หน้าหลัก :: ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ภาพข่าวกิจกรรม ::
าพกิจกรรม
 
ชื่อกิจกรรม
 สัมมนาสหกิจศึกษาและองค์กรผู้ใช้บัณฑิต
ถานที่
 มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง
ายละเอียด
 ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดี มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด “การสัมมนาวิธีปฏิบัติที่ดีสำหรับอาจารย์นักศึกษาสหกิจศึกษา และองค์กรผู้ใช้บัณฑิต” โดยมี เครือข่ายสถาบันการศึกษาภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมการสัมมนา ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง วันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2554 เวลา 09.00 -16.00 น.
ผู้ส่งข้อมูลเข้าระบบ : nivet_int@nation.ac.th
ที่อยู่เว็บเพจ : http://it.nation.ac.th/gallery/view_news.php?id=25541209nivet_intU (a :: e)
© 2012 NTU. All Rights Reserved. Nation University Nation Multimedia Group