หน้าหลัก  |  อินทราเน็ต  |  คู่มือสำหรับนิสิต  |  คู่มือสำหรับบุคลากร  |  คู่มือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. คู่มือสำหรับนิสิต
1.1 คู่มือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น ปีการศึกษา 2563
1.2 คู่มือ ระบบให้กู้ยืมเงินผ่าน
อินเทอร์เน็ต(e-Studentloan)
1.3 ระเบียบเครื่องแต่งกายนิสิต
ปีการศึกษา 2558
1.4 คู่มือการผ่อนผันทหาร
1.5 คู่มือการให้คำปรึกษา
1.6 คู่มือการใช้ ระบบอีเลินนิ่ง
สำหรับนิสิต
1.7 คู่มือ ThaiLIS เครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย
1.8 คู่มือห้องสมุดและการสืบค้น
1.9 ระเบียบการใช้งานห้องสมุด

2. คู่มือสำหรับบุคลากร
2.1 แผนปฏิบัติการ
ปีการศึกษา 2559
2.2 รายงานผลการดำเนินงาน
ปีการศึกษา 2559
2.3 คู่มือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น ปีการศึกษา 2560
2.4 คู่มือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น ปีการศึกษา 2559
2.5 คู่มือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น ปีการศึกษา 2558
2.6 แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปีการศึกษา 2558 - 2562
2.7 ข้อกําหนดมหาวิทยาลัยเนชั่น
ปีการศึกษา 2558
2.8 คู่มือด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2557
2.9 คู่มือด้านการศึกษา
ปีการศึกษา 2554
2.10 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 2558
2.11 คู่มือมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐาน
2.12 คู่มือด้านงานวิจัย ปีการศึกษา 2555
2.13 คู่มืออาจารย์
2556
2.14 คู่มือการขอตำแหน่งทางวิชาการ
2551
2.15 ระเบียบแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง
วิชาการ ฉบับที่ 5 พศ. 2556
2.16 คู่มือการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.17 คู่มือประกันคุณภาพ
สกอ. 2557
2.18 รวมรายงานประกันคุณภาพฯ
+ รายงาน 3 ฐาน
2.19 คู่มือการปฏิบัติงานห้องสมุด

3. คู่มือเกี่ยวกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1 คู่มือการใช้งานระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลทางวินัยนิสิต
3.2 คู่มือการใช้ อินทราเน็ต
3.3 คู่มือการบริหารจัดการเว็บไซต์ คณะวิชาและหน่วยงาน
3.4 คู่มือการใช้ Blog
3.5 คู่มือการใช้ E-Learning
3.6 คู่มือ ระบบห้องสมุด หอสมุดกลาง สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
3.7 คู่มือการใช้ ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
Research Database
3.8 คู่มือการใช้ ระบบรายงานผลการเรียนสำหรับอาจารย์
3.9 คู่มือการใช้งาน e-mail
3.10 คู่มือการใช้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย สำหรับจารย์
3.11 คู่มือการใช้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย สำหรับผู้บริหาร
3.12 คู่มือการใช้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย สำหรับผู้บริหาร
3.13 การใช้งานePortal ePortal ePortal บนมือถือ
3.14 คู่มือการบันทึก VDO การสอนด้วยโปรแกรม Camtasia Recorder 8
3.15 ขั้นตอนการร้องขอและอนุมัติการลา/สลับวันหยุด
3.16 คู่มือระบบข้อตกลงภาระงานและรายงานภาระงาน
3.17 คู่มือระบบ Cyber U สำหรับอาจารย์
3.18 คู่มือระบบ Cyber U สำหรับนิสิต
3.19 คู่มือการใช้งาน Yealink Meeting สำหรับอาจารย์
3.20 คู่มือการใช้งาน Yealink Meeting สำหรับนิสิต
3.21 คู่มือติดตั้งโปรแกรม Yealink Meeting บนคอมพิวเตอร์ และมือถือ

4. คู่มือเกี่ยวกับงานวิชาการ
4.1 คู่มือการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
4.2 คู่มือการคุ้มครองสิทธิ์งานสร้างสรรค์และการจดลิขสิทธิ์ทางทรัพย์สินทางปัญญา
4.3 จรรยาบรรณนักวิจัย
4.4 วิธีดำเนินการมาตรฐาน
4.5 คู่มือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น ปีการศึกษา 2560
4.6 คู่มือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น ปีการศึกษา 2559
4.7 คู่มือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น ปีการศึกษา 2558
4.8 Nation University Conference 2558
4.9 Nation University Conference 2557
4.10 Nation University Conference 2556
4.11 คู่มือการใช้งานระบบ ThaiJO2

5. มุมความรู้
5.1 English for Academic Purpose

6. Knowledge Management Nation University
6.1 คู่มือการใช้ Blog
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง
444 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000