หน้าหลัก | Admin
คณะบริหารธุรกิจ (155) |  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (64) |  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ (1) |  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (5) |  คณะนิเทศศาสตร์ (1) | 
การค้นคว้าอิสระ [202] |  วิทยานิพนธ์ [12] |  โครงงาน [1] |  งานวิจัย [6] |  บทความวิชาการ [7] |    
ระดับปริญญาตรี (1) |  ระดับปริญญาโท (214) |  ระดับปริญญาเอก (0) |  ผลงานนักวิชาการ / นักวิจัย / อาจารย์ (6) |  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) [30]
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (DOI) [30]
ลำดับที่
งานวิจัย/บทความวิชาการ
ระดับงาน/หลักสูตร/สาขาวิชา
201   ชื่อหัวข้อ : ศึกษาความพึงพอใจต่อการมอบหมายงานจัดทำคลิ๊ปวีดีโอแนวสร้างแรงบันดาลใจ ในวิชาสื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
  Subject name : Study of Satisfaction on Inspirational Video Clip Creating Assignment in Media and Technology Subject

  ปีการศึกษา : 2556
  นักวิจัย : บุรินทร์ รุจจนพันธุ์
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU70
  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ผลงานนักวิชาการ / นักวิจัย / อาจารย์
 -  ประเภทผลงาน : งานวิจัย
 -  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
 -  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
202   ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งปันความรู้ของพนักงาน ธนาคารออมสินจังหวัดลำปาง
  Subject name : FACTORS AFFECTING KNOWLEDGE SHARING OF THE GOVERNMENT SAVINGS BANK EMPLOYEES IN LAMPANG PROVINCE

  ปีการศึกษา : 2555
  นักวิจัย : ชนัญชิดา อุปนันท์
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU69
  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
203   ชื่อหัวข้อ : ความคิดเห็นของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาเกาะคา ที่มีต่อโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของ ธนาคารออมสิน
  Subject name : BANK CUSTOMERS ATTITUDE TOWARDS THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAMS OF THE GOVERNMENT SAVINGS BANK - KOH KHA BRANCH

  ปีการศึกษา : 2555
  นักวิจัย : บงกชรัตน์ พันธุ์นพคุณ
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU68
  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
204   ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ ซื้อวัสดุก่อสร้างในเขตตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
  Subject name : MARKETING MIX FACTORS AFFECTING THE PURCHASING DECISION MAKING ON CONSTRUCTION MATERIALS IN WANGNUA SUB-DISTRICT - WANGNUA DISTRICT - LAMPANG PROVINCE

  ปีการศึกษา : 2555
  นักวิจัย : พงศ์ธร สินพิมลบูรณ์
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU67
  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
205   ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาว ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
  Subject name : MARKETING – MIX FACTORS AFFECTING CLIENTS OF SERVICE 4-STAR HOTELS IN MUANG DISTRICT - LAMPANG PROVINCE

  ปีการศึกษา : 2555
  นักวิจัย : ฉันท์หทัย คำสาร
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU66
  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
206   ชื่อหัวข้อ : วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อ พฤติกรรมการบริหารจัดการของผู้บริหาร ในอุตสาหกรรรมเซรามิค จังหวัดลำปาง
  Subject name : ORGANIZATIONAL CULTURE THAT AFFECTS THE MANAGEMENT BEHAVIOR OF THE EXECUTIVE ADMINISTRATORS IN CERAMICS INDUSTRY IN LAMPANG

  ปีการศึกษา : 2555
  นักวิจัย : สุทธนา ฮั่นเกียรติพงษ์
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU65
  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
207   ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจ เลือกใช้บริการร้านประดับยนต์ในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
  Subject name : THE MARKETING FACTORS AFFECTING TO SELECTION DECISION OF CAR ACCESSORIES SHOP IN MUANG - LAMPANG

  ปีการศึกษา : 2555
  นักวิจัย : ปาริชาติ ลอยชื่น
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU64
  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
208   ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้บริการ อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารออมสิน ในจังหวัดลำปาง
  Subject name : FACTORS ASSOCIATED WITH THE CUSTOMERS USAGE OF INTERNET BANKING SERVICES OF THE GOVERNMENT SAVINGS BANK IN LAMPANG PROVINCE

  ปีการศึกษา : 2555
  นักวิจัย : อรวรรณ ใจโต
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU63
  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
209   ชื่อหัวข้อ : ความคิดเห็นของประชาชนอำเภอเมืองลำปาง ต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเนชั่น
  Subject name : OPINION ON NATION UNIVERSITY IMAGE OF PEOPLE IN LAMPANG

  ปีการศึกษา : 2555
  นักวิจัย : ดวงเดือน พิมพ์ตะครอง
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU62
  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
210   ชื่อหัวข้อ : วัฒนธรรมองค์การตามการรับรู้และความคาดหวัง ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเนชั่น
  Subject name : The Nation University Staff s Personal Perceptions and Expectations of their own Organizational Culture

  ปีการศึกษา : 2555
  นักวิจัย : ศรีสุดา เทพแปง
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU59
  Fullpaper :   Non!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ

Total 228 Record « Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Next »
Statistics
Start : 2017-05-01
 Today 1
 Yesterday 14
 This Month 348
 Last Month 778
 This Year 3,284
 Last Year 2,264
Your IP Address : 23.20.223.212