ระบบสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่งานวิจัย มหาวิทยาลัยเนชั่น
บทความวิชาการ  |  ผลงานวิจัย
กลับหน้าหลัก
ผลงานวิจัย
No. DETIAL
1
ชื่อหัวข้อ : Utilization of Pretreated Peanut Hulls for The Optimized Bioproduction of Cellulase by Pycnoporus Sanguineous
Subject name : Utilization of Pretreated Peanut Hulls for The Optimized Bioproduction of Cellulase by Pycnoporus Sanguineous
คำสำคัญ : Peanut Hulls, Cellulase, Solid-State Fermentation, Pycnoporus sanguineous
Keyword : Peanut Hulls, Cellulase, Solid-State Fermentation, Pycnoporus sanguineous
ชื่อ-สกุลผู้วิจัย : เมธัส ชูเวช
Name - Researcher : Methus Chuwech
หลักสูตร/สาขาวิชา : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ประเภทผลงาน :
ปีการศึกษา : 2558
Fullpaper : PDF Download
Abstract : PDF Download
บทที่ 1 : PDF Download
บทที่ 2 : PDF Download
บทที่ 3 : PDF Download
บทที่ 4 : PDF Download
บทที่ 5 : PDF Download
บรรณานุกรม : PDF Download
ภาคผนวก : PDF Download

2
ชื่อหัวข้อ : การศึกษาการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ ผ่านกระบวนการย้อมสี ธรรมชาติ โดยการใช้สารช่วยย้อมจากน้ำพุร้อนแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
Subject name : The study of product values added on woven fabrics by a natural porcess of dyeing with the aid of and auxilliary agent from Jae-Son hot springs Muang Pan district, Lampang province.
คำสำคัญ : ผ้าทอน้ำแร่แจ้ซ้อน
Keyword : Pator Namrae Jae-Son
ชื่อ-สกุลผู้วิจัย : อ.ปวินท์รัตน์ แซ่ตั้ง
Name - Researcher : Prawinrat Chaitung
หลักสูตร/สาขาวิชา : หลักสูตรศิลปบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ์)
ประเภทผลงาน : งานวิจัย
ปีการศึกษา : 2554
Fullpaper : PDF Download
Abstract : PDF Download
บทที่ 1 : PDF Download
บทที่ 2 : PDF Download
บทที่ 3 : PDF Download
บทที่ 4 : PDF Download
บทที่ 5 : PDF Download
บรรณานุกรม : PDF Download
ภาคผนวก : PDF Download

3
ชื่อหัวข้อ : การสร้างสรรค์งานประชาสัมพันธ์เพื่อประสิทธิผลด้านส่งเสริมการ ท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง
Subject name : The Public Relation Works Creation for Effectuate Lampang’s Tourism Promotion.
คำสำคัญ : การสร้างสรรค์งานประชาสัมพันธ์
ชื่อ-สกุลผู้วิจัย : นายอดิศักดิ์ จำปาทอง
Name - Researcher : Mr.Adisak Champathong
หลักสูตร/สาขาวิชา : หลักสูตรนิเทศศาสตร์
ประเภทผลงาน : งานวิจัย
ปีการศึกษา : 2556
Fullpaper : PDF Download
Abstract : PDF Download
บทที่ 1 : PDF Download
บทที่ 2 : PDF Download
บทที่ 3 : PDF Download
บทที่ 4 : PDF Download
บทที่ 5 : PDF Download
บรรณานุกรม : PDF Download
ภาคผนวก : PDF Download

4
ชื่อหัวข้อ : องค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเล่าชุมชนเพื่อสร้างจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง
Subject name : Body of Knowledge on Folktales to Build up Identity of Tourist Attractions in Lampang Provice
คำสำคัญ : องค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเล่าชุมชน
ชื่อ-สกุลผู้วิจัย : ดร.สุจิรา หาผล
Name - Researcher : Dr.Sujira Hopol
หลักสูตร/สาขาวิชา : หลักสูตรศิลปบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ์)
ประเภทผลงาน : งานวิจัย
ปีการศึกษา : 2556
Fullpaper : PDF Download
Abstract : PDF Download
บทที่ 1 : PDF Download
บทที่ 2 : PDF Download
บทที่ 3 : PDF Download
บทที่ 4 : PDF Download
บทที่ 5 : PDF Download
บรรณานุกรม : PDF Download
ภาคผนวก : PDF Download

5
ชื่อหัวข้อ : แนวทางการสอนของอาจารย์ผู้สอนที่มีผลต่อความเข้าใจในเนื้อหาวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโรงแรม (TOUR 202)
คำสำคัญ : การเรียนการสอน
ชื่อ-สกุลผู้วิจัย : เจนจิรา เงินจันทร์
Name - Researcher : JANEJIRA NGOENCHAN
หลักสูตร/สาขาวิชา : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว)
ประเภทผลงาน : งานวิจัย
ปีการศึกษา : 2555
Fullpaper : PDF Download
Abstract : PDF Download
บทที่ 1 : PDF Download
บทที่ 2 : PDF Download
บทที่ 3 : PDF Download
บทที่ 4 : PDF Download
บทที่ 5 : PDF Download
บรรณานุกรม : PDF Download
ภาคผนวก : PDF Download

6
ชื่อหัวข้อ : ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนในรายวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม (TOUR 301)
คำสำคัญ : การเรียนการสอน
ชื่อ-สกุลผู้วิจัย : เจนจิรา เงินจันทร์
หลักสูตร/สาขาวิชา : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว)
ประเภทผลงาน : งานวิจัย
ปีการศึกษา : 2555
Fullpaper : PDF Download
Abstract : PDF Download
บทที่ 1 : PDF Download
บทที่ 2 : PDF Download
บทที่ 3 : PDF Download
บทที่ 4 : PDF Download
บทที่ 5 : PDF Download
บรรณานุกรม : PDF Download
ภาคผนวก : PDF Download

7
ชื่อหัวข้อ : ศึกษาความพึงพอใจต่อการมอบหมายงานจัดทำคลิ๊ปวีดีโอแนวสร้างแรงบันดาลใจ ในวิชาสื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
Subject name : Study of Satisfaction on Inspirational Video Clip Creating Assignment in Media and Technology Subject
คำสำคัญ : แรงบันดาลใจ การมอบหมายงาน วีดีโอ วิจัยในชั้นเรียน
Keyword : inspiration, assignment, classroom research, video
ชื่อ-สกุลผู้วิจัย : บุรินทร์ รุจจนพันธุ์
Name - Researcher : burin rujjanapan
หลักสูตร/สาขาวิชา : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ประเภทผลงาน : งานวิจัย
ปีการศึกษา : 2556
Fullpaper : PDF Download
Abstract : PDF Download
บทที่ 1 : PDF Download
บทที่ 2 : PDF Download
บทที่ 3 : PDF Download
บทที่ 4 : PDF Download
บทที่ 5 : PDF Download
บรรณานุกรม : PDF Download
ภาคผนวก : PDF Download

RMIS57 |  RMIS58 |  S.Research |  F.Research (  ThaiLIS |  DOI |  Explore ) 
Statistics
Ttart : 2015-09-25
 Today 1
 Yesterday 1
 This Month 38
 Last Month 47
 This Year 150
 Last Year 539
Your IP Address : 54.158.15.97