ระบบจัดเก็บข้อมูลผลงานวิชาการ-วิจัย
รายละเอียด
ID : 205
ชื่องานวิจัย/บทความ (Thai) : ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพัน ต่อองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สังกัดสำนักงานเขตลำปาง
ชื่องานวิจัย/บทความ (Engl) : The relationship between the quality of working life and organizational commitment of Krungthai Bank Company Limited employees under the Office of Administrative Lampang
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
NTRR : RNTU205
ปีการศึกษา : 2557
ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
หลักสูตร/สาขาวิชา : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะ : คณะบริหารธุรกิจ
ศูนย์การศึกษา :
ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
รหัสนักศึกษา/รหัสบุคลากร : 5601131002
ชื่อ-สกุลผู้วิจัย (Thai) : นายกิตติพงค์ สุวรรณมาโจ
ชื่อ-สกุลผู้วิจัย (Engl) : Kittipong Suwanmajo

คำสำคัญ :

ความสัมพันธ์ - ความผูกพัน - คุณภาพชีวิตการทำงาน - ธนาคารกรุงไทยสังกัดสำนักงานเขตลำปาง


Keyword :

relationship - attachment - Quality of Working Life - Krungthai Bank Company Limited employees under the Office of Administrative Lampang


บทคัดย่อ :

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับและความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สังกัด สำนักงานเขตลำปาง โดยรวบรวมข้อมูลจากการแจกแบบสอบถามพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สังกัด สำนักงานเขตลำปาง จำนวน 153 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน Pearson Correlation ผลการศึกษาพบว่าประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20 – 30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ช่วงรายได้อยู่ระหว่าง 10 -001-20 -000 บาท และมีระยะการปฏิบัติงาน 1-10 ปี พนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สังกัด สำนักงานเขตลำปาง มีคุณภาพชีวิตการทำงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านความภูมิใจในองค์การ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทำงาน ด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ด้านความก้าวหน้าและ ความมั่นคงในอาชีพ ด้านความเสมอภาคและความยุติธรรมในองค์กร ด้านรายได้และ ค่าตอบแทนที่ยุติธรรม และด้านความสมดุลของชีวิตการทำงาน พนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สังกัด สำนักงานเขตลำปาง มีความผูกพันต่อองค์กร โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ความเต็มใจที่จะทุ่มเทในการทำงานอย่างเต็มที่เพื่อองค์กร ความต้องการอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป และความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร นอกจากนี้ยังพบว่า คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สังกัด สำนักงานเขตลำปาง ทุกด้านมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร โดยรวมเป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งมีระดับความสัมพันธ์กันค่อนข้างปานกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0 05 โดยด้านที่มีความสัมพันธ์มากที่สุด คือด้านความเสมอภาคและความยุติธรรมในองค์กร


Abstract :

This study is aimed to study the relationship between the quality of working life and organizational commitment of Krungthai Bank Company Limited employees under the Office of Administrative Lampang by collecting the data from questionnaires of Krungthai Bank Company Limited employees under the Office of Administrative Lampang 153 people The statistic used to analyze the data is percentage - average - standard deviation and hypothesis testing by statistical correlation coefficients of Pearson Pearson Correlation The study found that most of the populations are female age between 20-30 years old in Bachelor s degree - operational staff who have the revenue between THB 10 -001-20 -000 and duration of working between 1-10 years Krungthai Bank employees under the Office of Administrative Lampang have the quality of life and overall functioning at a high level The average order from most to least is the pride of the organization - relationships with colleagues - environmental safety in the workplace - developing the potential of employees - the progress - Job security of equality and justice in the organization - income - fair compensation and work-life balance Krungthai Bank employees under the Office of Administrative Lampang have the high level organizational commitment overall The average order from most to least is willing to devote to work hard for the organization demand is determined to be a member of this organizations - confidence and acceptance of the goals and values of the organization It was also found that the quality of working life of Krungthai Bank employees under the Office of Administrative Lampang - employees are associated with the engagement overall in the same direction - which is relatively moderate level of correlation Statistically significant at the 0 05 level by the most in a relationship is equality and justice in the organization


หมายเหตุ :

การประชุมวิชาการระดับชาติ ปี 2557 มหาวิทยาลัยเนชั่น การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น 13-14 ธันวาคม 2557 จังหวัดลำปาง1. แฟ้ม บทที่ 1 (.pdf) : Download Click Here!
2. แฟ้ม บทที่ 2 (.pdf) : Download Click Here!
3. แฟ้ม บทที่ 3 (.pdf) : Download Click Here!
4. แฟ้ม บทที่ 4 (.pdf) : Download Click Here!
5. แฟ้ม บทที่ 5 (.pdf) : Download Click Here!
6. แฟ้ม บรรณานุกรม (.pdf) : Download Click Here!
7. แฟ้ม ภาคผนวก (.pdf) : Download Click Here!
8. แฟ้ม Fullpaper (.pdf) : Download Click Here!
Statistics
Start : 2017-05-01
 Today 4
 Yesterday 15
 This Month 672
 Last Month 799
 This Year 2,830
 Last Year 2,264
Your IP Address : 54.158.15.97