หน้าหลัก :: ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ภาพข่าวกิจกรรม ::
าพกิจกรรม
 
ชื่อกิจกรรม
 มหาวิทยาลัยเนชั่น ประชุมประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
ถานที่
 ห้องประชุม อาคารมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา มหาวิทยาลัยเนชั่น
ายละเอียด
 มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง ประชุมประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 2554 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555 เวลา 10.45 น. ที่ห้องประชุม อาคาร มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดี มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง เป็นประธาน ในการประชุมประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และภายนอก โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์จากคณะวิชา หน่วยงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมร่วมกัน โดยที่ประชุมได้พิจารณาองค์ประกอบ ที่ 4 การวิจัย และองค์ประกอบ ที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อรับประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และภายนอกต่อไป
ผู้ส่งข้อมูลเข้าระบบ : nivet_int@nation.ac.th
ที่อยู่เว็บเพจ : http://it.nation.ac.th/gallery/view_news.php?id=25550113nivet_intV (a :: e)
© 2012 NTU. All Rights Reserved. Nation University Nation Multimedia Group