หน้าหลัก |  คณะบริหารธุรกิจ |  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ |  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ |  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ |  คณะนิเทศศาสตร์ |    Admin
ลำดับที่
งานวิจัย/บทความวิชาการ
ระดับงาน/หลักสูตร/สาขาวิชา
191   ชื่อหัวข้อ : ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ กรณีศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเนชั่น
  Subject name : Advisor Online System Case Study of Faculty of Information Technology Nation University

  ปีการศึกษา : 2556
  นักวิจัย : ไวภพ ตุ้ยน้อย
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU82
  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
 -  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
192   ชื่อหัวข้อ : การพัฒนาคุณภาพบุคลากรสายการสอน รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนพินิจวิทยา จังหวัดลำปาง
  Subject name :

  ปีการศึกษา : 2555
  นักวิจัย : จันทร์สุดา ดีถาวงค์
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU81
  Fullpaper :
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
193   ชื่อหัวข้อ : การบริหารจัดการด้านคุณภาพของบุคลากร เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
  Subject name : Quality Management of the Lampang Inter-Tech College Personnel for Entering ASEAN Economic Community

  ปีการศึกษา : 2555
  นักวิจัย : ปิยมาภรณ์ สวัสดี
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU80
  Fullpaper :
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
194   ชื่อหัวข้อ : ระบบฐานข้อมูลการประเมินตัวชี้วัด ตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
  Subject name : Key Performance Indicator Online System KPI Online System

  ปีการศึกษา : 2556
  นักวิจัย : นายภสุ นิ่มสุวรรณ
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU79
  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาตรี
 -  ประเภทผลงาน : โครงงาน
 -  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
 -  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
195   ชื่อหัวข้อ : แนวทางการสอนของอาจารย์ผู้สอนที่มีผลต่อความเข้าใจในเนื้อหาวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโรงแรม TOUR 202
  Subject name :

  ปีการศึกษา : 2555
  นักวิจัย : เจนจิรา เงินจันทร์
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU77
  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ผลงานนักวิชาการ / นักวิจัย / อาจารย์
 -  ประเภทผลงาน : งานวิจัย
 -  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
196   ชื่อหัวข้อ : ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนในรายวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม TOUR 301
  Subject name :

  ปีการศึกษา : 2555
  นักวิจัย : เจนจิรา เงินจันทร์
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU75
  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ผลงานนักวิชาการ / นักวิจัย / อาจารย์
 -  ประเภทผลงาน : งานวิจัย
 -  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
197   ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
  Subject name : FACTORS INFLUENCING IN THE CHOOSING PRIVATE HIGHER-EDUCATION INSTITUTION OF MATAYOM 6 STUDENTS IN MUANG LAMPANG DISTRICT - LAMPANG PROVINCE

  ปีการศึกษา : 2555
  นักวิจัย : ขวัญชนก รุจจนพันธุ์
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU74
  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
198   ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ เลือกใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง Internet Broadband ของสำนักงานบริการลูกค้า กสท ลำปาง
  Subject name : THE INFLUENCE OF MARKETING MIX FACTORS ON CUSTOMERS S DECISION MAKING TO ADOPT HIGH-SPEED INTERNET INTERNET BROADBAND OF THE LAMPANG CAT CUSTOMER SERVICE OFFICE

  ปีการศึกษา : 2555
  นักวิจัย : สรารินทร์ สิงห์แก้ว
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU73
  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
199   ชื่อหัวข้อ : ความคิดเห็นของพนักงานธนาคารออมสินเขตลำปางที่มีต่อระบบซีบีเอส
  Subject name : OPINIONS OF EMPLOYEES OF THE GOVERNMENT SAVINGS BANK REGION LAMPANG TOWARDS CBS

  ปีการศึกษา : 2555
  นักวิจัย : นุช ผลโพธิ์
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU72
  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
200   ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการทำงานของพนักงานธนาคารออมสินในเขตจังหวัดลำปาง
  Subject name : FACTORS LEADING TO SUCCESS IN WORKING LIFE OF THE BANK EMPLOYEES OF GOVERNMENT SAVINGS BANK BRANCHES IN LAMPANG PROVINCE

  ปีการศึกษา : 2555
  นักวิจัย : อภิณห์พร ภูริพัฒน์ธีรกุล
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU71
  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ

Total 228 Record « Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Next »
Statistics
Start : 2017-05-01
 Today 12
 Yesterday 32
 This Month 442
 Last Month 608
 This Year 442
 Last Year 2,264
Your IP Address : 23.22.240.119