หน้าหลัก :: ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ภาพข่าวกิจกรรม ::
าพกิจกรรม
 
ชื่อกิจกรรม
 บัณฑิตศึกษา จัดบรรยายพิเศษ การเรียนกับมืออาชีพ
ถานที่
 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ายละเอียด
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง ได้กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมโครงการกระบวนการศึกษาโดยผ่านกิจกรรม “การเรียนกับมืออาชีพ” และได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ โดยมี คุณธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และนายกสภามหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง กระบวนการศึกษาโดยผ่านกิจกรรม “การเรียนกับมืออาชีพ” และการพัฒนา ด้านการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง เข้าสู่อาเซียน และพันตำรวจโท ธวัชชัย แสวงทรัพย์ อดีตผู้อำนวยการสำนักวินิจฉัยและคดี สำนักงานคณะอนุกรรมการวินิจฉัยฯ (กกต.) ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการส่งเสริมประชาธิปไตย โดยมีนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง ประกอบด้วย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (M.Ed.) และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.A.), และนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี รัฐประศาสน์ศาสตร์ และหลักสูตรปริญญาตรี มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ห้องเรียนวัดบุญวาทย์วิหาร จังหวัดลำปาง เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ จำนวน 200 คน ณ ห้องประชุม อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง วันที่ 28 มกราคม 2555
ผู้ส่งข้อมูลเข้าระบบ : nivet_int@nation.ac.th
ที่อยู่เว็บเพจ : http://it.nation.ac.th/gallery/view_news.php?id=25550128nivet_intJ (a :: e)
© 2012 NTU. All Rights Reserved. Nation University Nation Multimedia Group