หน้าหลัก | Admin
คณะบริหารธุรกิจ (155) |  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (64) |  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ (1) |  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (5) |  คณะนิเทศศาสตร์ (1) | 
การค้นคว้าอิสระ [202] |  วิทยานิพนธ์ [12] |  โครงงาน [1] |  งานวิจัย [6] |  บทความวิชาการ [7] |    
ระดับปริญญาตรี (1) |  ระดับปริญญาโท (214) |  ระดับปริญญาเอก (0) |  ผลงานนักวิชาการ / นักวิจัย / อาจารย์ (6) |  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) [30]
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (DOI) [30]
ลำดับที่
งานวิจัย/บทความวิชาการ
ระดับงาน/หลักสูตร/สาขาวิชา
181   ชื่อหัวข้อ : ต้นทุนและผลตอบแทนของธุรกิจเบเกอรี่ กรณีศึกษาร้านอร่อยจังเบเกอรี่
  Subject name : COST AND RETURN OF BAKERY BUSINESS A CASE STUDY OF AROIJANG BAKERY SHOP

  ปีการศึกษา : 2556
  นักวิจัย : รัตนา อุตมะ
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU93
  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
182   ชื่อหัวข้อ : พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกใช้สถานีบริการน้ำมัน ปตท ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
  Subject name : CONSUMER BEHAVIOR IN CHOOSING PTT GAS STATIONS IN AMPHOE MUANG OF LAMPANG PROVINCE

  ปีการศึกษา : 2556
  นักวิจัย : จิรัฐา หมอยาดี
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU91
  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
183   ชื่อหัวข้อ : ทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อรูปแบบของผลิตภัณฑ์เงินฝาก สงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว แบบทรัพย์มั่นคง ของธนาคารออมสิน สาขาเถิน จังหวัดลำปาง
  Subject name : CUSTOMERS ATTITUDE TOWARDS GSB LIFE DEPOSIT PROGRAM OF THE GOVERNMENT SAVINGS BANK - THOEN BRANCH IN LAMPANG PROVINCE

  ปีการศึกษา : 2556
  นักวิจัย : อุบล จินดาธรรม
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU90
  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
184   ชื่อหัวข้อ : การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของประชาชน ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
  Subject name : PERSONAL FINANCIAL PLANNING OF THE PEOPLE IN TAMBOL BAN DONG - MAE MOH DISTRICT - LAMPANG PROVINCE

  ปีการศึกษา : 2556
  นักวิจัย : ณิชาภา กุณวงศ์
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU89
  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
185   ชื่อหัวข้อ : พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเวย์โปรตีน ของกลุ่มผู้ออกกำลังกายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
  Subject name : BEHAVIOR AND MARKETING–MIXED FACTORS OF HEALTHY DRINKS WHICH AFFECT PEOPLE BUYING DECISION WITHIN MAUNG LAMPANG - LAMPANG PROVINCE

  ปีการศึกษา : 2556
  นักวิจัย : วรุณกาญจน์ สุริยะ
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU88
  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
186   ชื่อหัวข้อ : ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสวัสดิการด้านการศึกษา กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านแม่ฮาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  Subject name : Effectiveness of Performance Management for Education Welfare of Savings Group for Production in Baan Mae Howe - Amphoe Hangchad - Lampang Province

  ปีการศึกษา : 2555
  นักวิจัย : ทรรศนันท์ ปานา
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU87
  Fullpaper :
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
187   ชื่อหัวข้อ : การสังเคราะห์งานวิจัยโรงเรียนวิถีพุทธ
  Subject name : A Research Synthesis of Buddhist Ways School

  ปีการศึกษา : 2555
  นักวิจัย : ภัทรินญา เดชาวัตธนโชติ
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU86
  Fullpaper :
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
188   ชื่อหัวข้อ : การบริหารการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดลำปาง
  Subject name : Administration of Learning Science Subject in Elementary Schools under the Office of Private Education Commission - Lampang Province

  ปีการศึกษา : 2555
  นักวิจัย : สมร นันต๊ะภูมิ
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU85
  Fullpaper :
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
189   ชื่อหัวข้อ : ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
  Subject name :

  ปีการศึกษา : 2555
  นักวิจัย : พีรดา มาพิจารณ์
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU84
  Fullpaper :
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
190   ชื่อหัวข้อ : การเตรียมความพร้อมการบริหารงานวิชาการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์
  Subject name : Readiness of Preparation in Academic Affairs Administration for the ASEAN Community - Panyapiwat Learning Center

  ปีการศึกษา : 2555
  นักวิจัย : ปาริฉัตร ปิงใจ
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU83
  Fullpaper :
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Total 228 Record « Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Next »
Statistics
Start : 2017-05-01
 Today 1
 Yesterday 14
 This Month 348
 Last Month 778
 This Year 3,284
 Last Year 2,264
Your IP Address : 23.20.223.212