เข้าสู่ระบบรับสมัคร
รหัสประจำตัวประชาชน :

หลักสูตรที่เปิดรับ

ลำปาง

ระดับปริญญาตรี

1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชานิเทศศาสตร์)
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการตลาด)
3. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (สาขาการบัญชี)
4. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
5. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาขาสาธารณสุขศาสตร์ )
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ระดับปริญญาโท

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MAB.)
2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA.)
3. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (MED.)

ระดับปริญญาเอก

1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
2. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

บางนา

ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชานิเทศศาสตร์)
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการตลาด)


การลงทะเบียนนักศึกษาใหม่

1. นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ต้องทำการจองสิทธ์รับทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท ภายในระหว่างเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. สามารถลงทะเบียนเรียนส่วนที่เหลือได้ตามประกาศมหาวิทยาลัย
3. หากไม่ติดต่อลงทะเบียนเรียนภายในวันและเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัยเรียนจะถือว่าสละสิทธิ์ ทางมหาวิทยาลัยขอไม่คืนเงินจองสิทธิ์ดังกล่าว

วิธีการชำระเงินจองสิทธิ์และลงทะเบียน
สามารถดาวน์โหลด Bill Payment ในเมนูใบสมัครออนไลน์ สามารถนำไปจ่ายที่ธนาคารกรุงศรีทุกสาขาและนำหลักฐานการชำระเงินแบบใบสมัคร เพื่อยืนยันการชำระเงินจองสิทธิ์ประเภททุนการศึกษา

ลำปาง
   1. ทุน 50% ตลอดหลักสูตร (สอบถามรายละเอียดได้ที่ 089-9525110 หรือ 092-7765990)


บางนา
   1. ทุน 100% สำหรับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย (CGPA)* 3.50 - 4.00
   2. ทุน 50% สำหรับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย (CGPA)* 3.25 - 3.49
   3. ทุน 20% สำหรับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย (CGPA)* 3.00 - 3.24
   4. ทุนเด็กดีมีที่เรียน ( 20% ตลอดหลักสูตร) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย มีความประพฤติดี สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน มีหนังสือรับรองจากโรงเรียน


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์
   - ลำปาง : 054 - 820 - 098 - 9
   - บางนา : 02 - 338 - 3777

Nation University
Statistics
27-10-2557
Today
7
Yesterday
1
This Month
21
Last Month
122
This Year
637
Last Year
1,856