ระบบบันทึกกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเนชั่น


เข้าร่วมในลักษณะของ :

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม คณะทำงาน ประธาน ผู้รับผิดชอบโครงการ

ประโยชน์ที่ได้รับและสิ่งที่เรียนรู้

*** ข้อความต้องไม่น้อยกว่า 150 ตัวอักษร ***
เลือกรูปกิจกรรม

*** ใช้รูปภาพ .gif .jpg .png เท่านั้น ***

มหาวิทยาลัยเนชั่น
444 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร.0-5426-5170 - 6 แฟกซ์.0-5426-5184
Connect Error (1049) Unknown database 'ntudb'