ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยเนชั่น
      
ปีการศึกษา :
    ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์     ปีการศึกษา 2556
No. ชื่อ - สกุล ศึกษาต่อระดับที่จบสูงสุด สถานะการศึกษา ศึกษาต่อระดับ ชื่อสถาบันการศึกษา
    ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์     ปีการศึกษา 2556
No. ชื่อ - สกุล ศึกษาต่อระดับที่จบสูงสุด สถานะการศึกษา ศึกษาต่อระดับ ชื่อสถาบันการศึกษา
    ตำแหน่ง : ศาสตราจารย์     ปีการศึกษา 2556
No. ชื่อ - สกุล ศึกษาต่อระดับที่จบสูงสุด สถานะการศึกษา ศึกษาต่อระดับ ชื่อสถาบันการศึกษา
    ตำแหน่ง : อาจารย์     ปีการศึกษา 2556
No. ชื่อ - สกุล ศึกษาต่อระดับที่จบสูงสุด สถานะการศึกษา ศึกษาต่อระดับ ชื่อสถาบันการศึกษา