ระบบจัดเก็บข้อมูลผลงานวิชาการ-วิจัย
รายละเอียด
ID : 289
ชื่องานวิจัย/บทความ (Thai) : r
ชื่องานวิจัย/บทความ (Engl) : r
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
NTRR :   Non!
ปีการศึกษา : 2554
ระดับงาน : ระดับปริญญาเอก
หลักสูตร/สาขาวิชา : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
คณะ : คณะบริหารธุรกิจ
ศูนย์การศึกษา :
ประเภทผลงาน : วิทยานิพนธ์
รหัสนักศึกษา/รหัสบุคลากร : 0
ชื่อ-สกุลผู้วิจัย (Thai) : r
ชื่อ-สกุลผู้วิจัย (Engl) : r

คำสำคัญ :

r


Keyword :

r


บทคัดย่อ :


Abstract :


หมายเหตุ :1. แฟ้ม บทที่ 1 (.pdf) :
2. แฟ้ม บทที่ 2 (.pdf) :
3. แฟ้ม บทที่ 3 (.pdf) :
4. แฟ้ม บทที่ 4 (.pdf) :
5. แฟ้ม บทที่ 5 (.pdf) :
6. แฟ้ม บรรณานุกรม (.pdf) :
7. แฟ้ม ภาคผนวก (.pdf) :
8. แฟ้ม Fullpaper (.pdf) : Download Click Here!
Statistics
Start : 2017-05-01
 Today 2
 Yesterday 12
 This Month 495
 Last Month 130
 This Year 5,263
 Last Year 2,264
Your IP Address : 54.91.203.233