หน้าหลัก :: ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ภาพข่าวกิจกรรม ::
าพกิจกรรม
 
ชื่อกิจกรรม
 เสนองานวิจัยโคมแปดกรณีศึกษาลำปาง ระดับประเทศ
ถานที่
 ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซนเตอร์ เซนทรัลเวิล์ด
ายละเอียด
 เมื่อวันที่ 26-30 สิงหาคม 2554 อาจารย์ปวินท์รัตน์ แซ่ตั้ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณ์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น วิทยาเขตภาคเหนือ (โยนก) จังหวัดลำปาง ได้นำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554 หรือ (Thailand Research Expo 2011) วิจัยโคมแปดกรณีศึกษาลำปาง ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. ร่วมกับเครือข่ายระบบวิจัยทั่วประเทศ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ เปิดโลกงานวิจัย สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
ว็บเพจ
 http://www.nation-u.com/news/312
ผู้ส่งข้อมูลเข้าระบบ : burin_ruj@nation.ac.th
ที่อยู่เว็บเพจ : http://it.nation.ac.th/gallery/view_news.php?id=25540826burin_rujA (a :: e)
© 2012 NTU. All Rights Reserved. Nation University Nation Multimedia Group