หน้าหลัก   |   รายชื่อหลักสูตรทั้งหมดที่รับรองโดย ก.พ.   |  หน้า admin
No. ลำดับที่ ชื่อหลักสูตร ระดับ ปี พ.ศ. อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ประจำ
หลักสูตร
อาจารย์ประจำ รายวิชา สาขาวิชา สำนักงาน สกอ. สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.ค.ศ. ไฟล์แนบ
เลขที่หนังสือ วันที่ประทับตรา 
เลขที่หนังสือ เลขที่หนังสือ
   คณะนิเทศศาสตร์
1 1  นิเทศศาสตรบัณฑิต
*** หลักสูตรปรับปรุง
ปริญญาตรี 2555 - ศธ.0506(1)/18653 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 20/11/2556 นร 1004.3/408 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ศธ 0206.6/1116 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557
   คณะบริหารธุรกิจ
2 1  บริหารธุรกิจบัณฑิต
*** หลักสูตรปรับปรุง
ปริญญาตรี 2555 การตลาด ศธ.0506(1)/13384 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2556 20/08/2556 นร 1004.3/203 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ศธ 0206.6/436 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558
3 2  บริหารธุรกิจบัณฑิต (นอกที่ตั้ง)
*** โครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
ปริญญาตรี 2555 การตลาด ศธ.0506(5)/ว 1203 ลงวันที่ 30 กันยายน 2556 (ผลการตรวจประเมินการศึกษานอกสถานที่ตั้ง) 30/01/2556 นร 1004.3/203 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ศธ 0206.6/436 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558
4 3  บัญชีบัณฑิต
*** หลักสูตรปรับปรุง 2556
ปริญญาตรี 2556 - ศธ.0506(1)/11690 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 26/07/2556 นร 1004.3/14 ลงวันที่ 12 มกราคม 2558 ศธ 0206.6/1887 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
5 4  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
*** หลักสูตรปรับปรุง
ปริญญาโท 2558 - ศธ 0506(1)/651 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 23/02/2559 นร 1004.3/214 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 -
   คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
6 1  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรี 2556 - ศธ.0506(1)/19317 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2556 02/12/2556 อยู่ระหว่างการรอผล อยู่ระหว่างการรอผล
7 2  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
*** อยู่ระหว่างการพิจรณา จาก สกอ. เลขที่หนังสือออก มนช 209/2557 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2557
ปริญญาโท 2557 - อยู่ระหว่างการพิจารณาจาก สกอ. 07/07/2557 - -
8 3  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
*** หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2552
ปริญญาโท 2552 การบริหารท้องถิ่น ศธ 0506(2)/4886 ลงวันที่ 19 เมษายน 2553 07/04/2553 นร 1004.3/294 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 ศธ 0206.6/760 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554
9 4  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาโท 2555 การบริหารการศึกษา ศธ.0506(2)/557 ลงวันที่ 21 มกราคม 2557 13/01/2556 นร 1004.3/539 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 ศธ 0206.6/1056 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557
10 5  รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
*** อยู่ระหว่างการพิจรณา จาก สกอ. เลขที่หนังสือออก มนช 211/2557 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2557
ปริญญาเอก 2557 - อยู่ระหว่างการพิจารณาจาก สกอ. 07/07/2557 - -
11 6  ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่
*** อยู่ระหว่างการพิจรณา จาก สกอ. เลขที่หนังสือออก มนช 149/2559 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2559
ปริญญาเอก 2557 การบริหารการศึกษา อยู่ระหว่างการพิจารณาจาก สกอ. 07/07/2557 - -
   คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
12 1  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
*** หลักสูตรใหม่
ปริญญาตรี 2553   สาธารณสุขศาสตร์ ศธ.0506(2)/7033 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2553 14/06/2553 นร 1004.3/306 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 -
   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
13 1  บริหารธุรกิจบัณฑิต
*** หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558
ปริญญาตรี 2558 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศธ 0506(1)/769 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559 01/03/2559 นร 1004.3/214 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
14 2  วิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรี 2555 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ศธ.0506(1)/15131 ลงวันที่ 26 กันยายน 2556 19/09/2556 นร 1004.3/252 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ศธ 0206.6/1945 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2557


No. ลำดับที่ ชื่อหลักสูตร ระดับ ปี พ.ศ. อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ประจำ
หลักสูตร
อาจารย์ประจำ รายวิชา สาขาวิชา สำนักงาน สกอ. สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.ค.ศ. ไฟล์แนบ
เลขที่หนังสือ วันที่ประทับตรา 
เลขที่หนังสือ เลขที่หนังสือ
   คณะนิเทศศาสตร์
15 1  นิเทศศาสตรบัณฑิต
*** หลักสูตรปรับปรุง
ปริญญาตรี 2555 - ศธ.0506(1)/18653 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 20/11/2556 นร 1004.3/408 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ศธ 0206.6/1116 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557
16 2  นิเทศศาสตรบัณฑิต
*** หลักสูตรปรับปรุง 2551
ปริญญาตรี 2551 - ศธ.0506(1)/11918 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2551 11/08/2551 นร 1004.3/181 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2552 ศธ 0206.6/760 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554
17 3  นิเทศศาสตรบัณฑิต
*** หลักสูตรปรับปรุง 2547
ปริญญาตรี 2547 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ และ หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ศธ 0505/15184 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2547 01/05/2547 นร 1004.3/896 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2547 ศธ 0206.6/760 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554
18 4  นิเทศศาสตรบัณฑิต
*** หลักสูตรปรับปรุง 2547
ปริญญาตรี 2547 หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ศธ 0505/15184 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2547 01/05/2547 นร 1004.3/896 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2547 ศธ 0206.6/760 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554
19 5  นิเทศศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรี 2532 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ และ หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ทม 0207/20448 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2532 01/07/2532 นร 0708.1/1200 ลงวันที่ 1 เมษายน 2536 ศธ 0206.2/306 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 * รับรองตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้นไป
20 6  นิเทศศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรี 2537 หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ทม 0207/28301 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2537 01/05/2537 - -
21 7  นิเทศศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรี 2545 หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ศธ 0505/15184 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2547 01/05/2545 - -
22 8  นิเทศศาสตรบัณฑิต
*** หลักสูตรปรับปรุง 2541
ปริญญาตรี 2541 หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ทม 0207/22458 ลงวันที่ 17 ฤศจิกายน 2541 ////// - -
   คณะบริหารธุรกิจ
23 1  บริหารธุรกิจบัณฑิต
*** หลักสูตรปรับปรุง
ปริญญาตรี 2555 การตลาด ศธ.0506(1)/13384 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2556 20/08/2556 นร 1004.3/203 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ศธ 0206.6/436 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558
24 2  บริหารธุรกิจบัณฑิต
ปริญญาตรี 2553 ไม่มีสาขา ศธ.0506(4)/4785 ลงวันที่ 9 เมษายน 2553 07/04/2553 นร 1004.3/294 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 ศธ 0206.6/760 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554
25 3  บริหารธุรกิจบัณฑิต
ปริญญาตรี 2547 การตลาด ศธ 0505/5708 ลงวันที่ 12 เมษายน 2548 01/05/2547 นร 1004.3/205 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2548 ศธ 0206.6/760 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554
26 4  บริหารธุรกิจบัณฑิต
ปริญญาตรี 2539 การจัดการ โปรแกรมภาษาอังกฤษ ทม 0207/88000 ลงวันที่ 19 เมษายน 2539 01/05/2539 นร 0708.8/598 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2544 ศธ 0206.2 (306) _19 พฤศจิกายน
27 5  บริหารธุรกิจบัณฑิต
*** สาขาวิชาการบัญชี, การจัดการ, การตลาด, คอมพิวเตอรฺ์ธุรกิจ
ปริญญาตรี 2536 การบัญชี, การจัดการ, การตลาด, คอมพิวเตอรฺ์ธุรกิจ ทม 0207/19899 ลงวันที่ 21 กรกฏาคม 2536 01/05/2536 นร 0708/433 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2536 ศธ 1504 (สนร.)/697 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2539 (ใช้กับหลักสูตรของปี 2531)
28 6  บริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
ปริญญาตรี 2547 การจัดการ ศธ.0506(1)/21547 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2548 01/05/2547 นร 1004.3/205 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2548 ศธ 0206.6/760 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554
29 7  บริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
*** สาขาวิชาการบัญชี, การจัดการ, การตลาด, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปริญญาตรี 2536 การบัญชี, การจัดการ, การตลาด, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทม 0207/19898 ลงวันที่ 21 กรกฏาคม 2536 01/05/2536 นร 0708/433 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2537 ศธ 0206.2/306 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546
30 8  บริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง) (โปรแกรมภาษาอังกฤษ)
*** โปรแกรมภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี 2542 การจัดการ (โปรแกรมภาษาอังกฤษ) ทม 0207/9578 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2543 ////// นร 0708.8/98 ลงวันที่ 31 มกราคม 2545 ศธ 0206.2 (306) _19 พฤศจิกายน
31 9  บริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตรนานาชาติ
ปริญญาตรี 2548 การจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) ศธ.0506(1)/21528 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2548 09/12/2548 นร 1004.3/166 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 ศธ 0206.6/760 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554
32 10  บริหารธุรกิจบัณฑิต (นอกที่ตั้ง)
*** โครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
ปริญญาตรี 2555 การตลาด ศธ.0506(5)/ว 1203 ลงวันที่ 30 กันยายน 2556 (ผลการตรวจประเมินการศึกษานอกสถานที่ตั้ง) 30/01/2556 นร 1004.3/203 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ศธ 0206.6/436 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558
33 11  บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
ปริญญาตรี 2548 การจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) ศธ.0506(1)/21528 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2548 09/12/2548 นร 1004.3/166 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 ศธ 0206.6/760 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554
34 12  บัญชีบัณฑิต
*** หลักสูตรปรับปรุง 2556
ปริญญาตรี 2556 - ศธ.0506(1)/11690 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 26/07/2556 นร 1004.3/14 ลงวันที่ 12 มกราคม 2558 ศธ 0206.6/1887 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
35 13  บัญชีบัณฑิต
ปริญญาตรี 2555 - ศธ.0506(1)/19622 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2555 20/12/2555 อยู่ระหว่างการรอผล ศธ 0206.6/220 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
36 14  บัญชีบัณฑิต
ปริญญาตรี 2551 - ศธ.0506(4)/16487 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 06/11/2551 นร 1004.3/450 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2553 ศธ 0206.6/760 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554
37 15  บัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
ปริญญาตรี 2551 - ศธ.0506(4)/16487 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 06/11/2551 นร 1004.3/450 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2553 ศธ 0206.6/760 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554
38 16  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
*** หลักสูตรปรับปรุง
ปริญญาโท 2558 - ศธ 0506(1)/651 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 23/02/2559 นร 1004.3/214 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 -
39 17  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
*** หลักสูตรใหม่ 2537
ปริญญาโท 2537 - ทม 0207/ 30070 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2537 01/05/2537 นร 0708/2850 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2540 ศธ 1304(สนร.)/827 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2540
40 18  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
*** หลักสูตรปรับปรุง 2542
ปริญญาโท 2542 - ทม 0207/ 22882 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2542 01/05/2542 นร 0708.8/98 ลงวันที่ 31 มกราคม 2545 ศธ 0206.6/241 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2554
41 19  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
*** หลักสูตรปรับปรุง 2549
ปริญญาโท 2549 - ศธ 0506(1)/5074 ลงวันที่ 25 กันยายน 2549 15/09/2549 นร 1004.3/159 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2550 ศธ 0206.6/1338 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2555
   คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
42 1  นิติศาสตรบัณฑิต
*** หลักสูตรปรับปรุง 2551
ปริญญาตรี 2551 - ศธ.0506(2)/11935 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2551 11/08/2551 นร 1004.3/181 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2552 ศธ 0206.6/760 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554
43 2  นิติศาสตรบัณฑิต
*** หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2542
ปริญญาตรี 2542 นิติศาสตร์ ทม 0207/23935 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2542 // นร 0708.8/176 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2545 ศธ 0206.2/306 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 * รับรองตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นไป
44 3  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรี 2556 - ศธ.0506(1)/19317 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2556 02/12/2556 อยู่ระหว่างการรอผล อยู่ระหว่างการรอผล
45 4  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
*** หลักสูตรปรับปรุง
ปริญญาตรี 2551 รัฐประศาสนศาสตร์ ศธ 0506(2)/14851 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2551 29/09/2551 นร 1004.3/373 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 ศธ 0206.6/760 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554
46 5  ศิลปบัณฑิต
*** หลักสูตรปรับปรุง
ปริญญาตรี 2551 การออกแบบผลิตภัณฑ์ ศธ 0506(2)/10630 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2551 23/07/2551 นร 1004.3/175 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 ศธ 0206.6/79 ลงวันที่ 27 มกราคม 2555
47 6  ศิลปบัณฑิต
*** หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2542
ปริญญาตรี 2544 จิตรกรรม ทม 0207/9029 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2545 01/05/2545 - -
48 7  ศิลปศาสตรบัณฑิต
*** หลักสูตรปรับปรุง 2551
ปริญญาตรี 2551 การท่องเที่ยว ศธ.0506(4)/15910 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2551 20/10/2551 นร 1004.3/450 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2553 ศธ 0206.6/760 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554
49 8  ศิลปศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรี 2544 ภาษาไทย ทม 0207/9027 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2545 01/05/2544 - -
50 9  ศิลปศาสตรบัณฑิต
*** หลักสูตรปรับปรุง
ปริญญาตรี 2541 การท่องเที่ยว ทม 0207/11600 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2541 01/05/2541 นร 0708.8/98 ลงวันที่ 31 มกราคม 2545 ศธ 0206.2/306 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2546
51 10  ศิลปศาสตรบัณฑิต 2544 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ปริญญาตรี 2544 รัฐประศาสนศาสตร์ ทม 0207/7709 ลงวันที่ 24 เมษายน 2544 01/05/2544 นร 1004.3/243 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2548 ศธ 0206.6/760 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554
52 11  ศิลปศาสตรบัณฑิต 2551 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ปริญญาตรี 2551 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศธ.0506(1)/11918 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2551 11/08/2551 นร 1004.3/181 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2552 ศธ 0206.6/760 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554
53 12  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
*** อยู่ระหว่างการพิจรณา จาก สกอ. เลขที่หนังสือออก มนช 209/2557 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2557
ปริญญาโท 2557 - อยู่ระหว่างการพิจารณาจาก สกอ. 07/07/2557 - -
54 13  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
*** หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2552
ปริญญาโท 2552 การบริหารท้องถิ่น ศธ 0506(2)/4886 ลงวันที่ 19 เมษายน 2553 07/04/2553 นร 1004.3/294 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 ศธ 0206.6/760 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554
55 14  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาโท 2555 การบริหารการศึกษา ศธ.0506(2)/557 ลงวันที่ 21 มกราคม 2557 13/01/2556 นร 1004.3/539 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 ศธ 0206.6/1056 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557
56 15  รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
*** อยู่ระหว่างการพิจรณา จาก สกอ. เลขที่หนังสือออก มนช 211/2557 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2557
ปริญญาเอก 2557 - อยู่ระหว่างการพิจารณาจาก สกอ. 07/07/2557 - -
57 16  ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่
*** อยู่ระหว่างการพิจรณา จาก สกอ. เลขที่หนังสือออก มนช 149/2559 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2559
ปริญญาเอก 2557 การบริหารการศึกษา อยู่ระหว่างการพิจารณาจาก สกอ. 07/07/2557 - -
   คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
58 1  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
*** หลักสูตรใหม่
ปริญญาตรี 2553 สาธารณสุขศาสตร์ ศธ.0506(2)/7033 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2553 14/06/2553 นร 1004.3/306 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 -
   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
59 1  บริหารธุรกิจบัณฑิต
*** หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558
ปริญญาตรี 2558 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศธ 0506(1)/769 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559 01/03/2559 นร 1004.3/214 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
60 2  วิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรี 2555 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ศธ.0506(1)/15131 ลงวันที่ 26 กันยายน 2556 19/09/2556 นร 1004.3/252 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ศธ 0206.6/1945 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2557
61 3  วิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรี 2554 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ศธ.0506(1)/15131 ลงวันที่ 26 กันยายน 2556 19/09/2556 นร 1004.3/252 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ศธ 0206.6/1116 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557
62 4  วิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรี 2551 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ศธ 0506(2)/10630 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2551 23/07/2551 นร 1004.3/175 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 ศธ 0206.6/79 ลงวันที่ 27 มกราคม 2555
63 5  สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรี 2551 ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ศธ 0506(2)/10630 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2551 23/07/2551 นร 1004.3/175 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 ศธ 0206.6/79 ลงวันที่ 27 มกราคม 2555

รายชื่อหลักสูตรทั้งหมดที่รับรองโดย ก.พ.