Research Database
รายละเอียด
ID : 304
ชื่องานวิจัย/บทความ (Thai) : ชื่อบทความ : การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์การบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
ชื่องานวิจัย/บทความ (Engl) : Development of an Educational Management Model Enhancing Humanized Health Care Identity among Graduates of Boromarajonnani College of Nursing Phayoa
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
NTRR :   Non!
ปีการศึกษา : 2560
ระดับงาน : ผลงานนักวิชาการ / นักวิจัย / อาจารย์
หลักสูตร/สาขาวิชา : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะ : พยาบาลศาสตร์
ศูนย์การศึกษา :
ประเภทผลงาน : งานวิจัย
รหัสนักศึกษา/รหัสบุคลากร : 601003
ชื่อ-สกุลผู้วิจัย (Thai) : สุภาภรณ์ อุดมลักษณ์
ชื่อ-สกุลผู้วิจัย (Engl) : Suphaphon Udomluck

คำสำคัญ :

รูปแบบการจัดการศึกษา; อัตลักษณ์บัณฑิต; การบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์; บัณฑิตพยาบาล


Keyword :

educational management model; graduate identity; humanized health care; nursegraduate


บทคัดย่อ :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตลักษณ์บัณฑิต สภาพการณ์การจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์บัณฑิตและ พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์การบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราช ชนนี พะเยา ดําเนินการวิจัยระหว่างเดือนสิงหาคม 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2560 การดําเนินการวิจัยมี 4ขั ้นตอน คือ1) ศึกษาอัตลักษณ์ บัณฑิตและสภาพการณ์การจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์บัณฑิต 2) พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์บัณฑิต 3) ทดลองใช้รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์บัณฑิต 4) ปรับปรุงรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์บัณฑิต กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย1) กลุ่มตัวอย่างการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพคัดเลือกแบบเจาะจงคือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการ จัดการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยาจํานวน 83คน โดยการประชุมสนทนากลุ่มและกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญคือผู้บริหาร วิทยาลัยพยาบาลสถาบันพระบรมราชชนกจํานวน 8 คน โดยการสัมภาษณ์ 2)กลุ่มตัวอย่างการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ คือกลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลฯ คัดเลือกโดยการสุ่มอย่างง่าย จํานวน 465 คน ที่ศึกษาอัตลักษณ์และ สภาพการณ์การจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์การบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็ นมนุษย์และกลุ่มตัวอย่าง อาจารย์และนักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา คัดเลือกแบบเจาะจง จํานวน194คน ที่ศึกษาความรู้ ทักษะก่อนและหลังการใช้รูปแบบฯ ที่พัฒนาขึ้นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis) การทดสอบค่าที (t-test) กรณีกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ไม่เป็นอิสระต่อกัน (Dependent t-test) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) และ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ผลการวิจัยพบว่า อัตลักษณ์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา คือ การบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็ น มนุษย์ ประกอบด้วยคุณลักษณะ 5 ด้าน คือ มีจิตอาสา การยอมรับความเป็ นบุคคลของผู้อื่น มีการคิดวิเคราะห์ มีทักษะเชิงวิชาชีพ และ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพและรับรู้สิทธิผู้รับบริการสําหรับรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์บัณฑิตที่พัฒนาขึ้น แตกต่างจากที่ปฏิบัติอยู่ ประกอบด้วยสาระสําคัญ 3 ประเด็น คือ 1) กําหนดนโยบายกลยุทธ์ และแผนงานการส่งเสริมอัตลักษณ์บัณฑิต อย่างมีส่วนร่วมของบุคลากร 2) ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการส่งเสริมอัตลักษณ์บัณฑิต 3) พัฒนาคู่มือแนวทางการจัด การศึกษาเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์บัณฑิตโดยใช้แนวคิดการดูแลที่มีบุคคลเป็นศูนย์กลางร่วมกับการสะท้อนคิด ผลการทดลองใช้คู่มือแนว ทางการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์บัณฑิตในกลุ่มอาจารย์และนักศึกษาพยาบาล พบว่าอาจารย์ปรับการยึดติดกรอบความคิดเป็นการเปิดใจรับฟังมากขึ้น ขณะที่กลุ่มนักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 4 มีความรู้เกี่ยวกับการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็ นมนุษย์เพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p <0.01)


Abstract :

The study aimed to study the graduate identity and educational management situation and develop an educational management model to enhance humanized health care (HHC) identity of the graduates of Boromarajonani College of Nursing Phayao (BCNPY). The research was conducted from August 2014 to March 2017. The study consisted of four stages: 1) examining perceived HHC identity of BCNPY graduates and existing HHC identity enhancing educational management, 2) developing the HHC identity enhancing educational management model, 3) implementing the HHC identity enhancing educational management model, and 4) improving the HHC enhancing education management model. The participants of the study involved 1) 83 stakeholders were purposely selected for the qualitative method. In addition, 8 administrators including directors and deputy directors were interviewed, 2) participants for quantitative method concerning exploring of HHC identity and existing educational management for enhancing HHC identity included 465 stakeholders. 194 nurse educators and nursing students were purposively sampling for model testing where HHC knowledge and skills were measured. The quantitative data analysis was performed using factor analysis and a dependent t-test, while that of qualitative adopted content analysis and triangulation. The main findings revealed that there were five attributes of the HHC identity including service mind, humane, analytical thinking, professional skills, and engagement and patient right. Regarding the new educational management model for enhancing HHC identity, there were three main components. First, establishing policies, strategies, and plans that promote HHC identity enhancement, and also emphasize staff and personnel involvements. Second, increasing efficiency of administrative management for HHC identity enhancement, and third, developing educational management guideline which was developed based on Human centered and reflection concepts. The guideline serves as a model implementation manual. Results of model implementation showed that nursing instructors significantly changed their mind set, improved listening skills, and tended to be an open minded. In addition, the fourth year nursing students increased their awareness of individual differences, accepting opinion of others, and significantly increased their knowledge about HHC (p<.01).


หมายเหตุ :1. แฟ้ม บทที่ 1 (.pdf) :
2. แฟ้ม บทที่ 2 (.pdf) :
3. แฟ้ม บทที่ 3 (.pdf) :
4. แฟ้ม บทที่ 4 (.pdf) :
5. แฟ้ม บทที่ 5 (.pdf) :
6. แฟ้ม บรรณานุกรม (.pdf) :
7. แฟ้ม ภาคผนวก (.pdf) :
8. แฟ้ม Fullpaper (.pdf) : Download Click Here!
Statistics
Start : 2017-05-01
 Today 10
 Yesterday 83
 This Month 1,577
 Last Month 1,913
 This Year 16,048
 Last Year 10,660
Your IP Address : 75.101.220.230