เพิ่ม
ภาพกิจกรรม
อีเมลของมหาวิทยาลัย เช่น burin_ruj@nation.ac.th
รหัสผ่าน
วันที่ทำกิจกรรม วัน เดือน ปีพ.ศ.
ชื่อกิจกรรม
สถานที่
รายละเอียด
เว็บเพจที่เกี่ยวข้อง
(ถ้ามี)

เช่น http://it.nation.ac.th/news/new_view.php?id=408
ภาพ 1
ภาพ 2
ภาพ 3
ภาพ 4
ภาพ 5
ภาพ 6
ภาพ 7
ภาพ 8
ภาพ 9
ภาพ 10
ข้อควรระวัง : รับภาพเฉพาะ jpg ขนาดไม่เกิน 500 KB
ชื่อห้องเก็บภาพ และชื่อภาพ ที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องไม่เป็นภาษาไทย
ภาพ 11
ภาพ 12
ภาพ 13
ภาพ 14
ภาพ 15
ภาพ 16
ภาพ 17
ภาพ 18
ภาพ 19
ภาพ 20

ลบ
ภาพกิจกรรม
ลบห้องภาพกิจกรรม
อีเมลของมหาวิทยาลัย เช่น burin_ruj@nation.ac.th
รหัสผ่าน
รหัสกิจกรรม เช่น 25540923burin_rujC

Notice: Undefined index: email in D:\ntu\gallery\add_news.php on line 181

Notice: Undefined index: yy in D:\ntu\gallery\add_news.php on line 182

Notice: Undefined index: mm in D:\ntu\gallery\add_news.php on line 182

Notice: Undefined index: dd in D:\ntu\gallery\add_news.php on line 182

+ กลับไปกรอกข้อมูลเพิ่ม หรือลบข้อมูล
+ http://it.nation.ac.th/gallery