Research Database
รายละเอียด
ID : 287
ชื่องานวิจัย/บทความ (Thai) : ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อยาหอมของไทย ในกรุงเทพมหานคร
ชื่องานวิจัย/บทความ (Engl) : Maketing Factors influencing decision to Yahom of Thailand in Bangkok
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
NTRR :   Non!
ปีการศึกษา : 2559
ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
หลักสูตร/สาขาวิชา : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะ : บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
ศูนย์การศึกษา :
ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
รหัสนักศึกษา/รหัสบุคลากร : 0
ชื่อ-สกุลผู้วิจัย (Thai) : ณธน โชติหิรัญรัตน์
ชื่อ-สกุลผู้วิจัย (Engl) : Nathon Chotihirunrut

คำสำคัญ :

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด - ยาหอม


Keyword :

Marketing mix Yahom


บทคัดย่อ :

งานวิจัยเชิงสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนทั่วไปซึ่งทำงานในสำนักงาน ซึ่งเป็นประชากรกลุ่มเป้าหมาย 2 พฤติกรรมการซื้อ / การบริโภคยาหอมของประชากร 3 ความคิดเห็นของประชากรเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของยาหอมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 ทำการสุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ผลการวิจัยพบว่าในกลุ่มที่เคยซื้อแต่ไม่เคยบริโภคก็คือกลุ่มที่ซื้อให้กับบรรดาญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ด้วย ครึ่งหนึ่งจะมีการระบุยี่ห้อยาหอมที่ใช้ ในกลุ่มที่ไม่เคยซื้อและไม่เคยบริโภคยาหอมเพราะไม่รู้จักยาไทยเลย และไม่มีญาติผู้ใหญ่ใช้เลย ในส่วนของกลุ่มที่เคยใช้และเคยบริโภค พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-50 ปี สถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายได้ระหว่าง 20 -001-40 -000 บาท มีการซื้อหนึ่งปีครั้ง สาเหตุที่ซื้อใช้เพราะญาติผู้ใหญ่ใช้มาก่อน ใช้เฉพาะเท่าที่จำเป็นนาน ๆ ครั้ง ไม่มีการเจาะจงยี่ห้อ เลือกซื้อในรูปผง มีการใช้มานานกว่า 5 ปี มียาหอมติดประจำที่บ้านอยู่เสมอ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีความสำคัญที่สุดต่อการตัดสินใจซื้อยาหอม คือปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ตามด้วยช่องทางการจำหน่าย เหตุผลสำคัญสองประการที่ทำให้เลือกซื้อยาหอมของไทยคือ วัตถุดิบมาจากสมุนไพรล้วน ๆ ตามด้วยใช้ได้ผล


Abstract :

The objectives of this survey research were to study 1 personal factors of people working in offices in Bangkok Metropolis who were target population under study 2 their behavior in purchasing Yahom powder Yahom 3 their opinion on the marketing mix of Yahom powder based upon their personal factors Sample size was 400 persons Multi-stage sampling was conducted Questionnaire was a tool used to collect data in this research Statistics used in this study included both descriptive statistics and inferential statistics Outcome of the research showed that for the group that did buy but never consumed Yahom bought it for their senior relatives More than half bought specific brand of Yahom Study of the group that never bought and never consumed indicated that they knew nothing about Yahom and none of their relatives used it Study of the group that did buy and did consume Yahom revealed that the majority of them were female - single - 31-50 years of age - bachelor degree graduates - working for private companies with monthly income between 20 -001-40 -000 baht They bought the product once a year They bought the product because they saw their senior relatives used it They used the product once in a while with no specific brand in powder form and they had been using the product for as long as 5 years They had the product handy at home Most influential marketing mix was product followed by channel of distribution Two major reasons given were the product was made from pure natural herbs and it was effective


หมายเหตุ :1. แฟ้ม บทที่ 1 (.pdf) :   Non!
2. แฟ้ม บทที่ 2 (.pdf) :   Non!
3. แฟ้ม บทที่ 3 (.pdf) :   Non!
4. แฟ้ม บทที่ 4 (.pdf) :   Non!
5. แฟ้ม บทที่ 5 (.pdf) :   Non!
6. แฟ้ม บรรณานุกรม (.pdf) :   Non!
7. แฟ้ม ภาคผนวก (.pdf) :   Non!
8. แฟ้ม Fullpaper (.pdf) :   Non!
Statistics
Start : 2017-05-01
 Today 23
 Yesterday 48
 This Month 402
 Last Month 1,292
 This Year 11,158
 Last Year 10,660
Your IP Address : 34.229.119.29