หน้าหลัก :: ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ภาพข่าวกิจกรรม ::
าพกิจกรรม
 
ชื่อกิจกรรม
 ฝึกคิด ฝึกขาย ฝึกปฏิบัติ ( Business Day)
ถานที่
 โถงเสานักอาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่นลำปาง
ายละเอียด
 นักศึกษา สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเนชั่น วิทยาเขตภาคเหนือ (โยนก) จังหวัดลำปาง จัดโครงการ ฝึกคิด ฝึกขาย ฝึกปฏิบัติ ( Business Day) เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้ฝึกปฏิบัติดำเนินกิจกรรม โดยอาศัยแนวคิดการตลาดที่คำนึงถึงกลุ่มเป้าหมาย และพฤติกรรมผู้บริโภคในทางทฤษฏีมาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายของธุรกิจด้านกำไร และความพึงพอใจ ในการพัฒนาผู้เรียน และเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรของวิชาคณะบริหารธุรกิจ และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป ณ โถงเสานัก อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น วิทยาเขตภาคเหนือ (โยนก) จังหวัดลำปาง วันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2554
ผู้ส่งข้อมูลเข้าระบบ : nivet_int@nation.ac.th
ที่อยู่เว็บเพจ : http://it.nation.ac.th/gallery/view_news.php?id=25540929nivet_intA (a :: e)
© 2012 NTU. All Rights Reserved. Nation University Nation Multimedia Group