เวทีแลกเปลี่ยน(BLOG)
  
  
  

วันที่ : 2017-10-06
โดย :
 

  test
  
  

test


วันที่ : 2016-11-20
โดย : 1
 

  การจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ (TQF)
  
  

สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับ

1. อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจการจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน TQF ที่แตกต่างกัน แก้ปัญหาโดยจัดประชุมร่วมกันในคณะเพื่อทำความเข้าใจที่ตรงกัน รวมทั้งกำหนดอาจารย์ ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการจัดทำ มคอ.3 แต่ละรายวิชาในหลักสูตร

2. อาจารย์มีความเข้าใจที่แตกต่างกันในการเขียยน มคอ.3 และ มคอ.5 แก้ปัญหาโดยที่ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น มีการประชุมร่วมกันเพื่อสร้างความรึความเข้าใจ การเขียน มคอ.3 และ มคอ.5 ที่ถูกต้อง สำหรับศูนย์เนชั่น บางนา มหาวิทยาลัยได้จัดส่ง  อ.ศศิวิมล แรงสิงห์ เป็นอาจารย์พี่เลี้ยงในการให้ความรู้ความเข้าใจการเขียน มคอ.3 และ มคอ.5 ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ในด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา

3. ไม่มีการกำหนดรูปแบบมาตรฐาน มคอ.3 และ มคอ.5 ทำให้รายละเอียดของเนื้อหาใน มคอ.3 และ มคอ.5 แตกต่างกัน แก้ไขโดยให้สำนักงานหลักสูตรและการเรียนการสอนเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดรูปแบบ มคอ.3 และ มคอ.5 ที่เป็นมาตรฐานสำหรับทุกคณะวิชา

4. อาจารย์บางท่านขาดความเข้าใจการเขียน มคอ.3 และ มคอ.5 ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร แก้ไขโดยมีอาจารย์พี่เลี้ยงที่เข้าใจในเรื่องดังกล่าวในการอธิบายเป็นรายบุคคลและรายวิชา

5. ขาดความเข้าใจในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง มคอ.3 และ มคอ.5 แก้ปัญหาโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ในการเขียน มคอ.3 และ มคอ.5 และเปิดโอกาสให้อาจารย์ฝึกปฏิบัติจริง

6. ขาดคู่มือเพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.5 แก้ปัญกาโดยการ มอบหมายให้สำนักงานหลักสูตรและการเรียนการสอนเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำต่อไป


วันที่ : 2014-06-25
โดย : 5408025
 

  
  
  

วันที่ : 2016-11-20
โดย :
 

Total 4 Record 1