ระบบตรวจสอบสิทธิ์วิธี Login เข้าระบบ

    Username : รหัสบุคลากร ม.เนชั่น 6 หลัก
    Password : รหัสเดียวกับรหัสเข้าใช้งานระบบอินทราเน็ต(เข้ากรอกภาระงาน)