ระบบจัดเก็บข้อมูลผลงานวิชาการ-วิจัย
รายละเอียด
ID : 213
ชื่องานวิจัย/บทความ (Thai) : ความรู้และทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมที่จะเลือกใช้บริการ Internet Banking ของลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดลำปาง
ชื่องานวิจัย/บทความ (Engl) : Knowledge and Attitude towards Behavior to Use the Internet Banking Service of the Government Savings Bank s Customers in Lampang Province
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
NTRR : RNTU213
ปีการศึกษา : 2557
ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
หลักสูตร/สาขาวิชา : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะ : คณะบริหารธุรกิจ
ศูนย์การศึกษา :
ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
รหัสนักศึกษา/รหัสบุคลากร : 5601131016
ชื่อ-สกุลผู้วิจัย (Thai) : นันทริกา ไปเร็ว
ชื่อ-สกุลผู้วิจัย (Engl) : Nuntarika Pairew

คำสำคัญ :

ความรู้และทัศนคติ - พฤติกรรมที่จะเลือกใช้บริการ - Internet Banking ของลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดลำปาง


Keyword :

Knowledge and Attitudes -Behavior to Use - Internet Banking Service of the Government Savings Bank s Customers in Lampang Province


บทคัดย่อ :

การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้และทัศนคติที่มีต่อการใช้บริการ Internet Banking ของลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดลำปาง เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่จะเลือกใช้บริการ Internet Banking ของลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดลำปาง และเพื่อเปรียบเทียบความรู้และทัศนคติกับพฤติกรรมที่จะเลือกใช้บริการ Internet Banking ของลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดลำปาง โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการ Internet Banking ธนาคารออมสิน จังหวัดลำปาง จำนวน 326 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ Chi-Square x^2 ลูกค้าธนาคารออมสิน มีความรู้ ความเข้าใจต่อการใช้บริการ Internet Banking และมีการนำความรู้ความเข้าใจไปใช้บริการในระดับเดียวกันคือระดับปานกลาง ลูกค้าธนาคารออมสิน มีทัศนคติต่อการใช้บริการ Internet Banking ในด้านการรับรู้ประโยชน์ และด้านความง่ายในการใช้บริการ ในระดับเห็นด้วยมาก สำหรับการใช้บริการ พบว่า ลูกค้าธนาคารออมสินมีการใช้บริการ Internet Banking ในด้านความง่ายในการใช้บริการ ในระดับ เห็นด้วยมาก และมีการใช้บริการ Internet Banking ด้านการรับรู้ประโยชน์ในระดับปานกลาง พฤติกรรมการใช้บริการ Internet Banking พบว่า ส่วนใหญ่เปิดใช้บริการมาเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี รู้จักบริการจากพนักงานธนาคาร ส่วนใหญ่ใช้บริการ Internet Banking ที่บ้าน มีความถี่ในการใช้บริการ น้อยกว่า 2 ครั้งต่อเดือน ส่วนใหญ่ใช้บริการประเภทบริการโอนเงินมากที่สุด และให้เหตุผลในการเลือกใช้บริการเนื่องจากสะดวก/รวดเร็ว 4 ผลการทดสอบสมติฐาน พบว่า พบว่า ความรู้ ความเข้าใจต่อบริการ Internet Banking มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่จะเลือกใช้บริการ Internet Banking ของลูกค้าธนาคารออมสิน ในจังหวัดลำปาง ในเรื่องระยะเวลาที่เปิดใช้บริการ สื่อหรือบุคคลที่ทำให้รู้จักบริการ สถานที่ที่ใช้บริการ และความถี่ในการใช้บริการอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 05 และทัศนคติต่อการใช้บริการ Internet Banking มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่จะเลือกใช้บริการ Internet Banking ของลูกค้าธนาคารออมสิน ในจังหวัดลำปาง ในเรื่องระยะเวลาที่เปิดใช้บริการ ความถี่ในการใช้บริการ และเหตุผลที่เลือกใช้บริการ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 05


Abstract :

The purposes of this independent study were 1 to study about knowledge and attitude towards the use of Internet Banking service of the Government Savings Bank s Customers in Lampang Province - 2 to study about the behavior to use the Internet Banking service of the Government Savings Bank s Customers in Lampang Province - and 3 to compare knowledge and behavior with the behavior to use the Internet Banking service of the Government Savings Bank s Customers in Lampang Province Data were collected from 326 customers who used the Internet Banking service of the Government Savings Banks in Lampang Province Statistical tools used in the data analysis included frequency - percentage - means - standard deviation and Chi-Square x^2 Concerning the results of the study - it was revealed that 1 The customers knowledge and understanding towards the use of Internet Banking service was in the moderate level and their application of such knowledge in using the service in general was also in the moderate level 2 The customers attitudes towards the use of Internet Banking service in general were in the highly agreed level with the attitude of using the Internet Banking service being in the highly agreed level for the benefits perception and the simplicity in using the service As for the level of service use - it was found that the use of Internet Banking service was in the high level with the use of Internet Banking service being in the high level for simplicity of in using the service and the use of Internet Banking service in the moderate level for the benefits perception 3 The customers behavior of using the Internet Banking service was found that most of the customers opened the Internet Banking service for less than one year and they knew the Internet Banking service from the bank tellers Most of the customers used the Internet Banking service at home with the frequency of use of less than two times per month Most of them used the Internet Banking for transferring money with the reason to use the Internet Banking for its fast and convenient service 4 Concerning the hypothesis test - it was found that customers knowledge and understanding towards the Internet Banking service were related with the behavior to use the Internet Banking service for the aspect of the open service interval - the media or people who introduced the Internet Banking service to them - places for using the Internet Banking service - and the frequency of using the Internet Banking service significantly at 05 level In addition - the customers attitude towards the use of Internet Banking service was related with the behavior to use the Internet Banking service for the aspect of the open service interval - the frequency of using the Internet Banking service and the reason to use the Internet Banking service significantly at 05 level


หมายเหตุ :

การประชุมวิชาการระดับชาติ ปี 2557 มหาวิทยาลัยเนชั่น การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น 13-14 ธันวาคม 2557 จังหวัดลำปาง1. แฟ้ม บทที่ 1 (.pdf) : Download Click Here!
2. แฟ้ม บทที่ 2 (.pdf) : Download Click Here!
3. แฟ้ม บทที่ 3 (.pdf) : Download Click Here!
4. แฟ้ม บทที่ 4 (.pdf) : Download Click Here!
5. แฟ้ม บทที่ 5 (.pdf) : Download Click Here!
6. แฟ้ม บรรณานุกรม (.pdf) : Download Click Here!
7. แฟ้ม ภาคผนวก (.pdf) : Download Click Here!
8. แฟ้ม Fullpaper (.pdf) : Download Click Here!
Statistics
Start : 2017-05-01
 Today 4
 Yesterday 15
 This Month 672
 Last Month 799
 This Year 2,830
 Last Year 2,264
Your IP Address : 54.158.15.97