หน้าหลัก | Admin
คณะบริหารธุรกิจ (155) |  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (64) |  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ (1) |  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (5) |  คณะนิเทศศาสตร์ (1) | 
การค้นคว้าอิสระ [202] |  วิทยานิพนธ์ [12] |  โครงงาน [1] |  งานวิจัย [6] |  บทความวิชาการ [7] |    
ระดับปริญญาตรี (1) |  ระดับปริญญาโท (214) |  ระดับปริญญาเอก (0) |  ผลงานนักวิชาการ / นักวิจัย / อาจารย์ (6) |  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) [30]
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (DOI) [30]
ลำดับที่
งานวิจัย/บทความวิชาการ
ระดับงาน/หลักสูตร/สาขาวิชา
21   ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยส่วนประสมของการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา บมจ พฤกษาเรียลเอสเตท
  Subject name : Marketing Mix Influential to Customer s Decision to purchase Condominuim Built by Pruksa Real Estate Public Company Limited Bangkok Metopolis

  ปีการศึกษา : 2558
  นักวิจัย : วัฐนัย จะระ
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR :   Non!
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
22   ชื่อหัวข้อ : ความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักวิเคราะห์และผู้ใช้งบการเงินต่อคุณภาพของงบการเงินและรายงานวิเคราะห์จากฝ่ายจัดการ MD & A ของบริษัท ปตท จำกัด มหาชน
  Subject name : Opinion and Satisfaction of analysts and other users on the quality of PTT Public Company Limited PTT s financial statements and MD & A report

  ปีการศึกษา : 2558
  นักวิจัย : ปิติรัตน์ รัตนโชติ
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR :   Non!
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
23   ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภทบุคคลธรรมดา ขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง กับบริษัทโบรกเกอร์ประกันภัย ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  Subject name : Marketing Mix Influential to Consumers Decision to Purchase 7-seater Car Insurance Policy from Insurance Brokers Located in Bangkok Metropolis and Its Vicinity

  ปีการศึกษา : 2558
  นักวิจัย : ญาวิณีย์ อัครทองสกุล
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR :   Non!
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
24   ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสกรูลำเลียงของผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  Subject name : Marketing mix influential to the decision to purchase screw conveyor the case of entrepreneurs in Bangkok Metropolis

  ปีการศึกษา : 2558
  นักวิจัย : ชญานุต์ จันทร์นาฝาย
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR :   Non!
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
25   ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  Subject name : Factors Influential to Consumers Decision in Purchasing Household Appliances through e-commerce System

  ปีการศึกษา : 2558
  นักวิจัย : ศุทธินี หมู่พุทธรักษ์
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR :   Non!
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
26   ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มร้าน Pearly Tea ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท จำกัด มหาชน เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  Subject name : Marketing Mix Influencing Consumers Decision to Purchase Drink at Pearly tea Located in PTT Gas station - Bangkok Metropolitan And Its Vicinity

  ปีการศึกษา : 2558
  นักวิจัย : วัชรพงษ์ รื่นรวย
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR :   Non!
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
27   ชื่อหัวข้อ : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสั่งซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ร้านกาแฟผ่านอินเทอร์เน็ต
  Subject name : actors Influential to the Decision to Place Order for Raw Materials And Equipment through the Internet

  ปีการศึกษา : 2558
  นักวิจัย : สมชาติ เสริมวงศ์ตระกูล
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR :   Non!
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : การค้นคว้าอิสระ
 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -  คณะบริหารธุรกิจ
28   ชื่อหัวข้อ : ผลการใช้มาตรฐานการเรียนร่วม ในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
  Subject name : Results of Mainstreaming and Integrated Learning Standards in Mainstreaming Leading Schools under Lamphun Primary Educational Service Area Office 2

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : ชลลดา สะอาดวงค์
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR :   Non!
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : วิทยานิพนธ์
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
29   ชื่อหัวข้อ : การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของครูในสถานศึกษาของศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเถิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
  Subject name : Community Learning Resources of Teachers in Thoen School Network under Primary Educationl Service Area Office 2

  ปีการศึกษา : 2557
  นักวิจัย : ดวงพร ปวงมาลา
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR :   Non!
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : วิทยานิพนธ์
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
30   ชื่อหัวข้อ : การจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคาดหวังของชุมชน โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
  Subject name : Community Expectations towards Early Childhood Education of ‘Ban Klang Wittayanukun School - Muang District - Lamphun Province

  ปีการศึกษา : 2558
  นักวิจัย : ณัฐพิมล ถาวรคุณ
  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :   Non!
  NTRR :   Non!
  Fullpaper : Download Click Here!
รายละเอียดทั้งหมด


 -  ระดับงาน : ระดับปริญญาโท
 -  ประเภทผลงาน : วิทยานิพนธ์
 -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
 -  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Total 228 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 23 Next »
Statistics
Start : 2017-05-01
 Today 1
 Yesterday 14
 This Month 348
 Last Month 778
 This Year 3,284
 Last Year 2,264
Your IP Address : 23.20.223.212