ระบบจัดเก็บข้อมูลผลงานวิชาการ-วิจัย
รายละเอียด
ID : 284
ชื่องานวิจัย/บทความ (Thai) : ปัจจัยทางการตลาดกับการตัดสินใจของผู้ใช้บริการร้านเอสโบ้โฮม
ชื่องานวิจัย/บทความ (Engl) : Marketing Factor s and Decision Making of Esbo Home Customer s
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
NTRR :   Non!
ปีการศึกษา : 2558
ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
หลักสูตร/สาขาวิชา : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะ : คณะบริหารธุรกิจ
ศูนย์การศึกษา :
ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
รหัสนักศึกษา/รหัสบุคลากร : 0
ชื่อ-สกุลผู้วิจัย (Thai) : วีนิตา พงษ์บริบูรณ์
ชื่อ-สกุลผู้วิจัย (Engl) : Weenita Pongboriboon

คำสำคัญ :

การตัดสินใจของผู้บริโภค ส่วนประสมทางการตลาด


Keyword :

Customer s decision making - marketing mix


บทคัดย่อ :

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดและการตัดสินใจใช้บริการในครั้งต่อไป ได้แก่ การกลับมาใช้บริการและการแนะนำต่อ ผลการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจำนวน 445 ชุด พบว่าระดับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการมีความเห็นสอดคล้องกับปัจจัยทางการตลาดด้านพนักงานมากที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านการสื่อสารทางการตลาด ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยทางด้านช่องทางจัดจำหน่าย และปัจจัยทางด้านราคา ตามลำดับ และพบว่าปัจจัยทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการกลับมาใช้บริการ โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์มากที่สุดคือ ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ปัจจัยทางด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ปัจจัยทางด้านราคา ปัจจัยทางด้านพนักงาน และปัจจัยทางด้านการส่งเสริมทางการตลาด ตามลำดับ แต่ปัจจัยทางการตลาดไม่มีความสัมพันธ์กับการแนะนำให้เพื่อนสนิทหรือญาติมาซื้อสินค้าหรือใช้บริการ ดังนั้นร้านเอสโบ้โฮมจึงควรพัฒนาปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยทางด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ปัจจัยทางด้านราคา ปัจจัยทางด้านพนักงาน และปัจจัยทางด้านการส่งเสริมทางการตลาด ตามลำดับ เพื่อให้มีการกลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และอาจทำการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาปัจจัยอื่นๆที่สนับสนุนให้มีการแนะนำต่อเพิ่มเติมจากการศึกษาปัจจัยทางการตลาด


Abstract :

The objective of this research was to study the relationship between market-ing mix and the decision of customers to return to the store for repeated service and to persuade other potential customers via words of mouth Outcome of the study from 445 customers revealed that the scores on mar-keting mix - in descending order of magnitude - were personnel - marketing communi-cation - product - channel of distribution - price - respectively Study of relationship be-tween marketing mix and repeated use of services indicated that the correlation be-tween repeated use and the marketing mix - in descending degree of correlation - were product - channel of distribution - price - personnel and market communication - respectively On the other hand - there did not exist any relationship between mar-keting mix and customers persuasion of their relatives and friends As a result - the study called for EsboHome to develop product - channel of distribution - price - personnel - marketing communication - respectively so that repeated services went on continuously Besides - qualitative analysis is needed to study other factors influencing customers persuasion via words of mouth


หมายเหตุ :1. แฟ้ม บทที่ 1 (.pdf) : Download Click Here!
2. แฟ้ม บทที่ 2 (.pdf) : Download Click Here!
3. แฟ้ม บทที่ 3 (.pdf) : Download Click Here!
4. แฟ้ม บทที่ 4 (.pdf) : Download Click Here!
5. แฟ้ม บทที่ 5 (.pdf) : Download Click Here!
6. แฟ้ม บรรณานุกรม (.pdf) : Download Click Here!
7. แฟ้ม ภาคผนวก (.pdf) :   Non!
8. แฟ้ม Fullpaper (.pdf) : Download Click Here!
Statistics
Start : 2017-05-01
 Today 24
 Yesterday 22
 This Month 331
 Last Month 773
 This Year 5,872
 Last Year 2,264
Your IP Address : 34.235.127.68