ประเด็นงานวิจัย (Research Themes)    
Home |  Profile |  Intranet |  Members |  Faculty Web |  Academic |  Research Themes |  Research Experience |  HR | 
Notice: Undefined index: perid in D:\intra\person\menum.php on line 11
 
  ประสบการณ์ด้านวิจัย (Research experience) ลำปาง
 1 :  อ.คนึงนิจ  ติกะมาตย์
Kanuangnich Tikamat
  
 
 2 :  อ.จักรกฤษณ์  ตันติพงศ์
Mr.Chakkrit Tantipongse
  
 
 3 :  อ.ชัญญานุช แซ่ตั้ง
Mrs.Chunyanuch Saetang
  
 
 4 :  อ.ชินพันธ์ โรจนไพบูลย์
Mr.Chinapund Rojanapaiboon
  
 
 5 :  อ.ดร.ฑัตษภร ศรีสุข
Dr.Thatsaporn Srisook
  
 
 6 :  อ.ดร.ดนัย ปัตตพงศ์
Dr.Danai Pattaphongse
  
 
 7 :  อ.ดิลกา  ไตรไพบูลย์
Miss Dinlaga Tripiboon
  
 
 8 :  อ.นงลักษณ์ สุวรรณวิชิตกุล
Mrs.Nongluk Suwanwichitkul
  
 
 9 :  อ.ปฏิญญา ธรรมเมือง
Mrs.Patinya Thammueang
  
 
 10 :  ผศ.บุรินทร์ รุจจนพันธุ์
Mr.Burin Rujjanapan
  
 
 11 :  อ.วิเชพ ใจบุญ
Mr.Wichep Jaiboon
  
 
 12 :  อ.ศรีเพชร   สร้อยชื่อ
Ms.Sripetch Sroychue
  
 
 13 :  อ.ศศิวิมล แรงสิงห์
Mrs.Sasivimon Rangsing
  
 
 14 :  อ.เกศริน อินเพลา
Ms.Ketsarin Inplao
  
 
 15 :  อ.เถลิงศักดิ์ สุทธเขต
Mr.Thalerngsak Sutthakhet
  
 
  ประสบการณ์ด้านวิจัย (Research experience) บางนา
Your IP Address :34.229.119.29