ประเด็นงานวิจัย (Research Themes)    
Home |  Profile |  Intranet |  Members |  Faculty Web |  Academic |  Research Themes |  Research Experience |  HR |   
  ประเด็นงานวิจัย (Research Themes) ลำปาง
 1 :  อ.Surja Mintani
Mrs.Surja Mintani
  
 
 2 :  อ.คนึงนิจ  ติกะมาตย์
Kanuangnich Tikamat
  
 
 3 :  อ.จักรกฤษณ์  ตันติพงศ์
Mr.Chakkrit Tantipongse
  
 
 4 :  อ.ชัญญานุช แซ่ตั้ง
Mrs.Chunyanuch Saetang
  
 
 5 :  อ.ชินพันธ์ โรจนไพบูลย์
Mr.Chinapund Rojanapaiboon
  
 
 6 :  อ.ดร.ฑัตษภร ศรีสุข
Dr.Thatsaporn Srisook
  
 
 7 :  อ.ดร.ตะวันฉาย มิตรประชา
Dr. Tawanchay Mitrpracha
  
 
 8 :  อ.ดิลกา  ไตรไพบูลย์
Miss Dinlaga Tripiboon
  
 
 9 :  อ.นงลักษณ์ สุวรรณวิชิตกุล
Mrs.Nongluk Suwanwichitkul
  
 
 10 :  อ.ปฏิญญา ธรรมเมือง
Mrs.Patinya Thammueang
  
 
 11 :  ผศ.บุรินทร์ รุจจนพันธุ์
Mr.Burin Rujjanapan
  
 
 12 :  อ.วิเชพ ใจบุญ
Mr.Wichep Jaiboon
  
 
 13 :  อ.ศรีเพชร   สร้อยชื่อ
Ms.Sripetch Sroychue
  
 
 14 :  อ.ศศิวิมล แรงสิงห์
Mrs.Sasivimon Rangsing
  
 
 15 :  อ.ศิรินธร อุทิศชลานนท์
Ms.Sirinthorn Utitchalanontha
  
 
 16 :  อ.อดิศักดิ์ จำปาทอง
Mr.Adisak Champathong
  
 
 17 :  อ.อัศนีย์  ณ น่าน
Ms.Aussanee Na Nan
  
 
 18 :  อ.อาภาพร ยกโต
Mrs.Apaporn Yokto
  
 
 19 :  อ.เกศริน อินเพลา
Ms.Ketsarin Inplao
  
 
 20 :  อ.เถลิงศักดิ์ สุทธเขต
Mr.Thalerngsak Sutthakhet
  
 
  ประเด็นงานวิจัย (Research Themes) บางนา
 1 :  อ.จิรศักดิ์  ประทุมรัตน์
Mr.Chirasak Prathumrat
  
 
 2 :  อ.ดร.ดนัย ปัตตพงศ์
Dr.Danai Pattaphongse
  
 
 3 :  อ.ธีร์ คันโททอง
Thee Kunthotong
  
 
 4 :  อ.ภฏะ รองรัตน์
PATA RONGRAT
  
 
 5 :  อ.รัตนาวดี  ลำพาย
Rattanawadee Lampai
  
 
 6 :  อ.รุ่งรัตน์  ธนบดีธาดา
Roongrut Thanabodeethada
  
 
 7 :  อ.สุรสิทธิ์ ธนสมบูรณ์กิจ
Surasit Thanasomboonkit
  
 
Your IP Address :35.173.47.43