หน้าหลัก | Admin
คณะบริหารธุรกิจ (155) |  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (64) |  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ (1) |  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (5) |  คณะนิเทศศาสตร์ (1) | 
การค้นคว้าอิสระ [202] |  วิทยานิพนธ์ [12] |  โครงงาน [1] |  งานวิจัย [6] |  บทความวิชาการ [7] |    
ระดับปริญญาตรี (1) |  ระดับปริญญาโท (214) |  ระดับปริญญาเอก (0) |  ผลงานนักวิชาการ / นักวิจัย / อาจารย์ (6) |  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) [30]
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (DOI) [30]
ลำดับที่
งานวิจัย/บทความวิชาการ
ระดับงาน/หลักสูตร/สาขาวิชา
121   ชื่อหัวข้อ : ผลสัมฤทธิ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
  Subject name : Achievement in Quality of Life Development of the Personnel of Mae Koeng Subdistrict Administrative Organization - Wangchin District - Phrae Province

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : พิมพ์ลดา หล้ามา
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU159
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
122   ชื่อหัวข้อ : แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษา บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด มหาชน
  Subject name : Guidelines to Motivate Creative Employees in Organization Case Study of Index Creative Village Public Company Limited

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : คณิศร์ อุนจะนำ
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 13
  NTRR : RNTU158
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
123   ชื่อหัวข้อ : บทบาทของประชาชนในกระบวนการจัดทำแผน พัฒนา 3 ปี กรณีศึกษา เทศบาลตำบลนาครัว
  Subject name : People s role in the 3-year development plan making process Case study Nakrua Sub-district Municipality - Maetha district - Lampang province

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : พัทธนันท์ อังค์โชตอนันต์
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU157
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
124   ชื่อหัวข้อ : การศึกษาโอกาสการค้าต่างประเทศในบริบทการค้าระหว่างประเทศไทยกับพม่า ของธนาคารไทย กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน
  Subject name : Thai Commercial International Trade Banking Opportunities in Myanmar Bangkok bank Public Company Limited

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : ขจรศักดิ์ มานะวิริยะกุล
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 12
  NTRR : RNTU156
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
125   ชื่อหัวข้อ : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
  Subject name : Participation of Local Citizens on Developing for Social Communities in Sop Prap Sub-district Municipality - Sop Prap District - Lampang Province

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : พระครูสาทรพัฒนพิศาล สุวณฺณโชโต อินจันทร์
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU155
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
126   ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านสื่อออนไลน์ กรณีศึกษา ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด มหาชน
  Subject name : Motivation Factors that Influence Customers to apply Online Banking Services A Case Study of CIMB Thai customer who live in Bangkok

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : เกศวิทู ทิพยศ
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10 14458/NTU res 2014 11
  NTRR : RNTU154
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
127   ชื่อหัวข้อ : ประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
  Subject name : Capacity of Implementation of Mae Tip Sub-district Administrative Organization -Ngao District - Lampang Province

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : อรรณพ ฟังเพราะ
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU153
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
128   ชื่อหัวข้อ : ความเหมาะสมในการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลของสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
  Subject name : Appropriation in Management with Principles of Good Governance within the Mueng Lampang Provincial Police Station - Mueang Lampang district - Lampang province

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : ธานี ตันจันทร์กูล
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU152
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
129   ชื่อหัวข้อ : การสื่อสารอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย
  Subject name : Communication Identity of Thai Private Higher Education

  ปีการศึกษา : 2555
  นักวิจัย : วราลักษณ์ ศรีกันทา
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU151
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : วิทยานิพนธ์
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
130   ชื่อหัวข้อ : ทัศนคติของประชาชนต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
  Subject name : Attitudes of Local Public towards the Recognition of Information of NakhonLampang Municipality - MuangLampang District - Lampang Province

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : เบญญาภา ต้นกันยา
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU150
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Total 228 Record « Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Next »
Statistics
Start : 2017-05-01
 Today 2
 Yesterday 14
 This Month 348
 Last Month 778
 This Year 3,284
 Last Year 2,264
Your IP Address : 23.20.223.212