Research Database
รายละเอียด
ID : 283
ชื่องานวิจัย/บทความ (Thai) : ความพึงพอใจจากกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานโตโยต้ากับการรับรู้แบรนด์
ชื่องานวิจัย/บทความ (Engl) : Toyota Plant Visit Satisfaction and Brand Perception
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
NTRR :   Non!
ปีการศึกษา : 2558
ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
หลักสูตร/สาขาวิชา : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะ : บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
ศูนย์การศึกษา :
ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
รหัสนักศึกษา/รหัสบุคลากร : 5701132001
ชื่อ-สกุลผู้วิจัย (Thai) : กุลทิพย์ พัฒนาภิเศรษฐ์กุล
ชื่อ-สกุลผู้วิจัย (Engl) : Kullatip Pattanapisedkul

คำสำคัญ :

การรับรู้แบรนด์ / ความพึงพอใจ / ประสบการณ์เยี่ยมชมโรงงาน


Keyword :

Brand Perception / Satisfaction / Experiencein Plant Visit


บทคัดย่อ :

โตโยต้า ศึกษาผลของการเยี่ยมชมโรงงานโตโยต้าที่มีต่อการรับรู้แบรนด์ทำให้เกิดการบอกต่อ และศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้แบรนด์โตโยต้าทั้งก่อนและหลังการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน โดยใช้แบบสอบ ถามรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้เข้าเยี่ยมชมโรงงานโตโยต้าบ้านโพธิ์ ระหว่างวันที่ 12-28 ตุลาคม 2558 จำนวน 400 คน ซึ่งได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าร้อยละ Percentage ค่าแสดงความถี่ Frequency ค่าเฉลี่ย Mean ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน Standard Deviation รวมถึงการวิเคราะห์ด้วยสถิติแบบ Pair Sample T-Test จากการวิจัยผลปรากฎว่าการเปรียบเทียบการรับรู้แบรนด์โตโยต้าก่อน-หลังการร่วมกิจกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งในด้านการตระหนักรู้ในแบรนด์ที่มีค่าร้อยละของการเปลี่ยนแปลงของคำอธิบายแบรนด์หลังจากเยี่ยมชมโรงงานมากที่สุด คือ โตโยต้าเป็นรถยนต์ที่ปลอดภัยน่าใช้และการขับขี่ปลอดภัยดีเยี่ยม ด้านการรับรู้คุณภาพที่มีระดับค่าเฉลี่ยการรับรู้เพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ โตโยต้ามีการนำเสนอรถยนต์ที่มีการออกแบบที่ทันสมัย และสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องไม่มีปัญหาตลอดอายุการใช้งาน และด้านการเชื่อมโยงแบรนด์ มีระดับค่าเฉลี่ยการรับรู้เพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ กระบวนการประกอบรถยนต์ที่เน้นความปลอดภัยของพนักงาน และมีคุณภาพดี จะเห็นได้ว่า กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานโตโยต้าช่วยสร้างการรับรู้แบรนด์ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะด้านการรับรู้คุณภาพ ขณะ ที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อกระบวนการเยี่ยมชมโรงงานในระดับมากที่สุด 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการได้รับข้อมูลจากการบริการโดยวิทยากรอธิบายข้อมูลเข้าใจง่าย และด้านพนักงานและต้อนรับจากพนักงานที่มีความสุภาพเรียบร้อย มีความรู้ในการให้ข้อมูล และต้อนรับด้วยความเต็มใจ รวมทั้ง ผู้เข้าเยี่ยมชมโรงงานมีความพึงพอใจต่อแนวโน้มที่จะแนะนำหรือบอกต่อแบรนด์โตโยต้าให้กับคนรู้จักอยู่ในเกณฑ์สูงมาก ข้อเสนอแนะ ควรมีการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานโตโยต้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยสร้างการรับรู้แบรนด์ที่ดีขึ้น โดยเน้นการให้ความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะของพนักงานและการต้อนรับ และแนวทางในการให้ข้อมูลที่เข้าใจง่ายและชัดเจนเกี่ยวกับการรับรู้ที่สร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์


Abstract :

The purpose of this research was aimed to study the satisfaction from participation in plant visiting activity - examine Toyota s plant visiting s evaluation results affecting brand perception and word-of-mouth - and compare brand perception both pre- and post-participation in plant visiting The quantitative method by questionnaire was used Self-administrated survey was conducted with 400 participants who joined the plant visiting activity at Toyota Banpho plant during October 12-28 - 2015 Percentage - Frequency - Mean - Standard deviation and Pair sample T-test was statistically analyzed The quantitative results revealed that changes in brand perception of post-participation in plant visiting were elicited Toyota s car is safe - worth to use and good efficiency The most increased average perception in terms of perceived quality is its car s modernized design and long use period In aspects of brand association - the most increased average perception is the process of car manufacturing that focused on staff s safety and high quality It seemed that plant visiting activity would promote positive brand perception particularly in perceived quality Meanwhile - the aspects that respondents are most satisfied are 1 Information was simplified and understandable 2 Staff was polite and full of service mind Respondents significantly and positively tended to suggest Toyota brands to others In addition - the findings from the survey suggested that Toyota s plant visiting activity should be continuously conducted to promote more brand perception with emphasizing staff skill development and reception procedure - and way to give an easy-to-understand information to create more trustworthiness towards quality of product


หมายเหตุ :1. แฟ้ม บทที่ 1 (.pdf) :   Non!
2. แฟ้ม บทที่ 2 (.pdf) :   Non!
3. แฟ้ม บทที่ 3 (.pdf) :   Non!
4. แฟ้ม บทที่ 4 (.pdf) :   Non!
5. แฟ้ม บทที่ 5 (.pdf) :   Non!
6. แฟ้ม บรรณานุกรม (.pdf) :   Non!
7. แฟ้ม ภาคผนวก (.pdf) :   Non!
8. แฟ้ม Fullpaper (.pdf) :   Non!
Statistics
Start : 2017-05-01
 Today 21
 Yesterday 48
 This Month 402
 Last Month 1,292
 This Year 11,158
 Last Year 10,660
Your IP Address : 34.229.119.29