Member: Statistical Associates &Statistics Solution, USA          
e-mail: dpattaphongse@gmail.com          
dpattaphongse@yahoo.com          
Home   |   Student Research   |   Research Management   |   Course   |   หลักสูตร MBA.
Nation University
MBA's Made Easy
          มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมให้ผู้สนใจศึกษา นักธุรกิจ นิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจหรือการจัดการ ได้รอบรู้ในวิชาแขนงต่างๆ ที่เรียน MBA ต้องมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องไม่มากก็น้อย และพร้อมเผชิญกับความท้าทายของโลกซึ่งหมุนเวียนเปลี่ยนเร็วเกินจินตนาการในแต่ละวัน
+ http://it.nation.ac.th/faculty/danai_mme
No. - Name
1   Malcolm Baldrige National Quality Award
2   วัดรอยเท้าเซียน(Benchmarking)
3   Icarus Paradox
4   Management by objective(MBO)
5   Balanced scorecard
6   Taguchi method
7   อยู่ยงคงกระพัน(Built to last)
8   อย่างเหนือชั้น(good to great)
9   Linear Programming(LP)
10   ไม่หวานเหมือนวันวาน(When growth stalls)
11   บริหารแบบเปิดใจ(Open-book management)
12   สู่เป้าหมายยองค์กรที่ปราศจากพรมแดน(Boundaryless organization)
13   Monte Carlo simulation ttechnique
14   สูตรสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน(Enduring success project)
15   Power nap
16   แปลกแต่จริง…...ผู้บริหารส่วนใหญ่ไม่สามารถระบุกลยุทธ์ที่ใช้ในองค์กร
17   มารู้จัก reverse logistics กันเถิด
18   Pet-peeve technique
19   องค์กรเสมือน(Virtual corporation)
20   Transformational/Transactional leadership
21   Zero-sum game
22   McGregor's Theory X/Y
23   Outsourcing
24   ไคเซ็น(Kaizen)
25   McKinsey's 7s
26   วงจรPDCA
27   Economic order quantity(EOQ)
28   ABC inventory system/Just-in-time-inventory system(JIT)
29   BCG's matrix
30   Delphi technique
31   การจัดองค์กรแบบแมทริกซ์(Matrix organization)
32   พันธมิตรทางธุรกิจ(strategic alliance)
33   ประสิทธิภาพ(efficiency)และประสิทธิผล(Effectiveness)
34   S.W.O.T. analysis
35   Experience curve
36   TQM(Total quality management)
37   Porter's five force model
38   ISO9000
39   Gantt Chart
40   Line vs staff authority
41   International/multinational/global corporation
42   Forward/backward integration
43   On-the-job/Off-the-job/vestibule training
44   Centralization/decentralization
45   Economies of scale v.s. economies of scope
46   Moral hazard
47   Market niche
48   GE portfolio framework
49   PERT/CPM
50   360-degree appraisal
51   Devil's advocate
52   Dialectrical inquiry
53   Nominal group
54   Stepladder technique
55   Six sigma
56   แผนภูมิก้างปลา(Fishbone diagram)
57   Flexible manufacturing technique
58   Scenario-based planning
59   Concurrent engineering
60   Z-Theory
61   การสร้างคุณค่าในงาน(Job enrichment)
62   แผนธุรกิจ(Business plan)
63   TOWS matrix
64   Conjoint analysis
65   Payback period(PB)
66   Trader,hedger,speculator,arbitrageur
67   Venture capital
68   Common size statement
69   Stock split(การแตกหุ้น)
70   Cost of capital
71   รู้เฟื่องเรื่องbanking
72   Black&Scholes Option pricing model(OPM)
73   Capital asset pricing model(CAPM)
74   ดุลการชำระเงิน(Balance of payments)
75   Securitization
76   นโยบายการเงิน/นโยบายการคลัง(Monetary policy/Fiscal policy)
77   4p's
78   วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์(product life cycle)
79   Money market hedge
80   Intermarket triangular currency arbitrage
81   จุดคุ้มทุน(break-even point)
82   Dupont analysis
83   ตลาดการเงิน(Financial market)
84   ตราสารอนุพันธ์(derivatives)
85   ระบบอัตราแลกเปลี่ยน
86   Net present value(NPV)
87   การเขียนงานวิจัยที่เป็นบทนำ
88   การวิเคราะห์หุ้นโดยใช้ปัจจัยพื้นฐานและในทางเทคนิค
89   ตลาดทุนefficientหมายความว่าอย่างไร?
90   หุ้นกู้แปลงสภาพ(convertible bond)
91   การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ(multiple regression analysis)
92   ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ซื้อหุ้น(warrant)
93   spot exchange rate v.s. forward exchange rate
94   Zero-based budgeting(การตั้งงบประมาณฐานศูนย์)
95   Interest rate swap(IRS)
96   การทดสอบด้วยค่าสถิติไคว์สแควร์(Chi-square test)
97   Principal-agent problem
98   Covered interest arbitrage(CIA)
99   มีของเสียเป็นศูนย์(Zero defect)
100   Duration
101   5 Cs of credit
102   Cap
103   Floor
104   Interest rate collar
105   Future contract
106   Currency swap
107   การวิเคราะห์ความแปรปรวน(Analysis of variance)
108   Normal Distribution
109   ศูนย์รายได้/ศูนย์ต้นทุน/ศูนย์กำไร/ศูนย์เงินลงทุน
110   Leveraged Buyout (LBO)
111   การระดมสมอง(Brainstorming)
112   Financial leverage
113   Operating leverage
114   เครื่องชี้ภาวะทางเศรษฐกิจที่สำคัญ(Economic indicators)
115   Dividend clientele effect
116   Information contentของการจ่ายเงินปันผล
117   สภาพคล่อง
118   GE's virtual inventory system
119   (Japanese)Keiritsu vs. (Korean) Chaebol
120   Porter's Diamond Model
121   Porter's Generic strategies
122   การควบรวมกิจการ
123   จากนโยบายลงสู่แผนปฎิบัติโดยใช้เป้าหมายและวัตถุประสงค์
124   Ansoff's matrix
125   กองทุนไถ่ถอนหุ้นกู้(sinking fund)
126   Tombstone
127   Prospectus
128   แก้ปัญหาขององค์กรด้วยวิธีการคิดแบบหมวกหกใบ(six thinking hats)
129   ประเภทของสินค้าในความหมายของนักเศรษฐศาสตร์
130   การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้วยforce field analysis
131   ประเภทของสินค้าในความหมายของนักการตลาด
132   จะใช้กลยุทธ์ push หรือ pull ทางการตลาด
133   Exit interview
134   Cash/accrual basis of accounting
135   งบประมาณยืดหยุ่น(flexible budget)
136   จะคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์ตามวิธีต้นทุนเต็มหรือตามต้นทุนผันแปร(full costing vs. variable costing)
137   เรียนรู้มารยาทการทำธุรกิจ(business etiquette)ในประเทศพม่า
138   รู้เฟื่องเรื่องการตลาด
139   Disintermediation/Cross-mediation
140   Commodity swap
141   Equity swap
142   จากร้านอาหารเล็กๆสู่ธุรกิจแสนล้าน
143   การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ(Economic Integration)
144   Gini Coefficient & Lorenz Curve
145   Disruptive technology
146   ย้อนรอยวิกฤติการณ์แฮมเบอร์เกอร์ (Hamburger Crisis)
147   Southwest Airlines ต้นตำนานของสายการบินต้นทุนต่ำ
148   ใครๆก็มุ่งแต่ IMC
149   เรียนรู้มารยาทการทำธุรกิจ(business etiquette)ในประเทศเขมร
150   Jack Welch เปลี่ยน GEจากยักษ์ที่อุ้ยอ้ายไปสู่องค์กรที่พร้อมแข่งขันในทุกสมรภูมิธุรกิจได้อย่างไร?
151   Michael EisnerพลิกผันDisneyให้เป็นอาณาจักรแห่งความบันเทิงที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างไร?
152   บทเรียนแห่งความผิดพลาดที่เกิดจากการทำธุรกิจในต่างแดน
153   เรียนรู้มารยาทการทำธุรกิจ(business etiquette)ในประเทศเวียตนาม
154    Option
155   วอลล์มารท์ :จากห้างเล็กๆในท้องถิ่นสู่ห้างสรรพสินค้าระดับโลก
156   ท่านเป็นคนประเภทไหน-คนพันธ์ M หรือคนพันธ์ P?
157   เรียนรู้มารยาทการทำธุรกิจ(business etiquette) ในประเทศมาเลเซีย
158   Internal Rate of Return(IRR)
159   เรียนรู้มารยาทการทำธุรกิจ(business etiquette) ในประเทศอินโดนีเซีย
160   นวัตกรรม….นวัตกรรม….และนวัตกรรมที่3M
Statistics Talks
          มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านศาสตร์การวิจัยและสถิติประยุกต์ที่ใช้ในสหวิทยาการ
+ http://it.nation.ac.th/faculty/danai_st


No. - Name
1   การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัวโดยใช้ Pearson' Correlation
2   Workshop การคำนวณหา Pearson correlation coefficient
3   การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัวโดยใช้ partial correlation
4   Workshop การหาความสัมพันธ์โดยใช้ partial correlation
5   Spearman's Rank Correlation
6   Workshop การหา Spearman's Rank Correlation
7   การทดสอบความเชื่อมั่นด้วย Cronbach's alpha
8   Multicollinearity
9   Heteroscedasticity
10   Autocorrelation
11   Test of Normalty
12   Factor Analysis
13   Factor Analysis Workshop # 1-Principal Component Analysis
14   Factor Analysis Workshop # 2-Principal Axis Factoring
15   Factor Analysis Workshop # 3-Maximum Likelihood Method
16   Logistic Regression
17   Logistic Regression Workshop #1-Enter Method
18   Logistic Regression Workshop #2-Stepwise Method
19   Logistic Regression Workshop #3-Hierarchical Method
20   Discriminant Analysis
21   Discriminant Analysis Workshop #1-Enter method
22   Discriminant Analysis Workshop #2-Stepwise method
23   Cluster Analysis
24   Cluster Analysis Workshop#1-Hierarchical Clustering Method
25   Cluster Analysis Workshop#2-K-Means Clustering Method
26   Cluster Analysis Workshop#3-Two Step Clustering Method
27   Canonical Correlation Analysis(Cancorr)
28   Canonical Correlation Workshop#1-Manova syntax command
29   Canonical Correlation Workshop#2-Cancorr syntax command
30   Multinomial Logistic Regression(MLR)
31   Multinomial Logistic Regression Workshop#1-Drop--down menu
32   Multinomial Logistic Regression Workshop#2-NomREG syntax command
33   Ordered Logistic Regression(OLOGIT)
34   Ordered Logistic Regression Workshop#1-Drop-down menu
35   Ordered Logistic Regression Workshop#2-PLUM syntax command
36   Ordered Logistic Regression Workshop#3-GZLM
37   Probit Regression
38   Probit Regression Workshop#1-GENLIN syntax command
39   Probit Regression Workshop#2-PLUM syntax command
40   Probit Regression Workshop#3-GZLM
41   Multivariate Analysis of Variance (MANOVA)
42   MANOVA Workshop#1-Hotelling T-square
43   MANOVA Workshop#2-One-way MANOVA-GLM
44   MANOVA Workshop#3-One-way MANOVA-Syntax
45   MANOVA Workshop#4-Factorial MANOVA-GLM
46   MANOVA Workshop#5-Factorial MANOVA-Syntax
47   MANOVA Workshop#6-MANCOVA-GLM
48   MANOVA Workshop#7-MANCOVA-Syntax
49   MANOVA Workshop#8-Doubly MANOVA
50   MANOVA Workshop#9-Step-down MANOVA

Statistics
Start : 2015-03-26
today
4
yesterday
9
this month
134
last month
307
this year
1,956
last year
1,994
Your IP Address :54.82.79.109