หน้าหลัก | Admin
คณะบริหารธุรกิจ (155) |  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (64) |  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ (1) |  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (5) |  คณะนิเทศศาสตร์ (1) | 
การค้นคว้าอิสระ [202] |  วิทยานิพนธ์ [12] |  โครงงาน [1] |  งานวิจัย [6] |  บทความวิชาการ [7] |    
ระดับปริญญาตรี (1) |  ระดับปริญญาโท (214) |  ระดับปริญญาเอก (0) |  ผลงานนักวิชาการ / นักวิจัย / อาจารย์ (6) |  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) [30]
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (DOI) [30]
ลำดับที่
งานวิจัย/บทความวิชาการ
ระดับงาน/หลักสูตร/สาขาวิชา
111   ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด กรณีศึกษา บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด มหาชน
  Subject name : Marketing mix influencing customers satisfaction on event marketing held A case study of Index Creative Village PLC

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : ณัฐวรรณ นาคประกาศ
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 17
  NTRR : RNTU169
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
112   ชื่อหัวข้อ : การค้นคว้าอิสระ การจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีศึกษาเฉพาะเขตอำเภอเมือง
  Subject name : System Management of Public Services in RatchaburiProvincial AdministrationOrganization A Case Study of Muang District Ratchaburi

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : ณัฐพงษ์ สัมฤทธิ์เดชขจร
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 16
  NTRR : RNTU168
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
113   ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดความภักดีของผู้ชมสื่อเครือเนชั่น
  Subject name : Factors that Influence Customers Loyalty to Nation s Medias

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : ณัฐนันท์ รวมทรัพย์ทวี
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU the 2014 1
  NTRR : RNTU167
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : วิทยานิพนธ์
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
114   ชื่อหัวข้อ : ผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของบ้านปันเต้า ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  Subject name : Achievement of waste management of Baan Pantao - Maesan sub district - Hangchat district - Lampang province

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : ชัยยศ ฮาวปินใจ
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU166
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
115   ชื่อหัวข้อ : การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สลายกลิ่นในห้องน้ำของผู้บริโภคของผู้หญิงวัยทำงานที่ทำจากวัตถุดิบจากธรรมชาติในเขตกรุงเทพมหานคร
  Subject name : Factors that Influence Purchasing Decision on Toilet Organic Deodorizing Product A Study of WorkingAged Women in Bangkok

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : โชติมา ชุบชูวงศ์
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 15
  NTRR : RNTU165
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
116   ชื่อหัวข้อ : ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียประถมศึกษา เขตตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
  Subject name : Parents Satisfaction on Education Management of Primary Schools in Wiengmok Sub-district - Thoen District - Lampang Province

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : แสงดาว เชื้อนันไชย
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU164
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
117   ชื่อหัวข้อ : ความเหมาะสมของการให้บริการเบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
  Subject name : Appropriation of Allowance Service for People with Disability of MaeKoeng Subdistrict Administrative Organization - Wangchin District - Phrae Province

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : กมลรัตน์ คณาชัย
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU163
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
118   ชื่อหัวข้อ : ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
  Subject name : People s satisfaction towards the services provided by the Office of Lampang Provincial Transportation - Mueang Lampang district - Lampang province

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : รัชนีกรณ์ ปิกแก้ว
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU162
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
119   ชื่อหัวข้อ : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
  Subject name : Public Participation in Local Development Planning of Jaehom Subdistrict Administrative Organization - Jaehom District - Lampang Province

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : รจนา น้อยปลูก
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU161
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
120   ชื่อหัวข้อ : การศึกษาแนวโน้มการใช้บริการคอมมิวนิตี้ มอลล์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
  Subject name : Trends in Bangkok of Customers using Community Malls

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : ชัญญา แซ่เตีย
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 14
  NTRR : RNTU160
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ

Total 228 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 22 23 Next »
Statistics
Start : 2017-05-01
 Today 1
 Yesterday 14
 This Month 348
 Last Month 778
 This Year 3,284
 Last Year 2,264
Your IP Address : 23.20.223.212