หน้าหลัก | Admin
คณะบริหารธุรกิจ (155) |  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (64) |  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ (1) |  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (5) |  คณะนิเทศศาสตร์ (1) | 
การค้นคว้าอิสระ [202] |  วิทยานิพนธ์ [12] |  โครงงาน [1] |  งานวิจัย [6] |  บทความวิชาการ [7] |    
ระดับปริญญาตรี (1) |  ระดับปริญญาโท (214) |  ระดับปริญญาเอก (0) |  ผลงานนักวิชาการ / นักวิจัย / อาจารย์ (6) |  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) [30]
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (DOI) [30]
ลำดับที่
งานวิจัย/บทความวิชาการ
ระดับงาน/หลักสูตร/สาขาวิชา
101   ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงานใน อุตสาหกรรมฟอกหนัง กรณีศึกษาบริษัท อินเตอร์ไฮค์ จำกัด มหาชน
  Subject name : Factors Influencing Employee Resignation Tendency in Tanning Industry A Study of Interhides Public Company

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : วรรณวิสา ดำรงสกุลวงษ์
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 27
  NTRR : RNTU179
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
102   ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้างในช่องทางการจำหน่ายแนวใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  Subject name : Factors Affecting Customers Buying Decision Behavior for Construction Material Supplies from Modern Trade Stores in Bangkok Metropolitan Area

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : สุพจน์ กาญจนางกูรพันธุ์
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 26
  NTRR : RNTU178
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
103   ชื่อหัวข้อ : พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อขวดนมสำหรับเด็กทารกของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
  Subject name : Consumer s Purchasing Behavior on Nursing Bottle for Infants A Case of Bangkok and Metropolitan Area

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : สรพันธ์ เลอสุมิตรกุล
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 25
  NTRR : RNTU177
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
104   ชื่อหัวข้อ : ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัทโทรคมนาคมและเทคโนโลยี สารสนเทศแห่งหนึ่ง ส่วนงานวิศวกรรม ที่ทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
  Subject name : Employee Engagement A Case Study of Employees Working in Telecommunication and Information Technology Company – Engineering Department in Bangkok

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : ประดิษฐพงษ์ สร้อยเพชร
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 24
  NTRR : RNTU176
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
105   ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของ พนักงานใน บริษัท เทอร์โบ การ์เมนท์ จำกัด
  Subject name : FACTORS AFFECTING EMPLOYEE S RELATION IN TURBO GARMENT COMPANY LIMITED

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : นฤมล อนุศิริกุล
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 23
  NTRR : RNTU175
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
106   ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงานกลุ่ม เจเนอเรชั่นวาย กรณีศึกษาพนักงานภายใต้ธุรกิจค้าผลิตภัณฑ์อาหารในประเทศ บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด
  Subject name : Factors Affecting Generation Y Employee Engagement A Case Study of CPF Trading Co - Ltd - Inbound Food Products Sales team

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : ธัญกิตติ์ จันทรัศมี
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 22
  NTRR : RNTU174
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
107   ชื่อหัวข้อ : การศึกษาความสัมพันธ์ของหลักการทำงานแบบโตโยต้า The Toyota Way ต่อประสิทธิภาพการทำงานของหัวหน้างาน Generation Y บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กรณีศึกษา โรงงานประกอบนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
  Subject name : A Study of the Toyota Way s Factors that Influence Productivity of Generation Y Supervisors A Case of Toyota Gateway sAssembly Plant

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : ทักษวรรณ ทองพระพักตร์
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 21
  NTRR : RNTU173
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
108   ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กับ บลจ บัวหลวง กรณีศึกษาลูกค้าที่ลงทุนผ่านธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร
  Subject name : Factors Affecting Customers Investment Decision in RMF and LTF of BBL Asset Management Co - Ltd A Case Study of Bangkok Bank in Bangkok Metropolitan Area

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : ทรรศวรรณ จันทร์สาย
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 20
  NTRR : RNTU172
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
109   ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติและความตระหนักด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง กรณีศึกษา บริษัทนำเข้าส่งออกแห่งหนึ่ง
  Subject name : Factors Affecting Attitude and Awareness of Risk Management A Case Study of An Import Export Company

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : ดวงฤดี กิตติจารุดุลย์
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 19
  NTRR : RNTU171
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
110   ชื่อหัวข้อ : กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ความงามผ่านช่องทางการค้าดิจิทัล
  Subject name : Strategic Marketing Development for Beauty Products Trading through the Digital Commerce

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : ดวงใจ ธรรมนิภานนท์
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 18
  NTRR : RNTU170
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ

Total 228 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 23 Next »
Statistics
Start : 2017-05-01
 Today 9
 Yesterday 31
 This Month 501
 Last Month 669
 This Year 4,106
 Last Year 2,264
Your IP Address : 54.167.243.214