หน้าหลัก | Admin
คณะบริหารธุรกิจ (155) |  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (64) |  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ (1) |  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (5) |  คณะนิเทศศาสตร์ (1) | 
การค้นคว้าอิสระ [202] |  วิทยานิพนธ์ [12] |  โครงงาน [1] |  งานวิจัย [6] |  บทความวิชาการ [7] |    
ระดับปริญญาตรี (1) |  ระดับปริญญาโท (214) |  ระดับปริญญาเอก (0) |  ผลงานนักวิชาการ / นักวิจัย / อาจารย์ (6) |  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) [30]
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (DOI) [30]
ลำดับที่
งานวิจัย/บทความวิชาการ
ระดับงาน/หลักสูตร/สาขาวิชา
11   ชื่อหัวข้อ : ธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
  Subject name : Good Governance of the Personnel Management in Bor Haew Sub-District Administrative Organization - Mueang District - Lampang Province

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : นิรัญญา ไชยอินตา
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR :   Non!
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
12   ชื่อหัวข้อ : ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานเทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
  Subject name : The Achievement of Management under LuangNuea Municipality - Ngao district -Lampang province

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : อธิวัฒน์ จิรวฑฺฒโน จันมะโน
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR :   Non!
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
13   ชื่อหัวข้อ : การนำนโยบายสาธารณะด้านการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งไปปฏิบัติของกำนัน ? ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ด้วยรูปแบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
  Subject name : Public Policy to determine the tenure of the chief to practice - the headman Thoen district Lampang forms of effective management

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : สมพร นาสิงทอง
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR :   Non!
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
14   ชื่อหัวข้อ : การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในเขตชุมชน ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
  Subject name : The Application of Philosophy to Practice in the Community Wang Phrao district - Lampang Province With local knowledge

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : รชยา แก้วธิดา
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR :   Non!
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
15   ชื่อหัวข้อ : นโยบายสู่การปฏิบัติด้านการปราบปรามยาเสพติด ในเขตพื้นที่ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
  Subject name : Implementation of Policy in Drug Suppression Procedure in the area of Chiang Dao District - Chiangmai Province

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : ทศพร เผ่ากันทะ
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR :   Non!
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
16   ชื่อหัวข้อ : ทัศนคติของประชาชนต่อการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
  Subject name : Attitude of People towards the Collecting Tax for Local Maintenance Case Study SoemSai Municipality - SoemNgam District - Lampang Province

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : ชยมงคล ชุ่มเจริญ
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR :   Non!
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
17   ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยในการขับขี่ยานพาหนะที่ส่งผลต่อความปลอดภัย ของคนในชุมชน กรณีศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา
  Subject name : Factors Involved in Driving Vehicles That Are Conducive to The Safety of People in the Community The Case of Chachengsao Province

  ปีการศึกษา : 2558
  นักวิจัย : ธนาศักดิ์ กุลชะโมรินทร์
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR :   Non!
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
18   ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายจราจร นอกเขตโรงงาน กรณีศึกษา พนักงานโรงงานประกอบรถยนต์ แห่งหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรปราการ
  Subject name : Factors Influentail to the behavior of drivers acting in complaint with the traffic rules outside the factory The case of an automobile assembly plant in Samutprakarn province

  ปีการศึกษา : 2558
  นักวิจัย : กาญจนา พูนสินรุ่งโรจน์
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR :   Non!
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
19   ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อทาวน์เฮ้าส์ ในเขตอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กรณีศึกษา บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด มหาชน
  Subject name : The marketing factord that influence the decision to buy A townhouse in Pathumthani case study of PS Estates plc

  ปีการศึกษา : 2558
  นักวิจัย : อาทิตย์ โตดวง
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR :   Non!
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
20   ชื่อหัวข้อ : ทัศนคติต่อบ้านระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปของลูกค้า บมจ พฤกษา เรียลเอสเตท
  Subject name : Attitude towards the Pre-Fabicated By customers of Pruksa Real Estate Public Co -Ltd

  ปีการศึกษา : 2558
  นักวิจัย : เศรษฐา อมัติรัตน์
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR :   Non!
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ

Total 228 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 23 Next »
Statistics
Start : 2017-05-01
 Today 1
 Yesterday 14
 This Month 348
 Last Month 778
 This Year 3,284
 Last Year 2,264
Your IP Address : 23.20.223.212