ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป

ระบบรายงานผลการเรียน สำหรับนักศึกษา และอาจารย์
และระบบประเมินการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
และระบบประเมินห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
และระบบประเมินสาธารณูปโภคและการรักษาความปลอดภัย
และระบบประเมินการให้คำปรึกษา และบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
และระบบประเมินสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
และระบบประเมินการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถาบัน
และระบบประเมินการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
ได้ย้าย Web Address ไปรวมศูนย์ เพื่อการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ที่ http://grade.nation.ac.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ระบบด้านล่างนี้ เป็นระบบฐานข้อมูลเก่า 
*** งดให้บริการ ***
1. แบบรายงานผลการเรียน (Grade Report)
แสดงผลทุกภาคการศึกษา และมีระบบคำนวนเกรดเฉลี่ยสำหรับภาคเรียนต่อไป
ส่งข้อมูลผลการเรียนของภาคเรียนที่ 2 / 2555 วันที่ 15 มีนาคม 2556
รหัสนักศึกษา (ID) เช่น 5401001
รหัสผ่าน (Password) เช่น AB#12345a เป็นรหัสเข้าเน็ต
หมายเหตุ
- การปรับปรุงข้อมูลจะดำเนินการหลังงานทะเบียนและประมวลผล ประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว
- ผลการเรียนที่ออกใหม่ในแต่ละภาคเรียน ให้ติดตามที่คณะวิชาเป็นลำดับแรก
- ถ้านักศึกษายังไม่มีรหัสเข้าเน็ต โปรดติดต่องานทะเบียนและประมวลผล
- มีข้อเสนอแนะโปรดติดต่องานทะเบียนและประมวลผล #
2. แบบรายงานผลการเรียน (Grade Report)
ระดับปริญญาโท (M.B.A. M.P.A. M.Ed.)
ส่งข้อมูลผลการเรียนของภาคเรียนที่ 2 / 2555 วันที่ 15 มีนาคม 2556
รหัสนักศึกษา (ID) เช่น 5401001
รหัสผ่าน (Password) เช่น AB#12345a หรือวันเดือนปีเกิด 31122526 เป็นรหัสเข้าเน็ต
หมายเหตุ
- กำลังพัฒนา
3. รายชื่อนักศึกษา (Student Listing)
แสดงรายชื่อนักศึกษา ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา : เช่น COMM 101
ตอนทฤษฎี :
หรือเลือกวิชาที่นี่ :
ใบอนุมัติการสอบไล่ แบบ excel หรือ แบบ word
4. แบบรายงานผลการเรียน (Grade Report)
สำหรับอาจารย์ ในการติดตามดูแลให้คำปรึกษานักศึกษา
รหัสอินเทอร์เน็ตอาจารย์ (LDAP ID) เช่น SOMBAT_ABC
รหัสผ่าน (Faculty Password) เช่น AB#12345a (รหัสเข้าเน็ต)
รหัสนักศึกษา (ID) เช่น 5401001
หมายเหตุ : มีข้อเสนอแนะโปรดติดต่อสำนักทะเบียนและประมวลผล
5. สืบค้นตามชื่อนักศึกษา (Name Search)
ชื่อนักศึกษา
.
ผู้พัฒนา : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร.125 , 212
มหาวิทยาลัยเนชั่น