หน้าหลัก | Admin
คณะบริหารธุรกิจ (155) |  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (64) |  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ (1) |  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (5) |  คณะนิเทศศาสตร์ (1) | 
การค้นคว้าอิสระ [202] |  วิทยานิพนธ์ [12] |  โครงงาน [1] |  งานวิจัย [6] |  บทความวิชาการ [7] |    
ระดับปริญญาตรี (1) |  ระดับปริญญาโท (214) |  ระดับปริญญาเอก (0) |  ผลงานนักวิชาการ / นักวิจัย / อาจารย์ (6) |  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) [30]
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (DOI) [30]
ลำดับที่
งานวิจัย/บทความวิชาการ
ระดับงาน/หลักสูตร/สาขาวิชา
141   ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ เงินฝากของลูกค้าธนาคารออมสินสาขาสอง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
  Subject name : Marketing mix factors affecting to usage behavior in deposit service of government savings bank - Song branch - Song - Phrae

  ปีการศึกษา : 2556
  นักวิจัย : วาสนา วงษ์พันธุ์
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU135
  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
142   ชื่อหัวข้อ : ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพัน ต่อองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สังกัดสำนักงานเขตลำปาง
  Subject name : The relationship between the quality of working life and organizational commitment of Krungthai Bank Company Limited employees under the Office of Administrative Lampang

  ปีการศึกษา : 2556
  นักวิจัย : กิตติพงศ์ สุวรรณมาโจ
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU134
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
143   ชื่อหัวข้อ : พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของ กลุ่มคนวัยทำงานในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
  Subject name : Behaviors of Online Shopping of Working Age Group in Meaung District - Lampang Province

  ปีการศึกษา : 2556
  นักวิจัย : ภาณุมาศ ใจกันทะ
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU133
  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
144   ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ คลินิกความงามในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
  Subject name : Factor Influencing Behavior Selection of Beauty Clinics In Muang Lampang

  ปีการศึกษา : 2556
  นักวิจัย : พิสมัย เหล่าคนค้า
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU132
  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
145   ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการส่งเสริมสนับสนุน การประกอบการสินค้าหัตถกรรมชุมชนในเขตองค์การ บริหารส่วนตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
  Subject name : Factors affecting the Success of Community Handicraft Business Support and Promotion in the Muang My Sub-District Administrative Organization - Chaehom District - Lampang Province

  ปีการศึกษา : 2556
  นักวิจัย : ยุพิน ณ ลำปาง
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU131
  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
146   ชื่อหัวข้อ : มุมมองของผู้ประกอบการที่มีการรับรู้ต่อการดำเนินการ ตามยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง
  Subject name : Perception of the Business Operators Towards the Tourism Strategic Implementation of Lampang Province

  ปีการศึกษา : 2556
  นักวิจัย : จันทิรา ส่งมหาชัย
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU130
  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
147   ชื่อหัวข้อ : สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และส่วนประสมทางการตลาดที่มี ความสัมพันธ์กับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าชามไก่ลำปาง
  Subject name :

  ปีการศึกษา : 2556
  นักวิจัย : ฐารดี วงศ์ษา
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU129
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
148   ชื่อหัวข้อ : ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถเคลื่อนที่ ธนาคารออมสินในจังหวัดลำปาง
  Subject name : Expectation and satisfaction of mobile unit banking user of government savings bank in Lampang province

  ปีการศึกษา : 2556
  นักวิจัย : ปกป้อง ปันปวง
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU128
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
149   ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ เลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
  Subject name : Marketing mix factors influencing the election of the garage in Meung - Lampang Province

  ปีการศึกษา : 2556
  นักวิจัย : ราชพฤกษ์ แสงศิริ
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU127
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
150   ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเพื่อศึกษาต่อ ระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยเนชั่น ของข้าราชการศูนย์ราชการ จังหวัดลำปาง
  Subject name : Factors Influencing the Decision Making in studying Master Nation University of Commission Lampang Government Complex

  ปีการศึกษา : 2556
  นักวิจัย : วิลาสินี ลือนคร
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU126
  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ

Total 228 Record « Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Next »
Statistics
Start : 2017-05-01
 Today 9
 Yesterday 31
 This Month 501
 Last Month 669
 This Year 4,106
 Last Year 2,264
Your IP Address : 54.167.243.214