หน้าหลัก | Admin
คณะบริหารธุรกิจ (155) |  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (64) |  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ (1) |  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (5) |  คณะนิเทศศาสตร์ (1) | 
การค้นคว้าอิสระ [202] |  วิทยานิพนธ์ [12] |  โครงงาน [1] |  งานวิจัย [6] |  บทความวิชาการ [7] |    
ระดับปริญญาตรี (1) |  ระดับปริญญาโท (214) |  ระดับปริญญาเอก (0) |  ผลงานนักวิชาการ / นักวิจัย / อาจารย์ (6) |  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) [30]
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (DOI) [30]
ลำดับที่
งานวิจัย/บทความวิชาการ
ระดับงาน/หลักสูตร/สาขาวิชา
151   ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดีของบุคลากร โรงเรียนเอกชนสายสามัญ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
  Subject name : Factors Relating to Loyalty of Private School s Employees in Muang District - Lampang Province

  ปีการศึกษา : 2556
  นักวิจัย : จิตต์โสภิณ นิลลิกา
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU125
  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
152   ชื่อหัวข้อ : ภาพลักษณ์และคุณภาพบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารออมสิน สาขาน้ำโท้ง จังหวัดลำปาง
  Subject name : The Image and Service Quality Towards the Customers Banking Service Selection at Government Savings Bank Branch in Nam Thong - Lampang

  ปีการศึกษา : 2556
  นักวิจัย : อภิสิน ถาวรรณา
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU124
  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
153   ชื่อหัวข้อ : การรับรู้มีผลต่อการตัดสินใจตามปัจจัยส่วนประสม ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ บัตรออมสินวีซ่าเดบิต สมาร์ทไลฟ์
  Subject name : The Marketing Mix Perception Toward the Selection of Government Saving Bank s Smart Life Visa Debit Card

  ปีการศึกษา : 2556
  นักวิจัย : สุรีรัตน์ ประเทืองทิน
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU123
  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
154   ชื่อหัวข้อ : การประเมินความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของพนักงานธนาคารออมสิน สาขาในสังกัดสำนักงานเขตแพร่
  Subject name : An Assessment to be the Learning Organization of Government Saving Bank s in Branches under Phrae Division Office

  ปีการศึกษา : 2556
  นักวิจัย : สุพรรณิการ์ จิตชู
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU122
  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
155   ชื่อหัวข้อ : คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อการส่งเสริมการจำหน่าย ชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬาในจังหวัดลำปาง
  Subject name : Quality of Services Towards the Sportswear and Sport Equipment Promotion in Lampang Province

  ปีการศึกษา : 2556
  นักวิจัย : วัชรกิตติ์ สุภาธง
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU121
  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
156   ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จโครงการสินเชื่อ ธนาคารประชาชน ธนาคารออมสิน สาขาน้ำโท้ง
  Subject name : Factors affecting to the success of Bank People Loan provided by the Government Saving Bank - Nam Thong Branch

  ปีการศึกษา : 2556
  นักวิจัย : พัทธ์ธิดา เสริมสุข
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU120
  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
157   ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพล ต่อการตัดสินใจฝากเงินประเภทเผื่อเรียกพิเศษ
  Subject name : Marketing Mix Factors Affecting Decision Making in Special Current Deposit Service

  ปีการศึกษา : 2556
  นักวิจัย : นิกษา ยศตื้อ
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU119
  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
158   ชื่อหัวข้อ : ภาวะผู้นำที่มีผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรธนาคารออมสินภาค 9
  Subject name : Leadership Affecting Morale and Motivation of Government Savings Bank Regional 9 S Employees

  ปีการศึกษา : 2556
  นักวิจัย : นันทพร ศรีวงษ์
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU118
  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
159   ชื่อหัวข้อ : การเปรียบเทียบความคาดหวังและสภาพความเป็นจริงใน การขายประกันชีวิตผ่านธนาคาร กรณีศึกษา พนักงานธนาคารกรุงไทยพื้นที่สำนักงานเขตลำปาง
  Subject name : Expectations and Actuality of Personnel in Bankassurance Selling A Case Study of Krungthai Bank in Lampang Area

  ปีการศึกษา : 2556
  นักวิจัย : นันท์นาลิญ วุฒิพงศ์ปรีชา
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU117
  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
160   ชื่อหัวข้อ : ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
  Subject name : The Transformational Leadership Affecting the Efficiency and Effectiveness of Work Performance and Activities of the Operation Section Chiefs of Local Administrative Organizations in Lampang Province

  ปีการศึกษา : 2556
  นักวิจัย : ขนิษฐา แก้วนารี
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU116
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ

Total 228 Record « Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Next »
Statistics
Start : 2017-05-01
 Today 2
 Yesterday 14
 This Month 348
 Last Month 778
 This Year 3,284
 Last Year 2,264
Your IP Address : 23.20.223.212