Research Database
รายละเอียด
ID : 269
ชื่องานวิจัย/บทความ (Thai) : ปัจจัยในการขับขี่ยานพาหนะที่ส่งผลต่อความปลอดภัย ของคนในชุมชน กรณีศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชื่องานวิจัย/บทความ (Engl) : Factors Involved in Driving Vehicles That Are Conducive to The Safety of People in the Community The Case of Chachengsao Province
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
NTRR :   Non!
ปีการศึกษา : 2558
ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
หลักสูตร/สาขาวิชา : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะ : บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
ศูนย์การศึกษา :
ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
รหัสนักศึกษา/รหัสบุคลากร : 0
ชื่อ-สกุลผู้วิจัย (Thai) : ธนาศักดิ์ กุลชะโมรินทร์
ชื่อ-สกุลผู้วิจัย (Engl) : Thanasak Kulchamorin

คำสำคัญ :

ปัจจัย - การขับขี่ และความปลอดภัย


Keyword :

Factors - Driving and Safety


บทคัดย่อ :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1 ศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนผู้ขับขี่รถยนต์ในจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา 2 ศึกษาพฤติกรรมในการขับขี่รถยนต์ 3 ศึกษาถึงปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุ 4 ศึกษาถึงวิธีการที่จะลดผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุ 5 ศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติต่อปัจจัยเสี่ยงทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้จำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่ 9 จำนวน 400 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย x ? และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน SD และสถิติเชิงอนุมานได้แก่ การทดสอบด้วยค่าสถิติที t-test การทดสอบด้วยค่าสถิติเอฟ F-test หรือการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว One - way analysis of variance ผลจากการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ 36-40 ปี มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ชั่วคราวระยะเวลาที่ถือครอง 3–5 ปี มีประสบการณ์ในการขับขี่ 10-20 ปี มีทัศนคติเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้อยู่ในระดับมาก คือ การขับรถไม่ปฎิบัติตามสัญญาณไฟจราจร การขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด การขับรถและใช้ไลน์ไปด้วย ส่วนปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้อยู่ในระดับมาก คือ การฝืนขับรถในขณะที่ทัศนวิสัยไม่ดีเช่นยามค่ำคืนหรือฝนตก การขาดความชำนาญในเส้นทาง และการขับรถดูทีวีในรถไปด้วย


Abstract :

The objectives of this research were to study 1 personal factors of automo-bile drivers in Chachengsao Province who were target population under study 2 their driving behavior 3 risk factors influencing the chance of having accident 4 measures to avoid or to reduce the impact of an accident 5 their attitude towards both con-trollable and uncontrollable risk involved in their driving based upon their personal factors Samples included 400 residents living in the 9th population zone Nongtapao village and Gateway Industrial estate Statistics used in this study included both de-scriptive statistics frequency - percentage - mean-x - standard deviation-S D and infe-rential statistics t-test - F-test or one-way analysis of variance Outcome of the research revealed that the majority of respondents were female - married - 36-40 years of age - bachelor degree graduates - working for private enterprises They had non-permanent driver license in their possession for 3-5 years and had 10-20 years driving experience Their attitude towards controllable risk fac-tors showed high score on a given rating scale Among controllable risk factors in-fluencing the chance of having an accident - in descending order of magnitude - were intentional violation of traffic light - violation of speed limit - communicating through line while driving - no signal given to other drivers - respectively Uncontrollable risk factors influencing the chance of having an accident - in descending order of magni-tude - were driving at night or during heavy rainfall where visibility was poor - driving while suffering from fatigue - driving on unfamiliar road and watching television while driving - respectively


หมายเหตุ :1. แฟ้ม บทที่ 1 (.pdf) : Download Click Here!
2. แฟ้ม บทที่ 2 (.pdf) : Download Click Here!
3. แฟ้ม บทที่ 3 (.pdf) : Download Click Here!
4. แฟ้ม บทที่ 4 (.pdf) : Download Click Here!
5. แฟ้ม บทที่ 5 (.pdf) : Download Click Here!
6. แฟ้ม บรรณานุกรม (.pdf) : Download Click Here!
7. แฟ้ม ภาคผนวก (.pdf) :   Non!
8. แฟ้ม Fullpaper (.pdf) : Download Click Here!

Statistics
Start : 2017-05-01
 Today 26
 Yesterday 42
 This Month 1,180
 Last Month 1,269
 This Year 8,416
 Last Year 6,031
Your IP Address : 35.173.47.43