หน้าหลัก :: ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ภาพข่าวกิจกรรม ::
าพกิจกรรม
 
ชื่อกิจกรรม
 สัมมนาแผนพัมนามหาวิทยาลัยเนชั่น ปีการศึกษา 2555
ถานที่
 อัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
ายละเอียด
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับ คุณธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, คุณธะนะชัย สันติชัยกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยเนชั่น, คุณอุดม ไพรเกษม รักษาการรองอธิการบดี และคณบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ในการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเนชั่น ปีการศึกษา 2555 ณ อัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2555
ผู้ส่งข้อมูลเข้าระบบ : nivet_int@nation.ac.th
ที่อยู่เว็บเพจ : http://it.nation.ac.th/gallery/view_news.php?id=25550204nivet_intL (a :: e)
© 2012 NTU. All Rights Reserved. Nation University Nation Multimedia Group