หน้าหลัก :: ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ภาพข่าวกิจกรรม ::
าพกิจกรรม
 
ชื่อกิจกรรม
 มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 1/25
ถานที่
 ห้องประชุม อาคาร มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา มหาวิทยาลัยเนชั่น
ายละเอียด
 มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2555 ผ่าน VDO CONFERENCE ไปมหาวิทยาลัยเนชั่น ศูนย์การศึกษา อาคารเนชั่นทาวเวอร์ กทม. เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2554 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุม อาคาร มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดี มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2555 ผ่าน VDO CONFERENCE ไปมหาวิทยาลัยเนชั่น ศูนย์การศึกษา เนชั่นทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร จากนั้น ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดี มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง ได้ประชุมเรื่องแจ้งเพื่อทราบ การเตรียมการประเมินคุณภาพที่สัมพันธ์กับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และเรื่องเพื่อทราบจากคณะและหน่วยงาน คือการลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง และการลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายสถาบันการศึกษา ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง จากอาจารย์เบญจวรรณ นันทชัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ สุขภาพและเทคโนโลยี และกิจกรรมของสำนักพัฒนานักศึกษา โดยอาจารย์บุญรักษา ปัญญายืน รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา การต้อนรับคณะกรรมการเครือเนชั่นกรุ๊ป และกิจกรรมสุนทรียสนทนา และความคืบหน้า ปัญหา แนวทางแก้ไข กิจกรรม Open House ของคณะบริหารธุรกิจ โดย อาจารย์ ดร.ณัฐชา เพชรดากูล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ โดยมีการรับรองรายงานการประชุมจากคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 11/2554 และมีการประชุมถึงเรื่องสืบเนื่อง การนำเสนองานวิจัย “การพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนร่วมกรณีศึกษาอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ที่สำนักงานใหญ่ที่ กฟผ.บางกรวย กรุงเทพมหานคร จาก ผศ.สุรัตน์ วรางค์รัตน์ รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และการปรับปรุงหลักสูตร และการเปิดหลักสูตร ที่กรุงเทพมหานคร ของคณะบริหารธุรกิจ และการบริการวิชาการของคณะบริหารธุรกิจ ที่ ธกส.แม่ทะ จากอาจารย์ ดร.ณัฐชา เพชรดากูล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และทบทวนค่าเป้าหมาย ประจำปี 2554 ระดับมหาวิทยาลัย และคณะวิชา จากนางภูษณิศา เนตรรัศมี หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา และการแก้ไข ข้อกำหนด ระเบียบ และข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง และเรื่องเพื่อพิจารณา แผนบริหารความเสี่ยง จาก อาจารย์คนึงสุข นันทชมภู รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนิติการฯ จากนั้นได้มีการประชุมการประสานแผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan) ปีการศึกษา 2554 จากคณะ/สาขาวิชา เพื่อพิจารณาความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยที่ได้กำหนดไว้แล้ว ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมการรับรองการประกันคุณภาพการศึกษา ดังกล่าวต่อไป...//
ผู้ส่งข้อมูลเข้าระบบ : nivet_int@nation.ac.th
ที่อยู่เว็บเพจ : http://it.nation.ac.th/gallery/view_news.php?id=25550113nivet_intG (a :: e)
© 2012 NTU. All Rights Reserved. Nation University Nation Multimedia Group