*** ปีการศึกษา :

รายงานจำนวนบุคลากรสายวิชาการ (มีหน้าที่สอน) จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ และระดับการศึกษา
ปีการศึกษา 2562
ตำแหน่งทางวิชาการ ระดับการศึกษา รวมทั้งหมด
ปวส. อนุปริญญา ป.ตรี ป.โท ป.เอก อื่นๆ
  1. ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
  2. รองศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
  4. อาจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
  5. ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งหมด 0 0 0 0 0 0 0
หน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูล : สำนักงานบริหารงานบุคคล ออกแบบและพัฒนาโดย : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ


1. ระบบคลังข้อมุลอุดศึกษา คลังข้อมูลอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
2. สารสนเทศอุดมศึกษาให้บริการสืบค้นข้อมูลจากผู้ที่ประสงค์จะใช้ข้อมูลและสถิติอุดมศึกษาเบื้องต้น
3. ระบบสืบค้นหลักสูตรและค่าเล่าเรียน สืบค้นหลักสูตรและค่าเล่าเรียน - การวางแผนเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา