Research Database
รายละเอียด
ID : 300
ชื่องานวิจัย/บทความ (Thai) : ผลของการโค้ชต่อการปฏิบัติของพยาบาลในการตอบสนองต่อสื่อสัญญาณ ความเครียดของทารกเกิดก่อนกำหนดขณะได้รับหัตถการที่คุกคามต่อร่างกาย
ชื่องานวิจัย/บทความ (Engl) : Effect of Coaching on Practices of Nurses in Responding to Stress Cues of Preterm Infants During Invasive Procedures
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
NTRR :   Non!
ปีการศึกษา : 2559
ระดับงาน : ผลงานนักวิชาการ / นักวิจัย / อาจารย์
หลักสูตร/สาขาวิชา : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะ : พยาบาลศาสตร์
ศูนย์การศึกษา :
ประเภทผลงาน : งานวิจัย
รหัสนักศึกษา/รหัสบุคลากร : 611006
ชื่อ-สกุลผู้วิจัย (Thai) : มาลี เอื้ออำนวย
ชื่อ-สกุลผู้วิจัย (Engl) : Malee Urharmnuay

คำสำคัญ :

การโค้ช การปฏิบัติของพยาบาล สื่อสัญญาณความเครียดของทารกเกิดก่อนกำหนด หัตถการที่ คุกคามต่อร่างกาย


Keyword :

Coaching, Practices of Nurses, Stress Cues of Preterm Infants, Invasive Procedures


บทคัดย่อ :

หัตถการที่คุกคามต่อร่างกายก่อให้เกิดความเครียดในทารกเกิดก่อนกำหนด การตอบสนองต่อ สื่อสัญญาณความเครียดของทารกเกิดก่อนกำหนดที่เหมาะสมของผู้ดูแล จะช่วยให้ทารกสามารถปรับตัวต่อ ความเครียดได้ พยาบาลจึงควรมีทักษะในการสังเกตสื่อสัญญาณความเครียดและให้การตอบสนองที่ เหมาะสมต่อสื่อสัญญาณความเครียดของทารกเกิดก่อนกำหนด การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองชนิด กลุ่มเดียววัดก่อนหลัง เพื่อศึกษาผลของการโค้ชต่อการปฏิบัติของพยาบาลในการตอบสนองต่อสื่อสัญญาณ ความเครียดของทารกเกิดก่อนกำหนดขณะได้รับหัตถการที่คุกคามต่อร่างกาย ประกอบด้วย การเจาะเลือด และการดูดเสมหะในท่อหลอดลมคอ กลุ่มตัวอย่างคือพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยหนักทารก แรกเกิด โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จำนวน 13 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย ได้แก่ แบบวัดความรู้ ภาพสไลด์พาวเวอร์พอยท์ คู่มือการปฏิบัติ และแผนการโค้ชการตอบสนองต่อสื่อสัญญาณ ความเครียดของทารกเกิดก่อนกำหนดขณะได้รับหัตถการที่คุกคามต่อร่างกาย วีดีทัศน์และแบบบันทึกการ สังเกตสื่อสัญญาณความเครียดของทารกเกิดก่อนกำหนดขณะได้รับการดูดเสมหะในท่อหลอดลมคอ เครื่องมือ ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสังเกตการปฏิบัติของพยาบาลในการตอบสนองต่อสื่อสัญญาณ ความเครียดของทารกเกิดก่อนกำหนดขณะได้รับหัตถการที่คุกคามต่อร่างกาย รวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน มีนาคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2556 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และสถิติไคสแควร์ ผลการศึกษาพบว่าภายหลังการโค้ช สัดส่วนการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพของพยาบาลในการตอบสนอง ต่อสื่อสัญญาณความเครียดของทารกเกิดก่อนกำหนดขณะได้รับการเจาะเลือดและการดูดเสมหะในท่อ หลอดลมคอสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า การโค้ชทำให้พยาบาลมีการปฏิบัติในการตอบสนองต่อสื่อสัญญาณ ความเครียดของทารกเกิดก่อนกำหนดขณะได้รับการเจาะเลือด และการดูดเสมหะในท่อหลอดลมคอเพิ่มขึ้นดังนั้นจึงควรส่งเสริมให้มีการโค้ชโดยผู้เชี่ยวชาญให้แก่พยาบาลในการปฏิบัติการตอบสนองต่อสื่อสัญญาณ ความเครียดของทารกเกิดก่อนกำหนดขณะได้รับหัตถการที่คุกคามต่อร่างกาย เพื่อให้การพยาบาลทารกเกิด ก่อนกำหนดมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น


Abstract :

Invasive procedures are stressors for preterm infants. Appropriate caregiver responses to stress cues can facilitate the preterm infants’ ability to adapt to the stressors. Therefore, nurses should have skills in recognizing stress cues of preterm infants and respond appropriately to them. The purpose of this quasi-experiment, a pre-post test design without a control group, was to examine effect of coaching on practices of nurses in responding to stress cues of preterm infants during invasive procedures which consisted of venipuncture and suctioning via endotracheal tube. The study samples were thirteen professional nurses working at the neonatal intensive care unit, Chiangrai Prachanukroh hospital. The instruments of this study were a knowledge questionnaire, a power point presentation, and a handbook along with a coaching plan for responding to stress cues of preterm infants during invasive procedures. A video tape and observation form on stress cues of preterm infants during the suctioning were also included. The instruments for data collection were an observation form on nurses’ responding to stress cues of preterm infants during invasive procedures. Data were collected during March and June 2013. Data were analyzed by using descriptive statistics and Chi-square test. The results of this study revealed that after coaching, a significantly higher proportion of nurses intervened with effective practices when responding to stress cues of preterm infants during both venipuncture and suctioning (p<.001). The findings of this study indicate that coaching could enhance the practices of nurses when responding to stress cues of preterm infants during venipuncture and suctioning. Therefore, coaching of nurses on stress cues response practices should be conducted by a coach expert to enhance effective nursing care of preterm infants.


หมายเหตุ :1. แฟ้ม บทที่ 1 (.pdf) :
2. แฟ้ม บทที่ 2 (.pdf) :
3. แฟ้ม บทที่ 3 (.pdf) :
4. แฟ้ม บทที่ 4 (.pdf) :
5. แฟ้ม บทที่ 5 (.pdf) :
6. แฟ้ม บรรณานุกรม (.pdf) :
7. แฟ้ม ภาคผนวก (.pdf) :
8. แฟ้ม Fullpaper (.pdf) : Download Click Here!
Statistics
Start : 2017-05-01
 Today 28
 Yesterday 77
 This Month 676
 Last Month 1,802
 This Year 13,234
 Last Year 10,660
Your IP Address : 18.207.108.191