หน้าหลัก | Admin
คณะบริหารธุรกิจ (155) |  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (64) |  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ (1) |  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (5) |  คณะนิเทศศาสตร์ (1) | 
การค้นคว้าอิสระ [202] |  วิทยานิพนธ์ [12] |  โครงงาน [1] |  งานวิจัย [6] |  บทความวิชาการ [7] |    
ระดับปริญญาตรี (1) |  ระดับปริญญาโท (214) |  ระดับปริญญาเอก (0) |  ผลงานนักวิชาการ / นักวิจัย / อาจารย์ (6) |  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) [30]
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (DOI) [30]
ลำดับที่
งานวิจัย/บทความวิชาการ
ระดับงาน/หลักสูตร/สาขาวิชา
131   ชื่อหัวข้อ : การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเขตตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
  Subject name : The Participation of Local Public in Prevention and Drugs Enforcement in Saroi Sub-district Boundary in Wang Chin District - Phrae Province

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : บรรจง สายวงค์
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU149
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
132   ชื่อหัวข้อ : ประสิทธิภาพการดำเนินงานเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
  Subject name : Operation eficiency of Life Support Allowance For the Elderly of Wang ngern Sub-district Administrative Organization - Maetha district - Lampang province

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : ประพัฒน์ จรัญสวัสดิ์
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU148
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
133   ชื่อหัวข้อ : ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานของเทศบาลตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  Subject name : Achievement of Administration of Hang Chat Sub-district Municipality - Hang Chat District - Lampang Province

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : ปริญญา มีทอง
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU146
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
134   ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารกึ่งผับในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
  Subject name : Factors that impact to the consumer behavior of pubs and restaurant in Muang district - Lamphun province

  ปีการศึกษา : 2554
  นักวิจัย : ชไมพร กิติ
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU143
  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : วิทยานิพนธ์
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
135   ชื่อหัวข้อ : การพิจารณาสินเชื่อที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการทางการเงิน ของบริษัทสุณีย์ลิสซิ่ง
  Subject name : Loan approval procedure affecting to the choice of using financial services of Sunee Leasing Company Limited

  ปีการศึกษา : 2556
  นักวิจัย : ธานี วังใน
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU141
  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
136   ชื่อหัวข้อ : สาเหตุหนี้ค้างชำระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคาร ประชาชนของธนาคารออมสิน สาขาวังชิ้น จังหวัดแพร่
  Subject name : Cause of unpaid debt of people bank project loan service users of Government Savings bank - Wang Chin district - Phrae province

  ปีการศึกษา : 2556
  นักวิจัย : ปฐมพร ฉ่ำวิเศษ
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU140
  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
137   ชื่อหัวข้อ : กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของผู้ประกอบการหอพักในตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
  Subject name : MARKETING MIX STRATEGIES OF DORMITORY ENTREPRENEURS IN CHUMPHU SUB-DISTRICT - MUEANG DISTRICT - LAMPANG PROVINCE

  ปีการศึกษา : 2555
  นักวิจัย : เขมวัลย์ มีแก้ว
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU139
  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
138   ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของผู้บริโภคในจังหวัดลำปาง
  Subject name : INFLUENCING FACTORS TOWARD DECISION MAKING OF PURCHASING GOODS AND SERVICES VIA INTERNET IN LAMPANG PROVINCE

  ปีการศึกษา : 2555
  นักวิจัย : ณัฏฐ์ธนานัญ ฤทัยสว่างสกุล
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU138
  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
139   ชื่อหัวข้อ : ความรู้และทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมที่จะเลือกใช้บริการ Internet Banking ของลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดลำปาง
  Subject name : Knowledge and Attitude towards Behavior to Use the Internet Banking Service of the Government Savings Bank s Customers in Lampang Province

  ปีการศึกษา : 2556
  นักวิจัย : นันทริกา ไปเร็ว
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU137
  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
140   ชื่อหัวข้อ : การตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพลิเคชั่น บนสมาร์ทโฟนของลูกค้าธนาคารออมสินในเขตลำปาง 1
  Subject name : Decision to choose financial services through application on smartphone of customers in Government Savings Bank - Lampang District 1

  ปีการศึกษา : 2556
  นักวิจัย : ฤทัยภัทร ทำว่อง
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU136
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ

Total 228 Record « Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Next »
Statistics
Start : 2017-05-01
 Today 1
 Yesterday 14
 This Month 348
 Last Month 778
 This Year 3,284
 Last Year 2,264
Your IP Address : 23.20.223.212