หน้าหลัก | Admin
คณะบริหารธุรกิจ (155) |  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (64) |  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ (1) |  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (5) |  คณะนิเทศศาสตร์ (1) | 
การค้นคว้าอิสระ [202] |  วิทยานิพนธ์ [12] |  โครงงาน [1] |  งานวิจัย [6] |  บทความวิชาการ [7] |    
ระดับปริญญาตรี (1) |  ระดับปริญญาโท (214) |  ระดับปริญญาเอก (0) |  ผลงานนักวิชาการ / นักวิจัย / อาจารย์ (6) |  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) [30]
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (DOI) [30]
ลำดับที่
งานวิจัย/บทความวิชาการ
ระดับงาน/หลักสูตร/สาขาวิชา
161   ชื่อหัวข้อ : หลักธรรมาภิบาลที่มีผลต่อประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
  Subject name : A principle of good governance affecting to performance effectiveness of Village Fund Committee - Ton Thong Chai Sub-district - Muang District - Lampang Province

  ปีการศึกษา : 2556
  นักวิจัย : ชมพูนุท ก้อนทอง
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU115
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
162   ชื่อหัวข้อ : ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการบริหารงาน ของสหกรณ์ภาคเกษตรในจังหวัดลำปาง
  Subject name : Transformational leadership affecting to administration of agricultural cooperative in Lampang

  ปีการศึกษา : 2556
  นักวิจัย : ปรินประภา ชามั่ง
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU114
  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
163   ชื่อหัวข้อ : การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมที่ส่งผลต่อการตลาดเชิงบูรณาการ และส่วนประสมทางการตลาดของผู้ซื้อคอนโดมิเนียม
  Subject name : Condominium purchase decision affecting to integrated marketing communication and marketing mix of buyer

  ปีการศึกษา : 2556
  นักวิจัย : อมรพรรณ อินทร์ต๊ะสืบ
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU113
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
164   ชื่อหัวข้อ : การรับรู้ และพฤติกรรมการบริโภคตามกระแสเกาหลีนิยมของประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง
  Subject name : Consumer s perceptions and behaviors toward Korean wave in Lampang city Municipality - Lampang Province

  ปีการศึกษา : 2556
  นักวิจัย : เพียรใจ ใจไว
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU112
  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
165   ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลง สำหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในจังหวัดลำปาง กรณีศึกษาร้านหนึ่งโมดิฟาย
  Subject name : Factors affecting consumers purchasing decision on modified muffler for motorcycle in Lampang Case study of Neung Modified shop

  ปีการศึกษา : 2556
  นักวิจัย : ศศิธร บุญชุม
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU111
  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
166   ชื่อหัวข้อ : ต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนโครงการปลูกสวนยางพาราในจังหวัดลำปาง
  Subject name : Cost and Return of Para-Rubber Project Investment in Lampang

  ปีการศึกษา : 2556
  นักวิจัย : สุวิมล ศิริวัล
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU110
  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
167   ชื่อหัวข้อ : แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง
  Subject name : Motivation affecting to performance efficiency of staffs in Vocational Education - Lampang Province

  ปีการศึกษา : 2556
  นักวิจัย : ปวีณรัตน์ สิงหภิวัฒน์
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU109
  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
168   ชื่อหัวข้อ : การรับรู้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการเลือกใช้ บริการสปาของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
  Subject name : Recognition about the marketing mix factors affecting customers choice in spa service at Ampher muang Lampang province

  ปีการศึกษา : 2556
  นักวิจัย : จุไรภรณ์ รื่นเริง
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU108
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
169   ชื่อหัวข้อ : ธรรมาภิบาลในการบริหารงานที่มีผลต่อ คุณภาพการบริการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ในเขตอำเภอเมืองลำปาง
  Subject name : Good governance in administration affecting to service quality of Credit Union in Mueang district - Lampang

  ปีการศึกษา : 2556
  นักวิจัย : จาริณี เทพา
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU107
  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
170   ชื่อหัวข้อ : ต้นทุนและผลตอบแทนธุรกิจฟาร์มเพาะเห็ดนางฟ้า ในจังหวัดลำปาง
  Subject name : Cost and return farm of grey oyster mushroom project investment in Lampang

  ปีการศึกษา : 2556
  นักวิจัย : พรพรรณ ไชยชุมพล
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU106
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ

Total 228 Record « Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Next »
Statistics
Start : 2017-05-01
 Today 1
 Yesterday 14
 This Month 348
 Last Month 778
 This Year 3,284
 Last Year 2,264
Your IP Address : 23.20.223.212