หน้าหลัก | Admin
คณะบริหารธุรกิจ (155) |  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (64) |  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ (1) |  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (5) |  คณะนิเทศศาสตร์ (1) | 
การค้นคว้าอิสระ [202] |  วิทยานิพนธ์ [12] |  โครงงาน [1] |  งานวิจัย [6] |  บทความวิชาการ [7] |    
ระดับปริญญาตรี (1) |  ระดับปริญญาโท (214) |  ระดับปริญญาเอก (0) |  ผลงานนักวิชาการ / นักวิจัย / อาจารย์ (6) |  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) [30]
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (DOI) [30]
ลำดับที่
งานวิจัย/บทความวิชาการ
ระดับงาน/หลักสูตร/สาขาวิชา
171   ชื่อหัวข้อ : สภาพแวดล้อมองค์กรที่มีผลกระทบต่อความเสี่ยง ด้านการเงินและบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดลำปาง
  Subject name : Environmental organization affecting on financial and accounting risk of Local Administration in Lampang province

  ปีการศึกษา : 2556
  นักวิจัย : สังวาล วงศ์ชมภู
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU105
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
172   ชื่อหัวข้อ : การศึกษาการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ ผ่านกระบวนการย้อมสี ธรรมชาติ โดยการใช้สารช่วยย้อมจากน้ำพุร้อนแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
  Subject name : The study of product values added on woven fabrics by a natural porcess of dyeing with the aid of and auxilliary agent from Jae-Son hot springs Muang Pan district - Lampang province

  ปีการศึกษา : 2554
  นักวิจัย : อ ปวินท์รัตน์ แซ่ตั้ง
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU104
  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ผลงานนักวิชาการ / นักวิจัย / อาจารย์
 -  ประเภทผลงาน : งานวิจัย
 -  หลักสูตรศิลปบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ์)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
173   ชื่อหัวข้อ : การสร้างสรรค์งานประชาสัมพันธ์เพื่อประสิทธิผลด้านส่งเสริมการ ท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง
  Subject name : The Public Relation Works Creation for Effectuate Lampang s Tourism Promotion

  ปีการศึกษา : 2556
  นักวิจัย : นายอดิศักดิ์ จำปาทอง
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU102
  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ผลงานนักวิชาการ / นักวิจัย / อาจารย์
 -  ประเภทผลงาน : งานวิจัย
 -  หลักสูตรนิเทศศาสตร์
 -  คณะนิเทศศาสตร์
174   ชื่อหัวข้อ : องค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเล่าชุมชนเพื่อสร้างจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง
  Subject name : Body of Knowledge on Folktales to Build up Identity of Tourist Attractions in Lampang Provice

  ปีการศึกษา : 2556
  นักวิจัย : ดร สุจิรา หาผล
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU100
  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ผลงานนักวิชาการ / นักวิจัย / อาจารย์
 -  ประเภทผลงาน : งานวิจัย
 -  หลักสูตรศิลปบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ์)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
175   ชื่อหัวข้อ : พฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ ของผู้ใช้รถยนต์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
  Subject name : BEHAVIORS THAT INFLUENCE THE DECISION FOR CAR CARE SERVICE USERS IN AMPHUR MUANG - LAMPANG

  ปีการศึกษา : 2556
  นักวิจัย : วลัยกร เขียวคำ
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU99
  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
176   ชื่อหัวข้อ : พฤติกรรมการบริโภคสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
  Subject name : CONSUMER BEHAVIOR TOWARDS PRINTING AND ELECTRONIC MEDIA IN MUANG DISTRICT - LAMPANG PROVINCE

  ปีการศึกษา : 2556
  นักวิจัย : เจริญ มะโน
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU98
  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
177   ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนมัธยมปลาย ในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
  Subject name : FACTORS AFFECTING THE SELECTION OF THE TUTORIAL SCHOOLS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN MUANG DISTRICT - LAMPANG PROVINCE

  ปีการศึกษา : 2556
  นักวิจัย : อรุณธดี บุญทน
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU97
  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
178   ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ เลือกใช้บริการสถานตรวจสภาพรถเอกชนของผู้ใช้รถยนต์ ส่วนบุคคลในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
  Subject name : MARKETING MIX FACTORS AFFECTING CUSTOMERS CHOICE IN SELECTING CAR INSPECTION CENTER IN AMPHOE MUENG - LAMPANG PROVINCE

  ปีการศึกษา : 2556
  นักวิจัย : ศศิธร เข็มคำ
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU96
  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
179   ชื่อหัวข้อ : การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตไวน์สับปะรด
  Subject name : COSTS AND RETURN ANALYSIS OF PINEAPPLE WINE PRODUCTION

  ปีการศึกษา : 2556
  นักวิจัย : ศุภลักษณ์ คำฟูบุตร
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU95
  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
180   ชื่อหัวข้อ : กลยุทธ์การจัดการโดยตัวแบบ 7S McKinsey ที่มีผลต่อกระบวนการบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
  Subject name : MCKINSEY 7S FRAMEWORK STRATEGIES INFLUENCING MANAGEMENT PROCESSES OF BAN-DONG SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION - MAE-MOH DISTRICT - LAMPANG PROVINCE

  ปีการศึกษา : 2556
  นักวิจัย : ฐาปณีย์ ปกแก้ว
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU94
  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ

Total 228 Record « Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Next »
Statistics
Start : 2017-05-01
 Today 2
 Yesterday 14
 This Month 348
 Last Month 778
 This Year 3,284
 Last Year 2,264
Your IP Address : 23.20.223.212