หน้าหลัก :: ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ภาพข่าวกิจกรรม ::
าพกิจกรรม
 
ชื่อกิจกรรม
 ม.เนชั่น ถวายสัฆทานบารมี พระเถระ พระภิกษุและสามเณร 1,000 รูป
ถานที่
 วัดป่ารวก ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง
ายละเอียด
 ม.เนชั่นลำปาง ถวายมหาสังฆทานบารมี แด่พระเถระ พระภิกษุ สามเณร ลำปาง กว่า 1,000 รูป เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2554 เวลา 14.00 น. คุณธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง และผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดี มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ของ มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง ได้ร่วมกันถวายมหาสังฆทานบารมี จัดทำโดย พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ) แด่พระเถระ พระภิกษุ สามเณร จังหวัดลำปาง จำนวน 1,000 รูป ที่วัดป่ารวก โรงเรียนวิสุทธ์วิทยากร เลขที่ 39 ถ.บุญวาทย์ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง โดยมีพระราชธรรมลังการ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาส วัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จากนั้นคุณธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง ประธาน ฝ่ายฆาราวาส ได้จุด ธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระอาราธนาศีล รับศีล ประธานนำคณะ กล่าวถวายสังฆทาน คณะผู้ บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ประเคนสังฆทานแด่พระเถระ พระภิกษุ สามเณร จังหวัดลำปาง จำนวน 1,000 รูป ประธานกล่าว สัมโมทนียกถา อนุโมทนา พระภิกษุ สามเณรอนุโมทนาให้พร รับพร กรวดน้ำ เสร็จพิธี
ผู้ส่งข้อมูลเข้าระบบ : nivet_int@nation.ac.th
ที่อยู่เว็บเพจ : http://it.nation.ac.th/gallery/view_news.php?id=25541217nivet_intW (a :: e)
© 2012 NTU. All Rights Reserved. Nation University Nation Multimedia Group