หน้าหลัก  |   วารสารด้านบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์  |  วารสารด้านสาธารณสุขศาสตร์  |  วารสารด้านนิเทศศาสตร์  |  วารสารด้านศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  |  วารสารด้านพยาบาลศาสตร์  |  วารสารด้านทันตแพทยศาสตร์  |  วารสารด้านเทคนิคการแพทย์  |  วารสารด้านเภสัชศาสตร์  |  

ชื่อวารสาร :
ชื่อบทความ :
ลำดับที่ ดาวน์โหลด ชื่อวารสาร ชื่อบทความ ชื่อผู้แต่ง ปีที่ ฉบับที่ ปี เดือน หน้า ภาษา สาขาวิชา
1 Download   เทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด
แหล่งที่มา คลิก!
  ความถูกต้องน่าเชื่อถือและความรวดเร็วในการวิเคราะห์ระดับยาบูซัลแฟนในพลาสมา ด้วยวิธีโซลิด เฟสเอ็กแทรคท์ชั่น แก๊สโครมาโตกราฟฟี่ แมสสเป็กโตมิตตรี้
แหล่งที่มา คลิก!
  ไพบูลย์ ทุมรินทร์1 และวรพันธ์ เกรียงสุนทรกิจ2*   31   1 2562   ม.ค.-เม.ย.   1-8   Thai เทคนิคการแพทย์
2 Download   เทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด
แหล่งที่มา คลิก!
  ผลการรักษาของการนวดไทยต่อองศาการเคลื่อนไหวของคอ อาการปวด และความวิตกกังวลในผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืดของกล้ามเนื้อบ่า: การศึกษาแบบปกปิดผู้ประเมิน มีการสุ่มและกลุ่มควบคุม
แหล่งที่มา คลิก!
  วิศรุต บุตรากาศ1*, และเบญจมาภรณ์ หาญเจริญกุล1   31   1 2562   ม.ค.-เม.ย.   9-20   Thai เทคนิคการแพทย์
3 Download   เทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด
แหล่งที่มา คลิก!
  ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อของแอลกอฮอล์ร้อยละ 70 หลังผสมไว้ใช้ในห้องปฏิบัติการ
แหล่งที่มา คลิก!
  พลวัฒน์ จันทร์ผิว1*   31   1 2562   ม.ค.-เม.ย.   21-32   Thai เทคนิคการแพทย์
4 Download   เทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด
แหล่งที่มา คลิก!
  ความชุกของเชื้อแบคทีเรียที่แยกได้จากระบบทางเดินหายใจของผู้ป่วยที่เข้ารับการ รักษาในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560
แหล่งที่มา คลิก!
  นันทิพัฒน์ พัฒนโชติ1* ศิริพร หมั่นจิต2 นุชนภา พันธ์ทา2 ณรงค์ชัย สังซา1 อรทัย พงษ์แก้ว3 สัจจวรรณฑ์ พวงศรีเคน3 จํารัสลักษณ์ เจริญแสน3 กุมาลีพร ตรีสอน3 ปภัชญา คัชรินทร์3 วงษ์กลาง กุดวงษา4 และพงษ์เดช สารการ5   31   1 2562   ม.ค.-เม.ย.   33-42   Thai เทคนิคการแพทย์
5 Download   เทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด
แหล่งที่มา คลิก!
  การตรวจวิเคราะห์ระดับยาไซโคลสปอรินและเอ็ฟเวอโรไลมัสในเลือดผู้ป่วย เปรียบเทียบระหว่างเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ Cobas e411 และ Indiko Plus
แหล่งที่มา คลิก!
  ทิพเนตร เขียววิจิตร1, รัษฎา บุญประเสริฐ1*, สุภาวดี ภักดีนุกูลกิจจา1, และธีระกลลดา เรืองไกร2   31   1 2562   ม.ค.-เม.ย.   43-53   Thai เทคนิคการแพทย์
6 Download   เทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด
แหล่งที่มา คลิก!
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการทรงตัวขณะเคลื่อนไหวในพนักงานที่สวม รองเท้าส้นสูงเป็นประจำ
แหล่งที่มา คลิก!
  วีระศักดิ์ ต๊ะปัญญา1,2* นพรัตน์ สังฆฤทธิ์1,2 และรุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล2   31   1 2562   ม.ค.-เม.ย.   54-62   Thai เทคนิคการแพทย์
7 Download   เทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด
แหล่งที่มา คลิก!
  ผลทันทีของค้อนยางต่อความยืดหยุ่นของเมอริเดียนส่วนผิวด้านหลัง
แหล่งที่มา คลิก!
  ชัยวัฒน์ ชคัตตรัย1 วัณทนา ศิริธราธิวัตร2 ลักขณามาทอ2 และยอดชาย บุญประกอบ2, 3*   31   2 2562   ม.ค.-เม.ย.   63-73   Thai เทคนิคการแพทย์
8 Download   เทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด
แหล่งที่มา คลิก!
  การศึกษาเปรียบเทียบขบวนการปฏิบัติงานบริการโลหิตเพื่อลดความสูญเปล่าและความเสี่ยงโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
แหล่งที่มา คลิก!
  สดใส นาคเพ็ชร์*   31   1 2562   ม.ค.-เม.ย.   74-82   Thai เทคนิคการแพทย์

ดาวน์โหลดวารสารฟรี...