หน้าหลัก | Admin
คณะบริหารธุรกิจ (155) |  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (64) |  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ (1) |  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (5) |  คณะนิเทศศาสตร์ (1) | 
การค้นคว้าอิสระ [202] |  วิทยานิพนธ์ [12] |  โครงงาน [1] |  งานวิจัย [6] |  บทความวิชาการ [7] |    
ระดับปริญญาตรี (1) |  ระดับปริญญาโท (214) |  ระดับปริญญาเอก (0) |  ผลงานนักวิชาการ / นักวิจัย / อาจารย์ (6) |  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) [30]
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (DOI) [30]
ลำดับที่
งานวิจัย/บทความวิชาการ
ระดับงาน/หลักสูตร/สาขาวิชา
221   ชื่อหัวข้อ : คุณภาพการให้บริการร้านเดอะริเวอร์ไซด์ บาร์ แอนด์ เรสเตอรองท์ เชียงใหม่
  Subject name : SERVICE QUALITY OF THE RIVERSIDE BAR AND RESTAURANT IN CHIANG MAI PROVINCE

  ปีการศึกษา : 2555
  นักวิจัย : พิมพ์ลดา แก้วลังกา
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU38
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
222   ชื่อหัวข้อ : วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำงาน กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
  Subject name : ORGANIZATIONAL CULTURE AFFECTING THE WORK SUCCESS A CASE STUDY OF HUA SUEA SUB-DISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION - MAE THA DISTRICT - LAMPANG PROVINCE

  ปีการศึกษา : 2555
  นักวิจัย : พิชญากรณ์ มูลเกษ
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU36
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
223   ชื่อหัวข้อ : กระบวนการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบล หัวเสือ กรณีศึกษา คณะผู้บริหารและพนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
  Subject name : THE ORGANIZATIONAL INTERNAL CONTROL PROCESS OF HUA SUEA SUB-DISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION CASE STUDY OF THE MANAGEMENT AND EMPLOYEES OF HUA SUEA SUB-DISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION - LAMPANG PROVINCE

  ปีการศึกษา : 2555
  นักวิจัย : พิกุล ปิงไฝ
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU34
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
224   ชื่อหัวข้อ : การบริหารจัดการที่ส่งผลต่อความสำเร็จตามตัวชี้วัด คำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
  Subject name : MANAGEMENT AFFECTING THE SUCCESS UNDER KEY PERFORMANCE INDICATORS FOR OFFICIAL PERFORMANCE APPRAISAL OF THE DEPARTMENT OF LOCAL ADMINISTRATION CASE STUDY OF MAE THA SUB-DISTRICT MUNICIPALITY - MAE THA DISTRICT - LAMPANG PROVINCE

  ปีการศึกษา : 2555
  นักวิจัย : นันทกานต์ สายปัน
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU32
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
225   ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ แม่เมาะ
  Subject name : MARKETING MIX FACTORS EFFECTING DECISION TO STUDY OF STUDENTS IN VOCATIONAL PROGRAM AT MAE MOH EGAT THE COLLEGE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT

  ปีการศึกษา : 2555
  นักวิจัย : ณัฐธยาน์ น้อยเปียง
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU30
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
226   ชื่อหัวข้อ : ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
  Subject name : ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF THE EMPLOYEES AT LOCAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION - MAE THA DISTRICT - LAMPANG PROVINCE

  ปีการศึกษา : 2555
  นักวิจัย : ณัฐธยาน์ จินดา
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU27
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
227   ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อเครื่องกรองน้ำประสิทธิภาพสูงด้วยระบบ อาร์ โอ ของกลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มในจังหวัดลำปาง
  Subject name : THE MARKETING MIX FACTORS AFFECTED THE DECISION MAKING OF THE MANUFACTURERS AND DISTRIBUTORS IN LAMPANG PROVINCE TO BUY HIGH PERFORMANCE REVERSE OSMOSIS WATER FILTER

  ปีการศึกษา : 2555
  นักวิจัย : ชุติมันต์ พิรุฬห์พจน์
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU25
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
228   ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  Subject name : MARKETING MIX FACTORS INFLUENCING ON CUSTOMER DECISION MAKING INVOLVED VOLUNTARY MOTOR INSURANCE SERVICES AT MUEANG DISTRICT - CHIANG MAI PROVINCE

  ปีการศึกษา : 2555
  นักวิจัย : กาญจนาภรณ์ หาญประกอบสุข
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR : RNTU23
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ

Total 228 Record « Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 » Next
Statistics
Start : 2017-05-01
 Today 1
 Yesterday 14
 This Month 348
 Last Month 778
 This Year 3,284
 Last Year 2,264
Your IP Address : 23.20.223.212