หน้าหลัก  |  อินทราเน็ต  |  กิจการนักศึกษา  |  คู่มือสำหรับนักศึกษา  |  คู่มือสำหรับบุคลากร  |  คู่มือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ1. คู่มือสำหรับนักศึกษา
1.1 คู่มือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น ปีการศึกษา 2560
1.2 คู่มือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น ปีการศึกษา 2559
1.3 คู่มือการศึกษา
ปีการศึกษา 2558
1.4 คู่มือ ระบบให้กู้ยืมเงินผ่าน
อินเทอร์เน็ต(e-Studentloan)
1.5 ระเบียบเครื่องแต่งกายนักศึกษา
ปีการศึกษา 2558
1.6 คู่มือการผ่อนผันทหาร
1.7 คู่มือการให้คำปรึกษา
1.8 คู่มือการใช้ ระบบอีเลินนิ่ง
สำหรับนักศึกษา
1.9 คู่มือ ThaiLIS เครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย
1.10 คู่มือห้องสมุดและการสืบค้น
1.11 ระเบียบการใช้งานห้องสมุด
1.12 วิธีเปลี่ยน Password เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต
1.13 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2555
1.14 คู่มือการใช้ ระบบรายงานผลการเรียนสำหรับนักศึกษา
1.15 คู่มือ งานสหกิจศึกษา
เพื่อการพัฒนาอาชีพ 2555

2. คู่มือสำหรับบุคลากร
2.1 แผนปฏิบัติการ
ปีการศึกษา 2559
2.2 รายงานผลการดำเนินงาน
ปีการศึกษา 2559
2.3 คู่มือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น ปีการศึกษา 2560
2.4 คู่มือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น ปีการศึกษา 2559
2.5 คู่มือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น ปีการศึกษา 2558
2.6 แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปีการศึกษา 2558 - 2562
2.7 ข้อกําหนดมหาวิทยาลัยเนชั่น
ปีการศึกษา 2558
2.8 คู่มือด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2557
2.9 คู่มือด้านการศึกษา
ปีการศึกษา 2554
2.10 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 2558
2.11 คู่มือมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐาน
2.12 คู่มือด้านงานวิจัย ปีการศึกษา 2555
2.13 คู่มือการใช้งาน
ระบบลาหยุดงาน
2.14 คู่มืออาจารย์
2556
2.15 คู่มือการขอตำแหน่งทางวิชาการ
2551
2.16 ระเบียบแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง
วิชาการ ฉบับที่ 5 พศ. 2556
2.17 คู่มือการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.18 คู่มือประกันคุณภาพ
สกอ. 2557
2.19 รวมรายงานประกันคุณภาพฯ
+ รายงาน 3 ฐาน
2.20 คู่มือ Peer Visit

3. คู่มือเกี่ยวกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1 คู่มือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 2559
3.2 คู่มือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 2558
3.3 คู่มือการใช้งานระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลทางวินัยนักศึกษา
3.4 คู่มือการใช้ อินทราเน็ต
3.5 คู่มือการบริหารจัดการเว็บไซต์ คณะวิชาและหน่วยงาน
3.6 คู่มือการใช้ Blog
3.7 คู่มือการใช้ E-Learning
3.8 คู่มือ ระบบห้องสมุด หอสมุดกลาง สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
3.9 คู่มือการใช้ ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
Research Database
3.10 คู่มือการใช้ ระบบรายงานผลการเรียนสำหรับอาจารย์
3.11 คู่มือการใช้งาน e-mail
3.12 คู่มือการใช้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย สำหรับจารย์
3.13 คู่มือการใช้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย สำหรับผู้บริหาร

4. คู่มือเกี่ยวกับงานวิชาการ
4.1 คู่มือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น ปีการศึกษา 2560
4.2 คู่มือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น ปีการศึกษา 2559
4.3 คู่มือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น ปีการศึกษา 2558
4.4 Nation University Conference 2558
4.5 Nation University Conference 2557
4.6 Nation University Conference 2556

5. มุมความรู้
5.1 English for Academic Purpose

6. Knowledge Management Nation University
6.1 คู่มือการใช้ Blog
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง
444 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 0 5426 5170 ต่อ 112, 135, 209
ฝ่ายรับสมัคร : 0 5482 0099
ศูนย์เนชั่น บางนา
1854 ถ.บางนา-ตราด (กม.4.5) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
film izle indir โทรศัพท์ : 0 2338 3950
ฝ่ายรับสมัคร : 0 2338 3777