Research Database
รายละเอียด
ID : 301
ชื่องานวิจัย/บทความ (Thai) : การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้การสะท้อนคิด (Reflective Thinking) ในนักศึกษาพยาบาล
ชื่องานวิจัย/บทความ (Engl) : Promoting of Critical Thinking Skills in Nursing Students Through Reflective Thinking
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
NTRR :   Non!
ปีการศึกษา : 2562
ระดับงาน : ผลงานนักวิชาการ / นักวิจัย / อาจารย์
หลักสูตร/สาขาวิชา : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะ : พยาบาลศาสตร์
ศูนย์การศึกษา :
ประเภทผลงาน : งานวิจัย
รหัสนักศึกษา/รหัสบุคลากร : 611010
ชื่อ-สกุลผู้วิจัย (Thai) : สุพิมล ขอผล
ชื่อ-สกุลผู้วิจัย (Engl) : Supimon Khorphon

คำสำคัญ :

การส่งเสริม การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การสะท้อนคิด นักศึกษาพยาบาล


Keyword :

Critical Thinking skills, Reflective thinking, Nursing students


บทคัดย่อ :

การคิดอย ่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) มีความจำเป็นต ่อกระบวนการพยาบาลที่มีการ เปลี่ยนแปลงและมีความท้าทายมากขึ้นตามลำดับของลักษณะของสังคมในปัจจุบัน พยาบาลต้องอาศัยการคิด วิเคราะห์แก้ปัญหาเพื่อนำไปสู่การวางแผนการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นการส่งเสริมให้นักศึกษา พยาบาลมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง การวิจัย กี่งทดลองแบบ Two group pre– post test design นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของ นักศึกษาพยาบาลก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การสะท้อนคิด (Reflective Thinking ) กลุ่ม ตัวอย่างคือ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ จัดเข้ากลุ่มแบบสุ่ม อย่างเป็นระบบ ตามผลสัมฤทธิ์การเรียนให้ได้คละรวมกัน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 24 คน ขึ้นฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยจิตเวช 4 สัปดาห์ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม พศ. 2559 กลุ่ม ทดลองให้เขียนบันทึกการสะท้อนคิดหลังปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลที่กำหนด ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการ จัดการเรียนการสอนตามปกติเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบบันทึกการเขียนการสะท้อนคิดที่สร้างตาม แนวคิด Gibbs’s Reflective Cycle และแบบทดสอบทักษะการคิดแบบมีวิจารณญาณของศรีไพร ไชยา (2542) ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา, Pair t -test และ independent t-test . ผลการวิจัย พบว่า 1.คะแนนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลังการขึ้นฝึกปฏิบัติงานของ นักศึกษาทั้ง 2กลุ่มทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง( x _ = 49.2 + 1.33) โดยองค์ ประกอบด้านการอนุมาน (inference) มีคะแนนตำสุด 2.ในกลุ่มทดลองมีคะแนนทักษะการคิดอย่างมี วิจารณญาณเพิ่มขึ้นมากกว่าหลังได้รับการเขียนสะท้อนคิดอย่างมีนัยสำคัญ( t = 0.046,P< 0.05)3.คะแนน ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังการขึ้นฝึกปฏิบัติของนักศึกษาทั้ง2กลุ่ม ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ( t = 0.654 , P> 0.05)สรุปได้ว่าการสะท้อนคิดเป็นวิธีการที่ช่วยส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในนักศึกษาพยาบาลและ ควรมีการหาวิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในด้านการอนุมาน (inference) ให้กับนักศึกษาพยาบาลเนื่องจากการสะท้อนคิดยังไม่สามารถช่วยพัฒนาทักษะในด้านนี้ได้


Abstract :

CriticalThinkingisa processofanalyzingindividualexperiences inasituationfor decision making.This skill isessential fornursing processand clinical practices.Thus, teachingstrategies are needed for enhancing critical thinking in nursing students.This study aimed to compare the pre-post critical thinking skill test among nursing students by applying reflective thinking strategy (reflective journal) in psychiatric clinical practices and to find if a reflective thinking strategy would improve nursing students’ critical thinking skills. A two- group experimental study with a pre-post critical thinking test was conducted. The sample were 3rd year nursing students in Boromrajonani college of nursing Chiang Mai Thailand. The participants were systematic divided by GPA intoaninterventiongroup (n=24)assigned to doreflectivejournaling after their clinical nursing activities and a control group (n= 24) without reflective journaling, during their psychiatric clinical practices for 4 weeks. The reflective journaling forms based on Gibbs’s Reflective Cycle and the critical thinking test by Sriprai Chaiya with validity of 7.6 were used.The score of pre-post critical thinking test were compared within groups by pair t-testand the postcritical thinkingtest scoreofcontroland interventiongroups werecompared by Independent t – test Researchfindingas follows :1.Thescoreof pre-postcritical thinking skillof bothcontrol and interventiongroups were in moderatelevel ( x _ = 49.2 + 1.33 )and Inferenceskill was the lowest in the 5 factors of critical thinking skill. 2.The post-test critical thinking score was significant higher than pre-test score in the intervention group ( t = 0.046 , P< 0.05) but no statistically difference in the control group( t = 0.669 , P> 0.05). 3. There is no significant difference of post-test critical thinking score between control and intervention groups ( t = 0.654 , P> 0.05). Conclusionand suggestionof this study, It waseffectivetoimplement reflectivethinking strategy in the clinical practice to improve the critical skills in nursing students. Further teaching strategies should be considered to promote the inference critical thinking skill in nursing students.


หมายเหตุ :1. แฟ้ม บทที่ 1 (.pdf) :
2. แฟ้ม บทที่ 2 (.pdf) :
3. แฟ้ม บทที่ 3 (.pdf) :
4. แฟ้ม บทที่ 4 (.pdf) :
5. แฟ้ม บทที่ 5 (.pdf) :
6. แฟ้ม บรรณานุกรม (.pdf) :
7. แฟ้ม ภาคผนวก (.pdf) :
8. แฟ้ม Fullpaper (.pdf) : Download Click Here!
Statistics
Start : 2017-05-01
 Today 23
 Yesterday 77
 This Month 676
 Last Month 1,802
 This Year 13,234
 Last Year 10,660
Your IP Address : 18.207.108.191