หน้าหลัก | Admin
คณะบริหารธุรกิจ (155) |  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (64) |  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ (1) |  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (5) |  คณะนิเทศศาสตร์ (1) | 
การค้นคว้าอิสระ [202] |  วิทยานิพนธ์ [12] |  โครงงาน [1] |  งานวิจัย [6] |  บทความวิชาการ [7] |    
ระดับปริญญาตรี (1) |  ระดับปริญญาโท (214) |  ระดับปริญญาเอก (0) |  ผลงานนักวิชาการ / นักวิจัย / อาจารย์ (6) |  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) [30]
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (DOI) [30]
ลำดับที่
งานวิจัย/บทความวิชาการ
ระดับงาน/หลักสูตร/สาขาวิชา
91   ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกร้านขายยาของผู้บริโภค กรณีศึกษา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
  Subject name : Marketing Mix Factors that Influence Customers Selection of the Pharmacy A Case Study of Bangplee District - Samutprakarn Province

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : ออมทอง ทิพย์ภูวตานนท์
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 8
  NTRR : RNTU189
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
92   ชื่อหัวข้อ : กลยุทธ์การตลาดต่างประเทศธุรกิจผลิตและติดตั้งระบบขนถ่ายวัสดุและจัดเก็บสินค้าเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษาประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
  Subject name : International Marketing Strategy for the Material Handling & Storage business In ASEAN Economic Community AEC A Case Study of Republic of the Union of Myanmar

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : ศิลป์ชัย สีมาวงศ์อนันต์
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 7
  NTRR : RNTU188
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
93   ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ในเขตกรุงเทพมหานคร
  Subject name : Factors Affecting Consumers Behavior and Marketing Mix Factors on 3G Mobile Networking Providers in Bangkok Metropolitan Area

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : พชระ สุธนฐาน
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 6
  NTRR : RNTU187
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
94   ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทำงาน กรณีศึกษา พนักงานระดับ ปฏิบัติการ Officer หน่วยงานบริหารสินเชื่อพิเศษ ธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งหนึ่ง
  Subject name : Factor Affecting Work Motivation A Case of Employees Level - Special Asset Management Unit in A Commercial Bank

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : สุทธิชัย ศรีศิริโชคชัย
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 5
  NTRR : RNTU186
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
95   ชื่อหัวข้อ : การศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา ศูนย์ปฏิบัติการสินเชื่อ ธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งหนึ่ง
  Subject name : A Study of Motives Influential to Operation Effectiveness of Personnel Working for Loan Formalities Operation Center of a Thai Commercial Bank

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : ศิริวรรณ ศิริเดชานนท์
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 4
  NTRR : RNTU185
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
96   ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน
  Subject name : Factor Affecting the level of Organizational Employee Engagement of Nation Broadcasting Corporation Public Company Limited

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : วรารักษ์ ลีเลิศพันธ์
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 3
  NTRR : RNTU184
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
97   ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฮบริด กรณีศึกษา Toyota Prius
  Subject name : Marketing Mix Factors Affecting Consumer Decision Making on the Buying of Toyota Prius Hybrid Vehicle

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : วรเทพ เจิมจุติธรรม
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 2
  NTRR : RNTU183
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
98   ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกรับชมรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ของ ผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร
  Subject name : Factors Influential to Viewers Behavior in Their Viewing of News Program on Television Bangkok Metropolitan Area

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : สุภวัฒน์ สงวนงาม
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 1
  NTRR : RNTU182
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
99   ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับการเตรียมดินของเกษตรกรในเขตอำเภอสรรพยาจังหวัดชัยนาท
  Subject name : Factors Influential to Rice Farmers Decision to Purchase Agricultural Machine for Land Preparation Sapphaya Amphoe - Chainat Province - Thailand

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : กฤษดา หยกอุบล
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 29
  NTRR : RNTU181
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
100   ชื่อหัวข้อ : การศึกษาแนวโน้มรถยนต์ประหยัดพลังงานในประเทศไทย
  Subject name : Studies of Eco-car Tendency in Thailand

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : วริษฐ์ จารุเกียรติพงศา
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 28
  NTRR : RNTU180
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ

Total 228 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 23 Next »
Statistics
Start : 2017-05-01
 Today 2
 Yesterday 14
 This Month 348
 Last Month 778
 This Year 3,284
 Last Year 2,264
Your IP Address : 23.20.223.212