Research Database
รายละเอียด
ID : 305
ชื่องานวิจัย/บทความ (Thai) : การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการด????ำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าของผู้สูงอายุ
ชื่องานวิจัย/บทความ (Engl) : Development of Guidelines to Promote the Valuable Living in Elderly
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
NTRR :   Non!
ปีการศึกษา : 2561
ระดับงาน : ผลงานนักวิชาการ / นักวิจัย / อาจารย์
หลักสูตร/สาขาวิชา : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะ : พยาบาลศาสตร์
ศูนย์การศึกษา :
ประเภทผลงาน : งานวิจัย
รหัสนักศึกษา/รหัสบุคลากร : 601003
ชื่อ-สกุลผู้วิจัย (Thai) : สุภาภรณ์ อุดมลักษณ์
ชื่อ-สกุลผู้วิจัย (Engl) : Suphaphon Udomluck

คำสำคัญ :

แนวทางการส่งเสริม, การดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า, ผู้สูงอายุ


Keyword :

Guidelines for Promotion, Valuable Living, Elderly


บทคัดย่อ :

การวิจัยและพัฒนานี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะการด????ำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าของผู้สูงอายุ และ เพื่อพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการด????ำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าของผู้สูงอายุ วิธีด????ำเนินการประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การประเมินลักษณะการด????ำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าของผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้สูงอายุของ ต????ำบลบ้านต๋อม ด้วยการสุ่มอย่างง่าย จ????ำนวน 100 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 ส่วน คือข้อมูลทั่วไป และลักษณะการด????ำรงชีวิตประจ????ำวันของผู้สูงอายุ ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเนื้อหา ได้ค่า IOC ตั้งแต่ 0.80-1.00 และค่าความเชื่อมั่นด้วยสถิติสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค เท่ากับ .83 วิเคราะห์ ข้อมูล ด้วยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาแนวทาง การส่งเสริมในการด????ำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าของผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจง คือแกนน????ำผู้สูงอายุของ โรงเรยี นผู้สูงอายุบ้านต๋อม จ????ำนวน 30 คน และแบ่งผู้สูงอายุออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 15 คน เก็บรวบรวม ข้อมูลด้วยจัดการการสนทนากลุ่มและวิเคราะห์สาระ เพื่อสรุปเป็นแนวทางการส่งเสริมการด????ำรงชีวิตอย่างมี คุณค่าในผู้สูงอายุ และขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบความเหมาะสมของแนวทางที่พัฒนาขึ้น โดยการประเมินจาก ผ้ทู รงคณุ วฒุ ิ จำ???? นวน 5 คน ผลการวิจัยพบว่า 1. ภาพรวมของการด????ำรงชีวิตประจ????ำวันอย่างมีคุณค่าของผู้สูงอายุ พบว่า ด้านจิตใจ และด้านร่างกาย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (M=2.72, SD=2.53) และ (M=2.68, SD=2.33) ส่วนด้านสังคม มีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมาก (M=2.47, SD=0.07) 2. แนวทางการส่งเสริมผู้สูงอายุในการสร้างคุณค่าการด????ำรงชีวิตด้วยตนเอง ประกอบด้วย 1) การส่งเสริม ความเข้มแข็งทางด้านจิตใจ ได้แก่มีความเข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลง มีทัศนคติที่ดีต่อชีวิต มีความเชื่อ มั่นในความสามารถของตนเอง มีความเบิกบานและสดชื่น มีชีวิตชีวา มีความสงบสุขและการยอมรับ และเป็น ที่เคารพรักของคนทั่วไป 2) การส่งเสริมสุขภาพทางด้านร่างกาย ได้แก่ อาหาร น????้ำ อากาศ การขับถ่าย การ ออกก????ำลังกาย การนอนหลับ การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และการดูแลสุขภาพของตนเอง และ 3) การส่งเสริม กิจกรรมทางสังคม ได้แก่การแสวงหาเพื่อนต่างวัย การท????ำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองครอบครัวและสังคม การออกสังคม การร่วมงานของชุมชนชมรมผู้สูงอายุ ส????ำหรับผลประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า แนวทางที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม และสามารถน????ำไป ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุด????ำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความสุข


Abstract :

The objective of this research and development study was to examine self-care behaviors on the valuable living in elderly, and to develop guidelines for promotion of self-care regarding to the valuable living in elderly. The research design consisted in 3 steps. The first step was to study the situation of self-care regarding to the valuable living in elderly. The randomize sample was 100 elderly. The tools included 2 parts. It had high content validity ranged from 0.60-1.00, and reliability was 0.828. Data were analyzed using percentage, mean and standard deviation. The second step was the development of guidelines for Self-care Regarding to the Valuable Living in Elderly using focus group method: two groups of 15 persons each discussed and set guidelines. The Third step was to check the suitability of guidelines by 5 specialists. The research found that: overall the self-care regarding to the valuable living of spiritual and physical dimensions were at a highest level (M=2.72, SD=2.53; M=2.68, SD=2.33). Social dimensions were at a high level (M=2.47, SD=0.07). The development of guidelines for self-care regarding to the valuable living in elderly included the promotion of the following spiritual strengths: understand and accept changes, have positive attitude towards life, perceived self-efficacy, be happy, lively, and peaceful, as well as recognized and accepted by others. The promotion of physical self-care behaviors included food, water, climate, excretion, exercise, sleeping, accident protection, health behavior. For social activities self-care promotion themes were seeking for other elder friends, contributing to family and social activities, enjoying the social activities once in a while, enjoying the community activities when possible, joining the elderly club. The results of the specialist an assessment regarding the development guideline was suitable and could be used for the promotion of a happy life for older people.


หมายเหตุ :1. แฟ้ม บทที่ 1 (.pdf) :
2. แฟ้ม บทที่ 2 (.pdf) :
3. แฟ้ม บทที่ 3 (.pdf) :
4. แฟ้ม บทที่ 4 (.pdf) :
5. แฟ้ม บทที่ 5 (.pdf) :
6. แฟ้ม บรรณานุกรม (.pdf) :
7. แฟ้ม ภาคผนวก (.pdf) :
8. แฟ้ม Fullpaper (.pdf) : Download Click Here!
Statistics
Start : 2017-05-01
 Today 25
 Yesterday 77
 This Month 676
 Last Month 1,802
 This Year 13,234
 Last Year 10,660
Your IP Address : 18.207.108.191