หน้าหลัก :: ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ภาพข่าวกิจกรรม ::
าพกิจกรรม
 
ชื่อกิจกรรม
 เปิดโลกกิจกรรม ประจำปี 2554
ถานที่
 โถงเสานัก อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น
ายละเอียด
 ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม ผู้รับมอบอำนาจจากนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเนชั่น วิทยาเขตภาคเหนือ (โยนก) จังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมกันทำกิจกรรม ในด้านศิลปวัฒนธรรม การบำเพ็ญประโยชน์ การกีฬาและนันทนาการและส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษารู้จักคิดและสร้างสรรค์กิจกรรมในแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาในการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษาชมรมให้เป็นไปอย่างมมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตในอนาคตนักศึกษาที่มีความสามารถและมีความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต ถือได้ว่าเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์
ผู้ส่งข้อมูลเข้าระบบ : nivet_int@nation.ac.th
ที่อยู่เว็บเพจ : http://it.nation.ac.th/gallery/view_news.php?id=25540923nivet_intF (a :: e)
© 2012 NTU. All Rights Reserved. Nation University Nation Multimedia Group