หน้าหลัก   |   รายชื่อหลักสูตรทั้งหมดที่รับรองโดย ก.พ.   |  หน้า admin
No. ลำดับที่ ชื่อหลักสูตร ระดับ ปี พ.ศ. อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ประจำ
หลักสูตร
อาจารย์ประจำ รายวิชา สาขาวิชา สำนักงาน สกอ. สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.ค.ศ. ไฟล์แนบ
เลขที่หนังสือ วันที่ประทับตรา 
เลขที่หนังสือ เลขที่หนังสือ
   คณะนิเทศศาสตร์
1 1  นิเทศศาสตรบัณฑิต
*** หลักสูตรปรับปรุง
ปริญญาตรี 2555 - ศธ.0506(1)/18653 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 20/11/2556 นร 1004.3/408 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ศธ 0206.6/1116 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557
2 2  นิเทศศาสตรบัณฑิต (นอกที่ตั้ง)
*** โครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
ปริญญาตรี 2555 - ศธ.0506(5)/ว943 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2556 (ผลการตรวจประเมินการศึกษานอกสถานที่ตั้ง) 29/04/2556 นร 2004.3/181 ลงวันที่ 4 มิ.ย.2552(นิเทศฯ ปรับปรุง2551) และ นร.1004.3/408 (นิเทศฯปรับปรุง 2555) ศธ 0206.6/760 ลงวันที่ 9 พ.ย.2554(นิเทศฯปรับปรุง 2551) และ ศธ 0206.6/1116 ลงวันที่ 21 มี.ค.2557(นิเทศฯ ปรับปรุง 2555)
   คณะบริหารธุรกิจ
3 1  บริหารธุรกิจบัณฑิต
*** หลักสูตรปรับปรุง
ปริญญาตรี 2555 การตลาด ศธ.0506(1)/13384 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2556 20/08/2556 นร 1004.3/203 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ศธ 0206.6/436 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558
4 2  บริหารธุรกิจบัณฑิต (นอกที่ตั้ง)
*** โครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
ปริญญาตรี 2555 การตลาด ศธ.0506(5)/ว 1203 ลงวันที่ 30 กันยายน 2556 (ผลการตรวจประเมินการศึกษานอกสถานที่ตั้ง) 30/01/2556 นร 1004.3/203 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ศธ 0206.6/436 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558
5 3  บัญชีบัณฑิต
*** หลักสูตรปรับปรุง 2556
ปริญญาตรี 2556 - ศธ.0506(1)/11690 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 26/07/2556 นร 1004.3/14 ลงวันที่ 12 มกราคม 2558 ศธ 0206.6/1887 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
6 4  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
*** หลักสูตรปรับปรุง 2558
ปริญญาโท 2558 - ศธ 0506(1)/651 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 23/02/2559 นร 1004.3/214 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ศธ 0206.6/458 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559
7 5  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นอกที่ตั้ง)
ปริญญาโท 2557 - - 07/07/2557 - -
   คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
8 1  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
*** หลักสูตรปรับปรุง 2556
ปริญญาตรี 2556 - ศธ.0506(1)/19317 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2556 02/12/2556 นร 1004.3/593 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 อยู่ระหว่างการรอผล
   คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
9 1  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
*** หลักสูตรใหม่
ปริญญาตรี 2553   สาธารณสุขศาสตร์ ศธ.0506(2)/7033 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2553 14/06/2553 นร 1004.3/306 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 -
   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ


No. ลำดับที่ ชื่อหลักสูตร ระดับ ปี พ.ศ. อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ประจำ
หลักสูตร
อาจารย์ประจำ รายวิชา สาขาวิชา สำนักงาน สกอ. สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.ค.ศ. ไฟล์แนบ
เลขที่หนังสือ วันที่ประทับตรา 
เลขที่หนังสือ เลขที่หนังสือ
   คณะนิเทศศาสตร์
10 1  นิเทศศาสตรบัณฑิต
*** หลักสูตรปรับปรุง
ปริญญาตรี 2555 - ศธ.0506(1)/18653 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 20/11/2556 นร 1004.3/408 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ศธ 0206.6/1116 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557
11 2  นิเทศศาสตรบัณฑิต
*** หลักสูตรปรับปรุง 2555
ปริญญาตรี 2555 - ศธ.0506(1)/18653 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 20/11/2556 นร 1004.3/408 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ศธ 0206.6/1116 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557
12 3  นิเทศศาสตรบัณฑิต
*** หลักสูตรปรับปรุง 2551
ปริญญาตรี 2551 - ศธ.0506(1)/11918 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2551 11/08/2551 นร 1004.3/181 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2552 ศธ 0206.6/760 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554
13 4  นิเทศศาสตรบัณฑิต
*** หลักสูตรปรับปรุง 2547
ปริญญาตรี 2547 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ และ หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ศธ 0505/15184 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2547 01/05/2547 นร 1004.3/896 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2547 ศธ 0206.6/760 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554
14 5  นิเทศศาสตรบัณฑิต
*** หลักสูตรปรับปรุง 2547
ปริญญาตรี 2547 หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ศธ 0505/15184 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2547 01/05/2547 นร 1004.3/896 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2547 ศธ 0206.6/760 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554
15 6  นิเทศศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรี 2532 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ และ หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ทม 0207/20448 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2532 01/07/2532 นร 0708.1/1200 ลงวันที่ 1 เมษายน 2536 ศธ 0206.2/306 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 * รับรองตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้นไป
16 7  นิเทศศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรี 2532 หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ทม 0207/20448 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2532 01/05/2532 นร 0708.1/1200 ลงวันที่ 1 เมษายน 2536 ศธ 0206.2/306 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 * รับรองตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้นไป
17 8  นิเทศศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรี 2545 หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ศธ 0505/15184 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2547 01/05/2545 - -
18 9  นิเทศศาสตรบัณฑิต (นอกที่ตั้ง)
*** โครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
ปริญญาตรี 2555 - ศธ.0506(5)/ว943 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2556 (ผลการตรวจประเมินการศึกษานอกสถานที่ตั้ง) 29/04/2556 นร 2004.3/181 ลงวันที่ 4 มิ.ย.2552(นิเทศฯ ปรับปรุง2551) และ นร.1004.3/408 (นิเทศฯปรับปรุง 2555) ศธ 0206.6/760 ลงวันที่ 9 พ.ย.2554(นิเทศฯปรับปรุง 2551) และ ศธ 0206.6/1116 ลงวันที่ 21 มี.ค.2557(นิเทศฯ ปรับปรุง 2555)
   คณะบริหารธุรกิจ
19 1  บริหารธุรกิจบัณฑิต
*** หลักสูตรปรับปรุง
ปริญญาตรี 2555 การตลาด ศธ.0506(1)/13384 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2556 20/08/2556 นร 1004.3/203 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ศธ 0206.6/436 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558
20 2  บริหารธุรกิจบัณฑิต
*** เปิดสาขาใหม่ 2552
ปริญญาตรี 2552 การจัดการโลจิสติกส์ ศธ.0506(4)/12051 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 09/09/2552 นร 1004.3/144 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 -
21 3  บริหารธุรกิจบัณฑิต
ปริญญาตรี 2553 ไม่มีสาขา ศธ.0506(4)/4785 ลงวันที่ 9 เมษายน 2553 07/04/2553 นร 1004.3/294 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 ศธ 0206.6/760 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554
22 4  บริหารธุรกิจบัณฑิต
ปริญญาตรี 2547 การตลาด ศธ 0505/5708 ลงวันที่ 12 เมษายน 2548 01/05/2547 นร 1004.3/205 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2548 ศธ 0206.6/760 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554
23 5  บริหารธุรกิจบัณฑิต
ปริญญาตรี 2539 การจัดการ โปรแกรมภาษาอังกฤษ ทม 0207/88000 ลงวันที่ 19 เมษายน 2539 01/05/2539 นร 0708.8/598 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2544 ศธ 0206.2 (306) _19 พฤศจิกายน
24 6  บริหารธุรกิจบัณฑิต
ปริญญาตรี 2531 การบัญชี, การจัดการ, การตลาด, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, บริหารก่อสร้าง ทม 0207/25683( บันทึกข้อความ) ลงวันที่ 30 กันยายน 2531 15/09/2531 นร 0708/4157 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2535 ศธ 1504 (สนร.)/697 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2539 (ใช้กับหลักสูตรของปี 2531)
25 7  บริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
ปริญญาตรี 2547 การจัดการ ศธ.0506(1)/21547 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2548 01/05/2547 นร 1004.3/205 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2548 ศธ 0206.6/760 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554
26 8  บริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
*** สาขาวิชาการบัญชี, การจัดการ, การตลาด, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปริญญาตรี 2536 การบัญชี, การจัดการ, การตลาด, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทม 0207/19898 ลงวันที่ 21 กรกฏาคม 2536 01/05/2536 นร 0708/433 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2537 ศธ 0206.2/306 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546
27 9  บริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง) (โปรแกรมภาษาอังกฤษ)
*** โปรแกรมภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี 2542 การจัดการ (โปรแกรมภาษาอังกฤษ) ทม 0207/9578 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2543 ////// นร 0708.8/98 ลงวันที่ 31 มกราคม 2545 ศธ 0206.2 (306) _19 พฤศจิกายน
28 10  บริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ภาคสมทบ
*** สาขาวิชาการบัญชี การจัดการ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปริญญาตรี 2539 การบัญชี, การจัดการ, การตลาด, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทม 0207/5889 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2539 ////// - -
29 11  บริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตรนานาชาติ
ปริญญาตรี 2548 การจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) ศธ.0506(1)/21528 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2548 09/12/2548 นร 1004.3/166 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 ศธ 0206.6/760 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554
30 12  บริหารธุรกิจบัณฑิต (นอกที่ตั้ง)
*** โครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
ปริญญาตรี 2555 การตลาด ศธ.0506(5)/ว 1203 ลงวันที่ 30 กันยายน 2556 (ผลการตรวจประเมินการศึกษานอกสถานที่ตั้ง) 30/01/2556 นร 1004.3/203 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ศธ 0206.6/436 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558
31 13  บริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาคสมทบ)
ปริญญาตรี 2548 - - 09/12/2548 - -
32 14  บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
ปริญญาตรี 2548 การจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) ศธ.0506(1)/21528 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2548 09/12/2548 นร 1004.3/166 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 ศธ 0206.6/760 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554
33 15  บัญชีบัณฑิต
*** หลักสูตรปรับปรุง 2556
ปริญญาตรี 2556 - ศธ.0506(1)/11690 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 26/07/2556 นร 1004.3/14 ลงวันที่ 12 มกราคม 2558 ศธ 0206.6/1887 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
34 16  บัญชีบัณฑิต
ปริญญาตรี 2555 - ศธ.0506(1)/19622 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2555 20/12/2555 อยู่ระหว่างการรอผล ศธ 0206.6/220 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
35 17  บัญชีบัณฑิต
ปริญญาตรี 2551 - ศธ.0506(4)/16487 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 06/11/2551 นร 1004.3/450 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2553 ศธ 0206.6/760 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554
36 18  บัญชีบัณฑิต
ปริญญาตรี 2547 - ศธ.0506(1)/21547 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2548 09/12/2548 นร 1004.3/166 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 ศธ 0206.6/760 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554
37 19  บัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
ปริญญาตรี 2551 - ศธ.0506(4)/16487 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 06/11/2551 นร 1004.3/450 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2553 ศธ 0206.6/760 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554
38 20  บัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
ปริญญาตรี 2547 - ศธ.0506(1)/21547 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2548 09/12/2548 นร 1004.3/166 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 ศธ 0206.6/760 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554
39 21  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
*** 1
ปริญญาตรี 2545 การบริหารการศึกษา ศธ.0506(2)/557 ลงวันที่ 21 มกราคม 2557 01/05/2545 นร 1004.3/539 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 ศธ 0206.6/1056 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557
40 22  นิเทศศาสตรบัณฑิต
*** หลักสูตรปรับปรุง 2541
ปริญญาโท 2537 หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ทม 0207/22458 ลงวันที่ 17 ฤศจิกายน 2541 02/05/2537 - -
41 23  นิเทศศาสตรบัณฑิต
*** หลักสูตรปรับปรุง 2541
ปริญญาโท 2541 หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ทม 0207/22458 ลงวันที่ 17 ฤศจิกายน 2541 02////2500 - -
42 24  นิเทศศาสตรบัณฑิต
*** หลักสูตรปรับปรุง 2541
ปริญญาโท 2541 หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ทม 0207/22458 ลงวันที่ 17 ฤศจิกายน 2541 02////2500 - -
43 25  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
*** หลักสูตรปรับปรุง 2558
ปริญญาโท 2558 - ศธ 0506(1)/651 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 23/02/2559 นร 1004.3/214 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ศธ 0206.6/458 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559
44 26  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
*** หลักสูตรใหม่ 2537
ปริญญาโท 2537 - ทม 0207/ 30070 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2537 01/05/2537 นร 0708/2850 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2540 ศธ 1304(สนร.)/827 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2540
45 27  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
*** หลักสูตรปรับปรุง 2542
ปริญญาโท 2542 - ทม 0207/ 22882 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2542 01/05/2542 นร 0708.8/98 ลงวันที่ 31 มกราคม 2545 ศธ 0206.6/241 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2554
46 28  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
*** หลักสูตรปรับปรุง 2549
ปริญญาโท 2549 - ศธ 0506(1)/5074 ลงวันที่ 25 กันยายน 2549 15/09/2549 นร 1004.3/159 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2550 ศธ 0206.6/1338 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2555
47 29  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นอกที่ตั้ง)
ปริญญาโท 2557 - - 07/07/2557 - -
48 30  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
*** 1
ปริญญาโท 2551 การบริหารการศึกษา ศธ.0506(2)/557 ลงวันที่ 21 มกราคม 2557 02/07/2551 นร 1004.3/539 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 ศธ 0206.6/1056 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557
   คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
49 1  นิติศาสตรบัณฑิต
*** หลักสูตรปรับปรุง 2551
ปริญญาตรี 2551 - ศธ.0506(2)/11935 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2551 11/08/2551 นร 1004.3/181 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2552 ศธ 0206.6/760 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554
50 2  นิติศาสตรบัณฑิต
*** หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2542
ปริญญาตรี 2542 นิติศาสตร์ ทม 0207/23935 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2542 // นร 0708.8/176 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2545 ศธ 0206.2/306 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 * รับรองตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นไป
51 3  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
*** หลักสูตรปรับปรุง 2556
ปริญญาตรี 2556 - ศธ.0506(1)/19317 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2556 02/12/2556 นร 1004.3/593 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 อยู่ระหว่างการรอผล
52 4  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
*** หลักสูตรปรับปรุง
ปริญญาตรี 2551 รัฐประศาสนศาสตร์ ศธ 0506(2)/14851 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2551 29/09/2551 นร 1004.3/373 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 ศธ 0206.6/760 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554
53 5  ศิลปบัณฑิต
*** หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2542
ปริญญาตรี 2544 จิตรกรรม ทม 0207/9029 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2545 01/05/2545 - -
54 6  ศิลปศาสตรบัณฑิต
*** หลักสูตรปรับปรุง 2551
ปริญญาตรี 2551 การท่องเที่ยว ศธ.0506(4)/15910 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2551 20/10/2551 นร 1004.3/450 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2553 ศธ 0206.6/760 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554
55 7  ศิลปศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรี 2544 ภาษาไทย ทม 0207/9027 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2545 01/05/2544 - -
56 8  ศิลปศาสตรบัณฑิต
*** หลักสูตรปรับปรุง
ปริญญาตรี 2541 การท่องเที่ยว ทม 0207/11600 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2541 01/05/2541 นร 0708.8/98 ลงวันที่ 31 มกราคม 2545 ศธ 0206.2/306 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2546
57 9  ศิลปศาสตรบัณฑิต 2544 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ปริญญาตรี 2544 รัฐประศาสนศาสตร์ ทม 0207/7709 ลงวันที่ 24 เมษายน 2544 01/05/2544 นร 1004.3/243 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2548 ศธ 0206.6/760 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554
58 10  ศิลปศาสตรบัณฑิต 2551 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ปริญญาตรี 2551 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศธ.0506(1)/11918 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2551 11/08/2551 นร 1004.3/181 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2552 ศธ 0206.6/760 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554
59 11  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
*** อยู่ระหว่างการพิจรณา จาก สกอ. เลขที่หนังสือออก มนช 209/2557 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2557
ปริญญาโท 2557 - อยู่ระหว่างการพิจารณาจาก สกอ. 07/07/2557 - -
60 12  รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
*** อยู่ระหว่างการพิจรณา จาก สกอ. เลขที่หนังสือออก มนช 211/2557 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2557
ปริญญาเอก 2557 - อยู่ระหว่างการพิจารณาจาก สกอ. 07/07/2557 - -
61 13  ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่2557
*** อยู่ระหว่างการพิจรณา จาก สกอ. เลขที่หนังสือออก มนช 149/2559 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2559
ปริญญาเอก 2557 การบริหารการศึกษา อยู่ระหว่างการพิจารณาจาก สกอ. 07/07/2557 - -
   คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
62 1  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
*** หลักสูตรใหม่
ปริญญาตรี 2553 สาธารณสุขศาสตร์ ศธ.0506(2)/7033 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2553 14/06/2553 นร 1004.3/306 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 -
   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
63 1  สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรี 2551 ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ศธ 0506(2)/10630 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2551 23/07/2551 นร 1004.3/175 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 ศธ 0206.6/79 ลงวันที่ 27 มกราคม 2555

รายชื่อหลักสูตรทั้งหมดที่รับรองโดย ก.พ.