หน้าหลัก   |   รายชื่อหลักสูตรทั้งหมดที่รับรองโดย ก.พ.   |  หน้า admin
No. ลำดับที่ ชื่อหลักสูตร ระดับ ปี พ.ศ. อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ประจำ
หลักสูตร
อาจารย์ประจำ รายวิชา สาขาวิชา สำนักงาน สกอ. สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.ค.ศ. ไฟล์แนบ
เลขที่หนังสือ วันที่ประทับตรา 
เลขที่หนังสือ เลขที่หนังสือ
   คณะนิเทศศาสตร์
1 1  นิเทศศาสตรบัณฑิต
*** หลักสูตรปรับปรุง
ปริญญาตรี 2555 - ศธ.0506(1)/18653 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 20/11/2556 นร 1004.3/408 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ศธ 0206.6/1116 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557
   คณะบริหารธุรกิจ
2 1  Adham07
*** 1
ปริญญาตรี 2500 1 94102 01/01/2500 1 94102
3 2  huivghlt
*** 1
ปริญญาตรี 2500 1 94102 01/01/2500 1 94102
4 3  บริหารธุรกิจบัณฑิต
*** หลักสูตรปรับปรุง
ปริญญาตรี 2555 การตลาด ศธ.0506(1)/13384 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2556 20/08/2556 นร 1004.3/203 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ศธ 0206.6/436 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558
5 4  บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาโทบริหารธุรกิจ
*** หลักสูตรปรับปรุง2558
ปริญญาตรี 2558 - ศธ 0506(1)/769 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559 01/03/2559 นร 1004.3/214 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ศธ 0206.6/458 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559
6 5  Pirate07
*** 1
ปริญญาเอก 2557 1 94102 26/07/2557 1 94102
   คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
   คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
7 1  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
*** หลักสูตรใหม่
ปริญญาตรี 2553   สาธารณสุขศาสตร์ ศธ.0506(2)/7033 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2553 14/06/2553 นร 1004.3/306 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 -
   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ


No. ลำดับที่ ชื่อหลักสูตร ระดับ ปี พ.ศ. อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ประจำ
หลักสูตร
อาจารย์ประจำ รายวิชา สาขาวิชา สำนักงาน สกอ. สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.ค.ศ. ไฟล์แนบ
เลขที่หนังสือ วันที่ประทับตรา 
เลขที่หนังสือ เลขที่หนังสือ
   คณะนิเทศศาสตร์
8 1  นิเทศศาสตรบัณฑิต
*** หลักสูตรปรับปรุง
ปริญญาตรี 2555 - ศธ.0506(1)/18653 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 20/11/2556 นร 1004.3/408 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ศธ 0206.6/1116 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557
9 2  นิเทศศาสตรบัณฑิต
*** หลักสูตรปรับปรุง 2555
ปริญญาตรี 2555 - ศธ.0506(1)/18653 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 20/11/2556 นร 1004.3/408 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ศธ 0206.6/1116 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557
10 3  นิเทศศาสตรบัณฑิต
*** หลักสูตรปรับปรุง 2551
ปริญญาตรี 2551 - ศธ.0506(1)/11918 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2551 11/08/2551 นร 1004.3/181 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2552 ศธ 0206.6/760 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554
11 4  นิเทศศาสตรบัณฑิต
*** หลักสูตรปรับปรุง 2547
ปริญญาตรี 2547 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ และ หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ศธ 0505/15184 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2547 01/05/2547 นร 1004.3/896 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2547 ศธ 0206.6/760 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554
12 5  นิเทศศาสตรบัณฑิต
*** หลักสูตรปรับปรุง 2547
ปริญญาตรี 2547 หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ศธ 0505/15184 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2547 01/05/2547 นร 1004.3/896 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2547 ศธ 0206.6/760 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554
13 6  นิเทศศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรี 2545 หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ศธ 0505/15184 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2547 01/05/2545 - -
   คณะบริหารธุรกิจ
14 1  Adham07
*** 1
ปริญญาตรี 2500 1 94102 01/01/2500 1 94102
15 2  huivghlt
*** 1
ปริญญาตรี 2500 1 94102 01/01/2500 1 94102
16 3  บริหารธุรกิจบัณฑิต
*** หลักสูตรปรับปรุง
ปริญญาตรี 2555 การตลาด ศธ.0506(1)/13384 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2556 20/08/2556 นร 1004.3/203 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ศธ 0206.6/436 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558
17 4  บริหารธุรกิจบัณฑิต
*** เปิดสาขาใหม่ 2552
ปริญญาตรี 2552 การจัดการโลจิสติกส์ ศธ.0506(4)/12051 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 09/09/2552 นร 1004.3/144 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 -
18 5  บริหารธุรกิจบัณฑิต
ปริญญาตรี 2547 การตลาด ศธ 0505/5708 ลงวันที่ 12 เมษายน 2548 01/05/2547 นร 1004.3/205 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2548 ศธ 0206.6/760 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554
19 6  บริหารธุรกิจบัณฑิต
ปริญญาตรี 2539 การจัดการ โปรแกรมภาษาอังกฤษ ทม 0207/88000 ลงวันที่ 19 เมษายน 2539 01/05/2539 นร 0708.8/598 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2544 ศธ 0206.2 (306) _19 พฤศจิกายน
20 7  บริหารธุรกิจบัณฑิต
*** สาขาวิชาการบัญชี, การจัดการ, การตลาด, คอมพิวเตอรฺ์ธุรกิจ
ปริญญาตรี 2536 การบัญชี, การจัดการ, การตลาด, คอมพิวเตอรฺ์ธุรกิจ ทม 0207/19899 ลงวันที่ 21 กรกฏาคม 2536 01/05/2536 นร 0708/433 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2536 ศธ 1504 (สนร.)/697 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2539 (ใช้กับหลักสูตรของปี 2531)
21 8  บริหารธุรกิจบัณฑิต
ปริญญาตรี 2531 การบัญชี, การจัดการ, การตลาด, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, บริหารก่อสร้าง ทม 0207/25683( บันทึกข้อความ) ลงวันที่ 30 กันยายน 2531 15/09/2531 นร 0708/4157 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2535 ศธ 1504 (สนร.)/697 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2539 (ใช้กับหลักสูตรของปี 2531)
22 9  บริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
ปริญญาตรี 2547 การจัดการ ศธ.0506(1)/21547 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2548 01/05/2547 นร 1004.3/205 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2548 ศธ 0206.6/760 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554
23 10  บริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
*** สาขาวิชาการบัญชี, การจัดการ, การตลาด, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปริญญาตรี 2536 การบัญชี, การจัดการ, การตลาด, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทม 0207/19898 ลงวันที่ 21 กรกฏาคม 2536 01/05/2536 นร 0708/433 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2537 ศธ 0206.2/306 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546
24 11  บริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง) (โปรแกรมภาษาอังกฤษ)
*** โปรแกรมภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี 2542 การจัดการ (โปรแกรมภาษาอังกฤษ) ทม 0207/9578 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2543 ////// นร 0708.8/98 ลงวันที่ 31 มกราคม 2545 ศธ 0206.2 (306) _19 พฤศจิกายน
25 12  บริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ภาคสมทบ
*** สาขาวิชาการบัญชี การจัดการ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปริญญาตรี 2539 การบัญชี, การจัดการ, การตลาด, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทม 0207/5889 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2539 ////// - -
26 13  บริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตรนานาชาติ
ปริญญาตรี 2548 การจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) ศธ.0506(1)/21528 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2548 09/12/2548 นร 1004.3/166 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 ศธ 0206.6/760 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554
27 14  บริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาคสมทบ)
ปริญญาตรี 2548 - - 09/12/2548 - -
28 15  บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาโทบริหารธุรกิจ
*** หลักสูตรปรับปรุง2558
ปริญญาตรี 2558 - ศธ 0506(1)/769 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559 01/03/2559 นร 1004.3/214 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ศธ 0206.6/458 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559
29 16  บัญชีบัณฑิต
ปริญญาตรี 2555 - ศธ.0506(1)/19622 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2555 20/12/2555 อยู่ระหว่างการรอผล ศธ 0206.6/220 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
30 17  บัญชีบัณฑิต
ปริญญาตรี 2551 - ศธ.0506(4)/16487 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 06/11/2551 นร 1004.3/450 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2553 ศธ 0206.6/760 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554
31 18  บัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
ปริญญาตรี 2551 - ศธ.0506(4)/16487 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 06/11/2551 นร 1004.3/450 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2553 ศธ 0206.6/760 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554
32 19  บัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
ปริญญาตรี 2547 - ศธ.0506(1)/21547 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2548 09/12/2548 นร 1004.3/166 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 ศธ 0206.6/760 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554
33 20  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
*** 1
ปริญญาตรี 2545 การบริหารการศึกษา ศธ.0506(2)/557 ลงวันที่ 21 มกราคม 2557 01/05/2545 นร 1004.3/539 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 ศธ 0206.6/1056 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557
34 21  นิเทศศาสตรบัณฑิต
*** หลักสูตรปรับปรุง 2541
ปริญญาโท 2541 หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ทม 0207/22458 ลงวันที่ 17 ฤศจิกายน 2541 02////2500 - -
35 22  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
*** 1
ปริญญาโท 2551 การบริหารการศึกษา ศธ.0506(2)/557 ลงวันที่ 21 มกราคม 2557 02/07/2551 นร 1004.3/539 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 ศธ 0206.6/1056 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557
36 23  ksioouga
*** 1
ปริญญาเอก 2537 1 94102 02/05/2537 1 94102
37 24  nmwikejb
*** 1
ปริญญาเอก 2542 1 94102 01/05/2542 1 94102
38 25  Pirate07
*** 1
ปริญญาเอก 2557 1 94102 26/07/2557 1 94102
   คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
39 1  นิติศาสตรบัณฑิต
*** หลักสูตรปรับปรุง 2551
ปริญญาตรี 2551 - ศธ.0506(2)/11935 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2551 11/08/2551 นร 1004.3/181 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2552 ศธ 0206.6/760 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554
40 2  นิติศาสตรบัณฑิต
*** หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2542
ปริญญาตรี 2542 นิติศาสตร์ ทม 0207/23935 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2542 // นร 0708.8/176 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2545 ศธ 0206.2/306 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 * รับรองตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นไป
41 3  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
*** หลักสูตรปรับปรุง
ปริญญาตรี 2551 รัฐประศาสนศาสตร์ ศธ 0506(2)/14851 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2551 29/09/2551 นร 1004.3/373 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 ศธ 0206.6/760 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554
42 4  ศิลปศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรี 2544 ภาษาไทย ทม 0207/9027 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2545 01/05/2544 - -
43 5  ศิลปศาสตรบัณฑิต
*** หลักสูตรปรับปรุง
ปริญญาตรี 2541 การท่องเที่ยว ทม 0207/11600 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2541 01/05/2541 นร 0708.8/98 ลงวันที่ 31 มกราคม 2545 ศธ 0206.2/306 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2546
44 6  ศิลปศาสตรบัณฑิต 2551 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ปริญญาตรี 2551 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศธ.0506(1)/11918 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2551 11/08/2551 นร 1004.3/181 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2552 ศธ 0206.6/760 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554
45 7  iugfwdka
*** 1
ปริญญาโท 2551 1 94102 02/07/2551 1 94102
46 8  myevwnbk
*** 1
ปริญญาโท 2551 1 94102 23/10/2551 1 94102
47 9  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
*** อยู่ระหว่างการพิจรณา จาก สกอ. เลขที่หนังสือออก มนช 209/2557 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2557
ปริญญาโท 2557 - อยู่ระหว่างการพิจารณาจาก สกอ. 07/07/2557 - -
48 10  รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
*** อยู่ระหว่างการพิจรณา จาก สกอ. เลขที่หนังสือออก มนช 211/2557 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2557
ปริญญาเอก 2557 - อยู่ระหว่างการพิจารณาจาก สกอ. 07/07/2557 - -
49 11  ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่2557
*** อยู่ระหว่างการพิจรณา จาก สกอ. เลขที่หนังสือออก มนช 149/2559 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2559
ปริญญาเอก 2557 การบริหารการศึกษา อยู่ระหว่างการพิจารณาจาก สกอ. 07/07/2557 - -
   คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
50 1  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
*** หลักสูตรใหม่
ปริญญาตรี 2553 สาธารณสุขศาสตร์ ศธ.0506(2)/7033 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2553 14/06/2553 นร 1004.3/306 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 -
   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
51 1  สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรี 2551 ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ศธ 0506(2)/10630 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2551 23/07/2551 นร 1004.3/175 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 ศธ 0206.6/79 ลงวันที่ 27 มกราคม 2555

รายชื่อหลักสูตรทั้งหมดที่รับรองโดย ก.พ.